Delårsrapport 1 januari - 30 september 2020

Report this content

STARKT RESULTAT I RÅDANDE MARKNAD

SAMMANFATTNING AV DET TREDJE KVARTALET, JULI – SEPTEMBER 2020
• Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 806 (779) MSEK, varav -10 procent organiskt. Den valutajusterade organiska tillväxten uppgick till -7 procent.
• EBITA ökade till 84 (71) MSEK, en EBITA-marginal på 10,4 (9,1) procent. EBITA har belastats med omstruktureringskostnader på 8 (-) MSEK. EBITA justerat för omstruktureringskostnader uppgick till 92 (71) MSEK, en justerad EBITA-marginal på 11,4 (9,1) procent.
• Rörelseresultatet ökade till 52 (43) MSEK, en rörelsemarginal på 6,5 (5,5) procent.
• Resultatet efter skatt ökade till 37 (31) MSEK.
• Resultatet per aktie ökade till 1,11 (0,93) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -66 (32) MSEK.
• Förvärv av SaaS-bolaget Netpublicator med 16 MSEK i nettoomsättning.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
• Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.
 

Denna information är sådan information som Addnode Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående personers försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 klockan 08:30.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group
Tel: +46 (0) 704 20 58 31, e-mail:
johan.andersson@addnodegroup.com

Lotta Jarleryd, CFO, Addnode Group
Tel: +46 (0) 72 247 92 01, e-mail: lotta.jarleryd@addnodegroup.com

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digitala tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk offentlig sektor.

Vi är 1 800 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, USA och Österrike. 2019 uppgick nettoomsättningen till 3 434 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com

Dokument & länkar