Delårsrapport januari - september 2021

Report this content

– Ett stabilt kvartal med flera strategiskt viktiga etableringar som stärker våra platser, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

 • Nettoomsättningen ökade till 2 389 mkr (2 166) varav hyresintäkter uppgick till 1 692 mkr
  (1 789).

   
 • Uthyrningsgraden uppgick till 91 procent (92), inklusive projektfastigheter.
   
 • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 12 mkr (-2) varav 1 mkr (17) avsåg projektfastigheter.
   
 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 1 153 mkr (1 205). Överskottsgraden uppgick till 68 procent (67).
   
 • Bruttoresultatet från projekt- och entreprenadverksamheten uppgick till 114 mkr (-13).
   
 • Resultat före värdeförändringar ökade till 945 mkr (842).
   
 • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 1 592 mkr (-742).
  Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till 325 mkr (-285).

   
 • Periodens resultat uppgick till 2 318 mkr (177), vilket motsvarar 18,28 kr/aktie (1,37).
   
 • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 1 571 mkr (1 809).
   
 • Förvärv av fastigheter uppgick till 25 mkr (266).
   
 • Försäljning av fastigheter uppgick till 805 mkr (3 979).
   

Nacka, 2021-10-15
Atrium Ljungberg AB (publ)

Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2021 kl. 07.30 CET.

För mer information kontakta:
Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg, 070-341 53 37, annica.anas@al.se

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 1 miljon kvadratmeter värderade till 49 miljarder kronor. I våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 37 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.ST på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan.
Läs mer på
www.al.se

Taggar: