Delårsrapport januari - mars 2022

Report this content

– Det första kvartalet har präglats av hög aktivitet på bred front, trots det oroliga läget i omvärlden. Vi har fortsatt god framdrift i projektportföljen och uthyrningstakten från slutet av förra året håller i sig, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

 • Hyresintäkterna uppgick till 600 mkr (572), varav ökningen i jämförbart bestånd var 2,6 % (-1,8).
   
 • Driftöverskottet uppgick till 391 mkr (377), varav jämförbart bestånd ökade med 1,5 % (-3,7).
   
 • Projekt- och entreprenadomsättning uppgick till 56 mkr (127) och bruttoresultatet till -6 mkr (29).
   
 • Resultat före värdeförändringar uppgick till 281 mkr (311) motsvarande 2,23 kr/aktie (2,44).
   
 • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 1 309 mkr (167) varav projektvinster uppgick till 602 mkr (0).
   
 • Periodens resultat uppgick till 1 870 mkr (552), motsvarar 14,81 kr/aktie (4,34).
   
 • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 44 mkr (-10) varav bolaget själv sagt upp -10 mkr (-1) inför kommande projekt.
   
 • Investering i egna fastigheter uppgick till 463 mkr (485).
   
 • Substansvärde kr/aktie uppgick till 252,17, motsvarande en ökning om 4,7 % justerat för lämnad utdelning, jämfört med ingången av året.
   

Nacka, 2022-04-13
Atrium Ljungberg AB (publ)

Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2022 kl. 07.30 CET.

För mer information kontakta:
Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg, 070-341 53 37, annica.anas@al.se

Ulrika Danielsson, cfo Atrium Ljungberg, 070-647 12 61, ulrika.danielsson@al.se

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 1,1 miljoner kvadratmeter fördelat på ett sjuttiotal fastigheter, värderade till 53 miljarder kronor. Våra handelsplatser har närmare 60 miljoner besökare per år och i våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 39 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.ST på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan.
Läs mer på
www.al.se

Taggar: