Kort om länets arbetsmarknad

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet. Bifogat finns även kartor med aktuell arbetslöshet i varje kommun i länet samt i riket. Mer statistik hittar du på Arbetsförmedlingens hemsida.

Kort om arbetsmarknaden för Västernorrlands län december 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2016.

  • 9,0 procent var inskrivna som arbetslösa (9,0).* Sammanlagt 10 721 personer (10 640) varav 1 624 inom etablering (1 999).

  • 13,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,2).* Sammanlagt 1 761 personer (2 005).

  • 5 607 personer var öppet arbetslösa (5 667).
  • 5 114 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 973).

  • 646 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (775).

  • 802 personer fick arbete (829).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Per Renström, arbetsförmedlingschef, 010-486 88 64

För information: Jens Lotterberg, arbetsmarknadsanalytiker 010-486 66 68

Presskontakt: Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40


Följ oss på Twitter: @PressAf

Prenumerera

Dokument & länkar