Meddelande om stabiliseringsåtgärder, avslutande av stabiliseringsperiod och utnyttjande av övertilldelningsoption

Report this content

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Avanza Bank AB (publ) (”Avanza”) har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat Arlandastad Group AB (publ) (”Arlandastad Group” eller ”Bolaget”) att stabiliseringsåtgärder avseende Bolagets aktier har vidtagits. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Avanza har utnyttjat del av övertilldelningsoptionen motsvarande 375 548 aktier.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet att teckna aktier i Arlandastad Group (”Erbjudandet”) och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Nasdaq First North Premier”) har Avanza möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner som är utformade för att stabilisera, upprätthålla och på annat sätt stödja marknadspriset på Bolagets aktier på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringsåtgärder har kunnat utföras på Nasdaq First North Premier, på OTC-marknaden eller på annat sätt, och har kunnat genomföras när som helst under perioden som började på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Premier och avslutades 30 kalenderdagar därefter. Avanza har inte haft någon skyldighet att genomföra någon stabilisering och har inte heller lämnat några garantier att stabilisering skulle genomföras. Påbörjad stabilisering har kunnat avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter har transaktioner kunnat genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet, det vill säga 67,50 SEK per aktie.

Avanza har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, och i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) 596/2014 (MAR) samt Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, meddelat att stabiliseringsåtgärder omfattande totalt 513 340 aktier i Bolaget har vidtagits på Nasdaq First North Premier. Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och det kommer inte att genomföras några ytterligare stabiliseringstransaktioner. Nedan finns en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden. Kontaktperson på Avanza är Pauline Holst Blomqvist (tel. +46 8-562 250 00).

I samband med Erbjudandet lånade Avanza 888 888 befintliga aktier i Bolaget av huvudägaren Gelba Management AB (”Huvudägaren”) i syfte att säkerställa leverans av övertilldelade aktier i Erbjudandet. Bolaget ställde ut en övertilldelningsoption till Avanza, vilket har inneburit att Avanza senast 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier varit berättigade att teckna upp till 888 888 aktier i Bolaget till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet (det vill säga 67,50 SEK per aktie) för att neutralisera den position som uppstått efter övertilldelning i Erbjudandet och skyldigheten att lämna tillbaka lånade aktier i Bolaget till Huvudägaren.

Eftersom Avanza har genomfört stabiliseringstransaktioner omfattande 513 340 aktier i Bolaget har Avanza idag meddelat Bolaget att de har utnyttjat övertilldelningsoptionen avseende 375 548 aktier. Med anledning av utnyttjandet av del av övertilldelningsoptionen har Arlandastad Group beslutat att genomföra en nyemission om 375 548 aktier till Avanza. Den del av övertilldelningsoptionen som inte har utnyttjats av Avanza kommer att lämnas tillbaka till Huvudägaren. Efter emissionen av de aktier som ska emitteras till Avanza för återlämning till Huvudägaren kommer det totala antalet utestående aktier i Arlandastad Group öka från 62 880 038 till 63 255 586 och Bolagets aktiekapital öka från 565 920,342 SEK till 569 300,274 SEK.

Stabiliseringsinformation

Emittent: Arlandastad Group AB (publ)
Instrument: Aktier (SE0016276851)
Erbjudandestorlek (aktier): 5 925 926
Övertilldelningsoption (aktier): 888 888
Erbjudandepris (SEK): 67,50
Ticker: AGROUP
Stabiliseringsansvarig: Avanza Bank AB (publ)

Stabiliseringstransaktioner genomförda sedan pressmeddelandet 7 oktober 2021

Datum Kvantitet (antal aktier) Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (genomsnitt) Valuta Handelsplats
2021-10-08 25 439 67,40 66,60 67,0004 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-10-11 45 085 67,00 66,80 66,9161 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-10-12 33 785 67,40 66,60 66,9715 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-10-13 13 938 67,40 67,20 67,3435 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-10-14 12 418 67,20 67,20 67,20 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-10-15 3 758 67,40 67,20 67,3427 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)

Stabiliseringstransaktioner utförda under stabiliseringsperioden

Datum Kvantitet (antal aktier) Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (genomsnitt) Valuta Handelsplats
2021-09-20 6 242 67,40 67,40 67,40 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-09-21 6 672 67,40 67,40 67,40 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-09-22 13 667 67,40 67,00 67,3892 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-09-23 30 121 67,40 67,00 67,1393 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-09-24 6 755 67,40 67,40 67,40 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-09-27 9 283 67,40 67,40 67,40 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-09-28 52 687 67,40 66,20 67,2310 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-09-29 11 207 67,40 66,40 67,3731 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-09-30 21 662 67,40 67,20 67,3899 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-10-01 28 338 67,40 67,20 67,2635 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-10-04 27 124 67,40 67,00 67,2704 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-10-05 85 377 66,80 65,80 66,4045 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-10-06 61 174 67,40 65,80 66,9512 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-10-07 18 608 67,00 66,60 66,8619 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-10-08 25 439 67,40 66,60 67,0004 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-10-11 45 085 67,00 66,80 66,9161 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-10-12 33 785 67,40 66,60 66,9715 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-10-13 13 938 67,40 67,20 67,3435 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-10-14 12 418 67,20 67,20 67,20 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)
2021-10-15 3 758 67,40 67,20 67,3427 SEK Nasdaq First North Premier (SSME)

Denna information är sådan information som Arlandastad Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

Kort om Arlandastad Group

Arlandastad Group är ett fastighetsbolag vars affärsidé är att identifiera strategiska markområden och utveckla fastigheter till dess fulla potential. Vi skapar mervärde genom ett gott affärsmannaskap, strukturerade och kreativa processer i nära samarbete med utvalda partners, en stark förankring i samhället och finansiella muskler som ger bolaget uthållighet. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se. Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon:
+46 (0)8 562 250 00.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wågström, styrelseordförande
Arlandastad Group AB
peter.wagstrom@arlandastad.se
070 527 31 31

Dieter Sand, CEO
Arlandastad Group AB

dieter.sand@arlandastad.se
072 225 37 71