Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Report this content

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Avanza Bank AB (publ) (”Avanza”) har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat Arlandastad Group AB (publ) (”Arlandastad Group” eller ”Bolaget”) att stabiliseringsåtgärder avseende Bolagets aktier har vidtagits.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet att teckna aktier i Arlandastad Group (”Erbjudandet”) och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Nasdaq First North Premier”) har Avanza möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner som är utformade för att stabilisera, upprätthålla och på annat sätt stödja marknadspriset på Bolagets aktier på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringsåtgärder kan komma att utföras på Nasdaq First North Premier, på OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som började på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Premier och avslutas 30 kalenderdagar därefter. Avanza har ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att ytterligare stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet, det vill säga 67,50 SEK per aktie.

För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att, på begäran av Avanza, emittera ytterligare 888 888 aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”) till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen kan nyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från den första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier.

Avanza har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, och i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) 596/2014 (MAR) samt Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, meddelat att stabiliseringsåtgärder har vidtagits avseende Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier i enlighet med vad som framgår nedan. Kontaktperson på Avanza är Pauline Holst Blomqvist (tel. +46 8-562 250 00).

Stabiliseringsinformation

Emittent: Arlandastad Group AB (publ)
Instrument: Aktier (SE0016276851)
Erbjudandestorlek (aktier): 5 925 926
Övertilldelningsoption (aktier): 888 888
Erbjudandepris (SEK): 67,50
Ticker: AGROUP
Stabiliseringsansvarig: Avanza Bank AB (publ)

Stabiliseringstransaktioner

Datum Kvantitet (antal aktier) Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (genomsnitt) Valuta Handelsplats
2021-09-29 11 207 67,40 66,40 67,3731 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-09-30 21 662 67,40 67,20 67,3899 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-10-01 28 338 67,40 67,20 67,2635 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-10-04 27 124 67,40 67,00 67,2704 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-10-05 85 377 66,80 65,80 66,4045 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-10-06 61 174 67,40 65,80 66,9512 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-10-07 18 608 67,00 66,60 66,8619 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)

Denna information är sådan information som Arlandastad Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

Kort om Arlandastad Group

Arlandastad Group är ett fastighetsbolag vars affärsidé är att identifiera strategiska markområden och utveckla fastigheter till dess fulla potential. Vi skapar mervärde genom ett gott affärsmannaskap, strukturerade och kreativa processer i nära samarbete med utvalda partners, en stark förankring i samhället och finansiella muskler som ger bolaget uthållighet. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se. Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon:
+46 (0)8 562 250 00.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wågström, styrelseordförande
Arlandastad Group AB
peter.wagstrom@arlandastad.se
070 527 31 31

Dieter Sand, CEO
Arlandastad Group AB

dieter.sand@arlandastad.se
072 225 37 71