Kommuniké från årsstämma i Zenicor 2022-05-31

Report this content
   • Till ordförande för årsstämman valdes Håkan Jansson.
     
   • Vid stämman var 2 392 344 aktier av totalt 5 636 122 aktier representerade, vilket motsvarar 42,4%.
     
   • Stämman beslutade:
    a. att fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsår 2021.
    b. att disponera Bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag; samt 
    c. att bevilja styrelsens ledamöter och VD Mats Palerius ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

     
   • Stämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma 2023 omvälja Lena Kajland Wilén, Sonny Norström, Mats Palerius, Gundars Rasmanis, samt Håkan Jansson för att utses till styrelsens ordförande.
     
   • Stämman beslutade nyval av revisorn BDO AB med huvudansvarig revisor Eva Yng fram till årsstämman 2024.
     
   • Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 120 000 kr till styrelseordförande Håkan Jansson samt med 60 000 kr till ledamöter som inte är anställda på Zenicor. För närvarande gäller det Lena Kajland Wilén och Gundars Rasmanis. Övriga ledamöter som är anställda och uppbär lön från Zenicor skall inte erhålla någon ersättning.
     
   • Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
     
   • Stämman fastställde sedan tidigare gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:
     
    • VDs fasta ersättning enligt av styrelsen fastställt avtal som upprättats under 2014 och som därefter revideras årligen.
    • Härutöver kan särskild årsbonus utgå beroende på verksamhetens utfall relativt fastställda mål för verksamheten
      
   • Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 2 000 000 aktier.
     

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, vd, Zenicor Medical Systems AB,
Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats.palerius@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: http://zenicor.se/pressmaterial

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad digital vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II, och i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER -AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer. För mer information, besök: www.zenicor.se.