Bokslutskommuniké 2018

Report this content

– 2018 var ett intensivt år, aldrig tidigare har vi genomfört så många stora affärer. Resultatet var det bästa i Atrium Ljungbergs historia, kommenterar Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

Vi har en stor projektportfölj som möjliggör framtida investeringar om 17 miljarder kronor och därmed en fortsatt god tillväxt i bolaget, avslutar Annica Ånäs.
 

 • Nettoomsättningen ökade till 2 629 mkr (2 563) varav hyresintäkter ökade till 2 412 mkr (2 389). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 2,9 procent.

 • Uthyrningsgraden uppgick till 95 procent (95), inklusive projektfastigheter.

 • Nettouthyrningen ökade till 144 mkr (40) varav 92 mkr (59) avsåg projektfastigheter.

 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 1 648 mkr (1 647). Överskottsgraden minskade till 68 procent (69).

 • Resultat före värdeförändringar ökade till 1 214 mkr (1 180).

 • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 2 516 mkr (1 817). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -70 mkr (121).

 • Periodens resultat ökade till 3 453 mkr (2 559), vilket motsvarar 26,15 kr/aktie (19,21).

 • Investeringar i egna fastigheter ökade till 1 758 mkr (1 593).

 • Förvärv av fastigheter uppgick till 1 727 mkr (2 265).

 • Försäljning av fastigheter uppgick till 2 662 mkr (868).

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,85 kr/aktie (4,50).

 • Prognosen för 2019 uppgår till 1 200 mkr för resultat före värdeförändringar.  Resultat efter skatt bedöms uppgå till 940 mkr, motsvarande 7,21 kr/aktie.

 • I februari 2019 fattade styrelsen beslut om nya finansiella mål.

Nacka, 2019-02-15
Atrium Ljungberg AB (publ)

För mer information kontakta:
Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg, 070-341 53 37
annica.anas@al.se

Martin Lindqvist, cfo Atrium Ljungberg, 070-927 60 09
martin.lindqvist@al.se

Denna informationen är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl. 08.30 CET.

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar drygt en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 44 miljarder kronor. Våra handelsplatser har närmare 60 miljoner besökare per år och i våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 17 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

2018 var ett intensivt år, aldrig tidigare har vi genomfört så många stora affärer. Resultatet var det bästa i Atrium Ljungbergs historia.
Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg
Vi har en stor projektportfölj som möjliggör framtida investeringar om 17 miljarder kronor och därmed en fortsatt god tillväxt i bolaget.
Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg