Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

GOD KOSTNADSKONTROLL, STABILT RESULTAT OCH STARKT KASSAFLÖDE

SAMMANFATTNING AV DET ANDRA KVARTALET, APRIL – JUNI 2020

• Nettoomsättningen minskade med 2% till 846 (864) MSEK, varav -13 procent organiskt.
• EBITA minskade till 56 (74) MSEK, en EBITA-marginal på 6,6 (8,6) procent. EBITA har belastats med omstruktureringskostnader på 20 (-) MSEK. EBITA justerat för omstruktureringskostnader uppgick till 76 (74), en justerad EBITA marginal på 9,0 (8,6) procent.
• Rörelseresultatet minskade till 24 (46) MSEK, en rörelsemarginal på 2,8 (5,3) procent.
• Resultatet efter skatt minskade till 14 (33) MSEK.
• Resultatet per aktie minskade till 0,42 (0,99) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 188 (-20) MSEK.
• Kristina Willgård utsågs till ny styrelseledamot på årsstämman den 7 maj 2020.
• Förvärvet av Excitech slutfördes i juni 2020.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• Förvärv av SaaS-bolaget Netpublicator med 16 MSEK i nettoomsättning.

 

Denna information är sådan information som Addnode Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående personers försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 klockan 10:30.

För mer information, vänligen kontakta
Johan Andersson, vd och koncernchef, johan.andersson@addnodegroup.com +46 (0) 70 420 58 31
Lotta Jarleryd, CFO, lotta.jarleryd@addnodegroup.com +46 (0)72 247 92 01

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digitala tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk offentlig sektor.

Vi är 1 900 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, USA och Österrike. 2019 uppgick nettoomsättningen till 3 434 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar