Många utrikesfödda går till jobb

Under april påbörjade drygt 1 000 arbetssökande någon form av arbete och av dessa var knappt en fjärdedel utrikesfödda. Vad gäller arbetslösa ungdomar hade länet i april den lägsta nivån sedan 2009.

I slutet av april bestod den totala arbetslösheten i länet av 10 632 personer, eller 8,9 procent av den registerbaserade arbetskraften. Det innebär att arbetslösheten har minskat något jämfört med april 2016. Länet har den sjätte högsta arbetslösheten i riket där snittet i slutet av april låg på 7,5 procent.

En av fyra som får jobb är född utanför Sverige
Av alla inskrivna på Arbetsförmedlingen i länet som fick jobb i mars var knappt 25 procent, eller 247 personer, födda utanför Sverige.
– Det är glädjande att så många personer med internationell bakgrund är intressanta för anställning. Det visar att insatserna för att höja kompetensen, exempelvis SFI, ger resultat, säger Per Renström, arbetsförmedlingschef och talesperson för Arbetsförmedlingen i Västernorrland.

Länets högsta arbetslöshet hittas i Härnösand, 12,1 procent, och lägst var arbetslösheten i Timrå, 6,2 procent.
– Detta stärker bilden av en stark arbetsmarknad, särskilt i Sundsvall och Timrå. Timrå är också den kommun som har den snabbaste nedgången i inskrivna arbetslösa, säger Martin Gandal, analytiker vid Arbetsförmedlingen.

Inskrivna arbetslösa ungdomar

I slutet på april var 1 828 ungdomar inskrivna som arbetslösa, i jämförelse med samma tid förra året är det 256 färre. Arbetslösheten bland ungdomar mätt som andel av registerbaserad arbetskraft är den lägsta sedan 2009. 
– Minskningen av antalet inskrivna ungdomar tyder på en stark konjunktur som fortsätter under 2017 men utbildning är fortfarande den bästa investeringen för unga, säger Per Renström.

Fler inom etableringsuppdraget

I slutet på april var 2 047 inskrivna i etableringen varav 1 334 är öppet arbetslösa och 230 sökande i program med aktivitetsstöd. Detta innebär att inflödet till etableringen har ökat med 332 personer. Det ökande inflödet beror bland annat att personer från den stora flyktingströmmen under 2015 börjar skrivas in i på Arbetsförmedlingen.

– Att antalet personer i etableringsuppdraget ökar är förstås en utmaning. Men samtidigt måste vi se det som ett outnyttjat tillskott på arbetskraft som verkligen behövs på arbetsmarknaden, säger Per Renström.

Lång tid utan arbete

I april var det 6 418 personer, eller 61 procent av de arbetssökande, som varit utan arbete i mer än 6 månader. Detta innebär en minskning med 251 personer jämfört med samma tid förra året och huvuddelen av minskningen består utav ungdomar. Antalet inskrivna arbetslösa som har varit på arbetsförmedlingen 12 månader eller mer har ökat med 42 personer jämfört med samma tid förra året. Ökningen utgörs till stor del av utrikes födda.

Kort om arbetsmarknaden för Västernorrlands län, april

Inom parentes anges motsvarande siffror för [samma månad] [föregående år].

  • 8,9 procent var inskrivna som arbetslösa (9,0).* Sammanlagt 10 632 personer (10 632) varav 2 047 inom etablering (1 715).

  • 14,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,7).* Sammanlagt 1 828 personer (2 084) varav 412 inom etablering (338).

  • 5 518 personer var öppet arbetslösa (5 294) varav 1 334 inom etablering (1 104).

  • 5 114 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 424) varav 713 inom etablering (611).

  • 1 066 personer fick arbete (1 324) varav 40 inom etablering (26).

  • 106 personer varslades om uppsägning (52).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

 

För kommentarer: Per Renström, arbetsförmedlingschef, 010-486 88 64
För information: Martin Gandal, analytiker, 010-486 04 44
Presskontakt: Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är glädjande att så många personer med internationell bakgrund är intressanta för anställning
Per Renström