Delårsrapport januari - juni 2020

Kontorsaffären är fortsatt stabil och vi ser en positiv trend i handelns besöksutveckling, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

 • Nettoomsättningen ökade till 1 464 mkr (1 358) varav hyresintäkter uppgick till 1 227 mkr (1 280).

 • Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent (93), inklusive projektfastigheter.

 • Nettouthyrningen för andra kvartalet uppgick till -7 mkr (19) varav -1 mkr (-1) avsåg projektfastigheter. 

 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 811 mkr (879). Överskottsgraden uppgick till 66 procent (69).

 • Resultat före värdeförändringar uppgick till 566 mkr (626).

 • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till -1 207 mkr (1 314).
  Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -240 mkr (-374).

 • Periodens resultat uppgick till -570 mkr (1 227), vilket motsvarar -4,39 kr/aktie (9,42).
   
 • Investering i egna fastigheter ökade till 1 156 mkr (815).
   
 • Förvärv av fastigheter uppgick till 295 mkr (1 160).
   
 • Försäljning av fastigheter ökade till 3 979 mkr (-)
   
 • Tillfälliga Coronarabatter uppgick till netto 38 mkr med resultateffekt i det andra kvartalet.
 

Nacka, 2020-07-10
Atrium Ljungberg AB (publ)

Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-07-10 07:30 CET.

För mer information kontakta:
Annica Ånäs, vd, Atrium Ljungberg, 0703-41 53 37,annica.anas@al.se

Martin Lindqvist, cfo, Atrium Ljungberg, 0709-27 60 09, martin.lindqvist@al.se

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 1,1 miljon kvadratmeter värderade till 45 miljarder kronor. I våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 31 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.ST på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se

Taggar: