Citat

Utvecklingen med fler personer över 65 år som är kvar i arbetslivet kommer sannolikt att fortsätta öka utifrån personers egen vilja och ekonomiska situation samt som en konsekvens av svårigheterna att hitta arbetskraft med rätt kompetens
Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker
Det är viktigt att alla kompetenser som finns tillgängliga tas till vara när arbetsgivarna i länet enligt Arbetsförmedlingens prognoser upplever att det är svårt att hitta arbetskraft
Therese Sjögren, arbetsförmedlingschef
Minskningen är en effekt av en relativt stark konjunktur, stora ersättningsrekryteringar och färre inskrivna utrikesfödda
Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker
Genom att arbetsmarknaden och konjunkturen har varit stark de senaste åren och att konkurrensen om personal är hårdare väljer fler företag att behålla personal
Martin Gandal, arbetsmarknadsanalytiker
Det är viktigt att kunna ge förutsättningar för alla personer och även arbetsgivare att utvecklas genom att utöka och förändra sina kompetenser, både för att bidra till kompetensförsörjningen men också för att ge personer möjlighet att bidra till försörjningsbördan och känna sig behövda
Therese Sjögren, arbetsförmedlingschef
Trots en glädjande positiv utveckling är det fortsatt en stor utmaning för Arbetsförmedlingen att få fler matchningsbara då behovet av arbetskraft bland länets arbetsgivare ligger kvar på en hög nivå
Therese Sjögren, arbetsförmedlingschef i Sundsvall Ånge Härnösand Timrå
Grunden till att länets arbetslöshet minskar, allra mest i Sollefteå och Ånge, är den starka konjunkturen
Martin Gandal, arbetsmarknadsanalytiker
Intervjuerna är viktiga underlag till våra prognoser
Martin Gandal
mässan har även lockat företag som vi tidigare inte har haft med på våra rekryteringsaktiviteter
Camilla Rodin
Västernorrland har fortsatt gott om jobb inom tjänste- och servicesektorn och det är svårt att rekrytera på många håll
Martin Gandal
En effektiv integration och en tidig kontakt med arbetsmarknaden är inte bara viktig för individerna utan också en samhällsekonomisk nödvändighet
Therese Sjögren
Den främsta vattendelaren är mellan personer med utbildning och de personer som har en bristande utbildningsbakgrund
Martin Gandal
Ett sommarjobb är oftast den första kontakten med yrkeslivet
Per Renström
Ett sommarjobb är oftast den första kontakten med yrkeslivet
Per Renström
Det är glädjande att så många personer med internationell bakgrund är intressanta för anställning
Per Renström
Att bli varslad leder det inte per automatik till arbetslöshet
Per Renström
Allt fler skrivs in i etableringsuppdraget och vi jobbar intensivt med målgruppen
Per Renström
Att kombinera intresse med framtidsspaning är gångbart när man väljer utbildning
Martin Gandal
När vi gör årsbokslut kan vi med glädje se att vi har 450 färre ungdomar som är arbetslösa än för ett år sedan
Per Renström
vi avsätter stora resurser för att hitta de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar
Theres Sjögren
Vi ser att det allra viktigaste är att fullfölja sin gymnasieutbildning
Martin Gandal
För svenskfödda personer är arbetslösheten rekordlåg i den högkonjunktur som nu råder...
Per Renström, arbetsförmedlingschef Örnsköldsvik, Kramfors och Sollefteå.
Det är ett kvitto på att vi utvecklat goda samarbetsformer med kommuner och näringsliv i länet
Per Renström
Det är bra att vara medveten om vilken arbetsmarknad som väntar innan man gör sitt högskoleval
Martin Gandal
Det är framförallt välutbildade och ungdomar som gynnas av den starka arbetsmarknaden
Per Renström
Utbildning är och förblir väsentlig för att man ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden
Per Renström
Sammantaget ser det väldigt ljust ut här i Timrå
Mikael Eriksson
Länets arbetsgivare ser ljust på den närmaste framtiden i sina bedömningar
Agneta Tjernström
Vi ser detta som ett jättebra sätt att stärka nyanländas möjlighet att på sikt få ett arbete
Camilla Rodin
Mitt bästa råd till ungdomarna är att slutföra sina studier
Per Renström
Behoven av arbetskraft är stor inom många branscher
Mats Lindström, arbetsförmedlare
det är särskilt glädjande att allt färre unga är långtidsarbetslösa
Per Renström
Bland de utrikesfödda finns en mängd personer med eftertraktade kompetenser
Per Renström
Slutförd gymnasieutbildning ger ökade chanser till jobb
Agneta Tjernström
Arbetslösheten minskar betydligt snabbare bland ungdomarna jämfört med genomsnittet för de arbetslösa.
Mikael Eriksson
I många branscher vittnar företagen om att det är svårt att hitta nödvändiga kompetenser
Agneta Tjernström
I Ånge har vi hittat bra samverkansformer med kommunen, främst runt ungdomar som står långt från ett jobb
Therese Sjögren
Det är klart att man ska välja en utbildning som man är intresserad av, men det är en god idé att också ta en titt på prognoserna för olika yrken innan man bestämmer sig
Timo Mulk-Pesonen
Temat Talang speglar det som fler och fler arbetsgivare talar om, nämligen att även om det finns generella krav på erfarenhet och utbildning så är det till sist ändå de personliga färdigheterna som är avgörande
Conny Larsson
Vi märker av att det har varit flera stora varsel. Det avspeglar sig så klart på den lokala arbetsmarknaden
Per Renström
Gymnasieexamen, körkort, servicekänsla och villighet att pendla samt att vara beredd att jobba obekväma arbetstider förbättrar möjligheterna att få jobb
Agneta Tjernström
Ungdomsarbetslösheten sjunker betydligt snabbare i Västernorrland än genomsnittet för riket
Per Renström
Vi är inne i en tidpunkt då det är stor aktivitet på arbetsmarknaden
Per Renström
Den största framgångsfaktorn är samarbetet med regionens arbetsgivare
Per Renström
Sommarjobb ska man söka medan vinterjackan är på
Johan Landström, arbetsförmedlare i Timrå
Mässor är effektiva arenor för möten mellan arbetsgivare och de som söker arbetskraft
Annelie Lundgren
Intresset för att medverka vid mässan överstiger vida våra förhoppningar
Conny Larsson
Praktikplatser ger såväl arbetsmarknadserfarenhet som kontakter och referenser
Per Renström
Den som har körkort hamnar längre fram i kön till de lediga jobben
Per Renström
Det är en märkbart högre ekonomisk aktivitet i norra länsdelen är i den södra
Agneta Tjernström