Delårsrapport januari-mars 2019

Report this content

– Jag är stolt över att vi har utvecklat vår framtida projektportfölj och därmed kunna höja vårt investeringsmål till två miljarder kronor i egna fastigheter per år, kommenterar Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

– Vi har tagit stora strategiska grepp inför framtiden, vilket avspeglar sig i denna rapport. Vi levererar ett stabilt resultat, avslutar Annica Ånäs. 

  • Nettoomsättningen ökade till 665 mkr (656) varav hyresintäkter ökade till 633 mkr(601). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 5,6 procent.

  • Uthyrningsgraden uppgick till 93 procent (94), inklusive projektfastigheter.

  • Nettouthyrningen uppgick till -33 mkr (10) varav 10 mkr (3) avsåg projektfastigheter.

  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 427 mkr (409). Exklusive effekten av införandet av IFRS 16 uppgick driftöverskottet till 420 mkr (409). Överskottsgraden minskade till 66 procent (68).

  • Resultat före värdeförändringar uppgick till 306 mkr (309).

  • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 148 mkr (499). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -160 mkr (-2).

  • Periodens resultat uppgick till 220 mkr (618), vilket motsvarar 1,69 kr/aktie (4,64).

  • Investeringar i egna fastigheter ökade till 398 mkr (364).

  • Prognosen för 2019 uppgår oförändrat till 1 200 mkr för resultat före värdeförändringar. Resultat efter skatt bedöms uppgå till 940 mkr, motsvarande 7,22 kr/aktie.

Nacka, 2019-04-12
Atrium Ljungberg AB (publ)

För mer information kontakta:
Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg, 070-341 53 37
annica.anas@al.se

Martin Lindqvist, cfo Atrium Ljungberg, 070-927 60 09
martin.lindqvist@al.se

Denna informationen är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 april 2019 kl. 07.30 CET.

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar drygt en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 45 miljarder kronor. Våra handelsplatser har 60 miljoner besökare per år och i våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 21 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Jag är stolt över att vi har utvecklat vår framtida projektportfölj och därmed kunna höja vårt investeringsmål till två miljarder kronor i egna fastigheter per år.
Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg
Vi har tagit stora strategiska grepp inför framtiden, vilket avspeglar sig i denna rapport. Vi levererar ett stabilt resultat.
Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg