Citat

Den pågående SAFER-studien i Storbritannien och tidigare STROKESTOP-studier i Sverige svarar på frågan OM screening ska genomföras, projektet i Värmland är fokuserat på implementering av screening och svarar på frågan HUR screening ska genomföras. Det är viktigt att få många personer att delta, och samtidigt minimera påverkan på den vanliga vården.
Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
Med detta projekt tar vi nästa viktiga steg mot implementering av screeningprogram för förmaksflimmer. Zenicor har möjlighet att helt genomföra ett sådant screeningprogram på uppdrag av regionen, utan att extra personalresurser behövs på regionens sjukhus eller vårdcentraler.
Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
Det är med stolthet vi ser att vi levererat ett genomförbart screeningprogram i England i den här storleken och vi ser med förväntan fram emot publicering av resultaten inom de kommande åren. SAFER, tillsammans med andra regionala screeninginitiativ och våra AI-projekt, positionerar oss i framkant.
Caroline Mellstig Theimer, vice VD, Zenicor Medical Systems AB
AI-baserad screening ligger helt i linje med vår strategi att sänka trösklarna för införande av screeningprogram både regionalt, nationellt och internationellt. Rätt person screenad vid rätt tillfälle är effektivare både för individen och för samhället
Caroline Mellstig Theimer, vice VD, Zenicor Medical Systems AB
Jag ser fram emot att fortsätta arbeta ännu tydligare med Zenicors tillväxt, träffa nya och gamla aktieägare samt förbereda bolaget och marknaden inför kommande program för screening för förmaksflimmer
Caroline Theimer, vice VD, Zenicor Medical Systems AB
Nu när bolaget växer är det mycket glädjande att kunna tydliggöra Carolines roll i det interna och externa arbetet för att ytterligare stärka bolagets position och vår tillväxtplan inom arytmiutredning och screening för förmaksflimmer de kommande åren
Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
Allmänläkarna är den första linjen för dessa patienter. Om de inte behövde remittera dessa patienter till sjukhus, utan kunde ta hand om dem direkt, så skulle det effektivisera vårdkedjan och ge många fler möjligheten att få en utredning. Patienten får låna ett handhållet tum-EKG på vårdcentralen och kan själv mäta sin hjärtrytm och resultatet skickas sedan digitalt för analys.
Mats Palerius vd för Zenicor Medical Systems AB
För drygt ett år sedan konstaterade SKR och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket att denna typ av vårdkedja är bättre ur alla aspekter. I HjärtLungs senaste flimmerrapport framgår det att region Värmland, som införde detta arbetssätt 2019, har upptäckt mer än dubbel så många förmaksflimmer. Metoden underlättar för både patienterna och för vården, de medicinska resultaten blir bättre och det sparar resurser för hela samhället.
Mats Palerius vd för Zenicor Medical Systems AB
Genom kassaflödet från vår stadigt växande affär tillsammans med det tillförda emissionsbeloppet har vi nu tillräckligt med kapital för att fortsätta implementera tillväxtstrategin under 2023 och 2024 med full kraft. Denna tillväxtsatsning kommer att ta bolaget till en ny nivå.
Mats Palerius, VD
Mycket positivt är att intresset för bolaget är växande och att antalet aktieägare ökade med 25 %. Vi har nu en bättre balanserad ägarstruktur och en betydligt större ägarspridning. Vi kommer att stärka arbetet med att informera marknaden om bolaget och på så sätt ytterligare öka intresset, för fortsatt ägarspridning och för att öka likviditeten i aktien.
Mats Palerius, VD
Erfarenheterna från det nya arbetssättet i Region Värmland är positiva. Fler personer har fått möjlighet att göra en utredning och antalet upptäckta fall av förmaksflimmer har ökat. Fler regioner bör inspireras av Region Värmland och göra det enkelt för personer med symtom att genomföra en utredning
Utdrag från Flimmerrapporten
Det här är ett bra exempel på god och nära vård. Att utredningen sker direkt, på plats, underlättar för patienter.
Medarbetare i Region Värmland i Flimmersapporten
Med Företrädesemissionen inleder vi nästa kapitel i Zenicors utveckling där vi med en långsiktig plan ska föra Zenicor in i en omfattande och accelererad tillväxtfas. I takt med att sjukvården åter öppnar upp efter pandemin ser vi stora möjligheter att växa. Det är en omfattande vårdskuld som byggts upp de senaste åren och genom att identifiera förmaksflimmer i ett tidigt skede kan allvarliga sjukdomar såsom stroke förebyggas och därmed minska det framtida trycket på sjukvården. Vi tror att läget är helt rätt att satsa på fördjupad marknadspenetration, breddad geografisk närvaro och en utökad produktportfölj. Vi ser mycket fram emot att implementera det här stora programmet som vi ser kommer skapa betydande värden för såväl patienter som Zenicors aktieägare.
Mats Palerius, VD Zenicor.
Zenicor tar nu ytterligare ett steg som placerar oss i absoluta frontlinjen och på så sätt stärker vi vårt erbjudande av kostnadseffektiva lösningar för förmaksflimmerscreening till marknaden
Ali Kermani, CTO på Zenicor och projektledare för AI-projektet
Det har diskuterats mycket om olika AI-stöd för sjukvården de senaste åren. Detta projekt har en stor potential att utveckla ett AI-stöd med verklig nytta för sjukvården.
PhD Emma Svennberg, kardiolog vid Karolinska Universitetssjukhuset och vid Karolinska Institutet, samt styrelseledamot i Europeiska Hjärtrytmgruppen (EHRA) och ledamot i den europeiska (ESC) och den amerikanska (HRS) hjärtrytmgruppernas digitala hälsokommittéer
Arbetet med vårt MDR-godkännande har varit både spännande och omfattande. Det känns mycket tillfredsställande och glädjande att vi nått detta strategiskt viktiga mål som ger Zenicor möjlighet till ytterligare vidareutveckling av Zenicor-EKG.
Gustav Lins COO, Zenicor Medical Systems AB
Att Zenicor och Zenicor-EKG nu är certifierade enligt MDR gör att vi har en perfekt position för att fortsätta vår internationalisering och tillväxt enligt gällande strategi. Fortsatt utveckling och optimering av vår lösning inom arytmiutredning och strokeprevention gör att vi ytterligare kan öka vår konkurrenskraft på existerande och nya marknader runt om i världen.
Mats Palerius VD, Zenicor Medical Systems AB
Det största problemet för att diagnostisera förmaksflimmer ligger i avståndet till patienten. Den vanligaste metoden för att hitta flimret idag är att fästa elektroder som mäter hjärtrytmen på patienten under några få dagar, vilket innebär besök på sjukhus. Detta är ineffektivt för både patienter och vårdpersonal.
Mats Palerius, VD
Region Värmland implementerade för några år sedan en metod, där utredningen görs via den lokala vårdcentralen och patienten själv mäter hjärtrytmen hemifrån. På fyra år tredubblades antalet patienter som fick tillgång till utredning. I Finland och Storbritannien har man kunnat visa att antal diagnosticeringar av förmaksflimmer ökat kraftigt med samma metod.
Mats Palerius, VD
Att vi vinner vår första upphandling med Zenicor Flex-EKG TM känns mycket bra, och det visar att vi har en lösning som lever upp till de höga kraven som ställs på utrustning i forskningsprojekt.
Mats Palerius VD, Zenicor Medical Systems AB
- Att ett av Sveriges största universitet väljer att utöka samarbetet med Zenicor som en leverantör och partner för ytterligare forskningsprojekt ger oss en utmärkt referens för att ta ytterligare affärer med nya kunder som vill ha flexibel lösning för kontinuerlig arytmidiagnostik. Zenicor Flex-EKG TM och Zenicor tum-EKG hanteras i samma system vilket ger oss ytterligare stora konkurrensfördelar.
Mats Palerius VD, Zenicor Medical Systems AB
Det har diskuterats mycket om olika AI-stöd för sjukvården de senaste åren. Detta projekt har en stor potential att utveckla ett AI-verktyg med verklig nytta för sjukvården. Detta ger Zenicor en enorm möjlighet och ett försprång när nationella screeningprogram införs i Storbritannien.
Caroline Theimer, General Manager för Zenicors brittiska dotterbolag, Zenicor Ltd.
Vi deltar nu i ytterligare ett internationellt projekt för att utveckla screening för förmaksflimmer och Artificiell Intelligens. Zenicor fortsätter att ligga i absoluta frontlinjen och på så sätt stärker vi vårt erbjudande av kostnadseffektiva lösningar för förmaksflimmerscreening till marknaden.
Mats Palerius, VD Zenicor Medical Systems AB.
Det har varit tidsbesparande för personal i både primärvården och slutenvården då avläsningen skett centralt. Genom att snabbt sätta in åtgärder kan patienten få behandling direkt. Det är win-win för alla inblandade.
Charlotte Johansson, verksamhetschef för bild- och funktionsdiagnostik vid Centralsjukhuset i Karlstad.
Sedan vi införde Zenicor-EKG har vi kunnat hjälpa fler värmländska patienter. Det har även varit tidsbesparande för personal i både primärvården och slutenvården då avläsningen skett centralt. Genom att snabbt sätta in åtgärder kan patienten få behandling direkt. Det är win-win för alla inblandade.
Charlotte Johansson, verksamhetschef för bild- och funktionsdiagnostik vid Centralsjukhuset i Karlstad.
Vi ser naturligtvis positivt på TLV:s rapport. Den bekräftar resultaten från användningen i primärvården i Region Värmland och Region Stockholm som visar att vår metod möjliggör en effektivare diagnostisering och dessutom till en lägre kostnad. Vår förhoppning är att slutsatserna i rapporten leder till att fler regioner implementerar denna vårdkedja i primärvården så att färre patienter i Sverige ska behöva drabbas av stroke på grund av odiagnostiserat förmaksflimmer.
Mats Palerius, VD Zenicor Medical Systems.
Att ytterligare en stor nordisk privat vårdgivare har valt vår lösning visar att Zenicor verkligen fyller ett medicinskt behov och erbjuder en kostnadseffektiv arytmidiagnos till patienterna. Avtalet med Capio i Norge gör att vi fortsätter bygga upp en stark marknadsnärvaro för att ytterligare sprida vår lösning.
Hannah Clair Lindén, Sales Norway, Zenicor Medical Systems AB.
Zenicors digitala lösning för arytmiutredning bygger på en skalbar lösning som enkelt kan byggas ut och användas även för screening för förmaksflimmer. Spridningen av vår lösning till fler länder ger Zenicor en unik position inför framtida nationella screeningprogram.
Susanna Strååt, Sales Europe, Zenicor Medical Systems AB
Att ytterligare en stor nordisk privat vårdgivare har valt vår lösning visar att Zenicor verkligen fyller ett medicinskt behov och erbjuder en kostnadseffektiv arytmidiagnos till patienterna. Avtalet med Capio i Norge gör att vi fortsätter bygga upp en stark marknadsnärvaro för att ytterligare sprida vår lösning.
Hannah Clair Lindén, Sales Norway, Zenicor Medical Systems AB.
Zenicors digitala lösning för arytmiutredning bygger på en skalbar lösning som enkelt kan byggas ut och användas även för screening för förmaksflimmer. Spridningen av vår lösning till fler länder ger Zenicor en unik position inför framtida nationella screeningprogram.
Susanna Strååt, Sales Europe, Zenicor Medical Systems AB