Delårsrapport januari–juni 2019

Bra försäljning har möjliggjort ytterligare produktionsstarter

Under våren har bostadsmarknaden successivt stärkts och vi har haft en bra försäljningstakt i våra projekt. God bokningsnivå och positiva myndighetsbeslut möjliggjorde produktionsstart av 105 lägenheter i projektet Vélo i Stockholm. Under kvartalet tecknade vi avtal om att uppföra och sälja ett hyresrättsprojekt i Uppsala. Vår starka finansiella ställning är en god grund i arbetet med att utveckla och produktionsstarta fler bostadsprojekt i eftertraktade lägen. Vi har ett antal spännande projekt framför oss och vår nya satsning på fastighetsutveckling av hyresbostäder öppnar upp för ytterligare möjligheter till tillväxt.

Januari–juni 2019

 •  Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick halvårsperiodens intäkter till 593,7 Mkr (663,8) och rörelseresultatet till 34,7 Mkr (66,3)
 •  Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 684,7 Mkr (770,0) och rörelseresultatet till 48,2 Mkr (109,9)
 •  Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 44,1 Mkr (89,1) motsvarande 2,87 kr per aktie (5,79)
 •  Eget kapital uppgick per den 30 juni till 1 317,4 Mkr (1 278,2) motsvarande 85,72 kr per aktie (83,22)
 •  Likvida medel uppgick till 479,5 Mkr (473,3) vid periodens utgång
 •  Antal sålda bostäder ökade till 392 (75)
 •  Antal produktionsstartade bostäder var 138 (147)

April–juni 2019

 •  Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick kvartalets intäkter till 361,3 Mkr (381,5) och rörelseresultatet till 24,0 Mkr (30,2)
 •  Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 392,5 Mkr (445,6) och rörelseresultatet till 30,3 Mkr (59,4)
 •  Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 28,3 Mkr (47,7) motsvarande 1,84 kr per aktie (3,10)
 •  Antal sålda bostäder ökade till 356 (55)
 •  Antal produktionsstartade bostäder var 105 (147)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 •  I april färdigställde Besqab vårdboendet Mandelblomman med 57 lägenheter i Spånga. Vårdboendet har fått namnet Villa Solhem och drivs av Vardaga.
 •  I maj tecknade Besqab avtal med NREP om att uppföra och sälja projektet Lindallén, bestående av 253 hyresbostäder, i Uppsala. Köpeskillingen uppgår till 493 Mkr.
Koncernen jan–jun 2019 jan–jun 2018 apr–jun 2019 apr–jun 2018 jul 2018–jun 2019 jan–dec 2018
Intäkter enligt segmentsredovisning, Mkr, 1) 593,7 663,8 361,3 381,5 1 201,3 1 271,3
Rörelseresultat enligt segmentsredovisning, Mkr, 1) 34,7 66,3 24,0 30,2 86,0 117,6
Rörelsemarginal enligt segmentsredovisning, %, 1) 5,9 10,0 6,7 7,9 7,2 9,3
Intäkter, Mkr 684,7 770,0 392,5 445,6 1 226,4 1 311,8
Rörelseresultat, Mkr 48,2 109,9 30,3 59,4 84,6 146,5
Resultat efter skatt, Mkr 44,1 89,1 28,3 47,7 76,5 121,5
Rörelsemarginal, % 7,0 14,3 7,7 13,3 6,9 11,2
Räntabilitet på eget kapital, %, 2) 6,7 13,9 5,9 9,3
Soliditet, % 61,3 70,7 64,5
Resultat per aktie före utspädning, kr 2,87 5,79 1,84 3,10 4,98 7,91
Eget kapital per aktie, kr 85,72 83,22 85,37
Antal produktionsstartade bostäder, st, 3) 138 147 105 147 298 307
Antal sålda bostäder, st, 4) 392 75 356 55 503 186
Antal bostäder i pågående produktion, st, 4) 787 800 724
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %, 5) 59 59 56
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st, 5) 1 0 1
– varav upptagna i balansräkningen 0 0 1

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 sid 14 i delårsrapporten. Jämförelsetal för resultatposter avser perioden januari–mars 2018 och för balansposter den 31 mars 2018. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 16 i delårsrapporten.
2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Bostads-/äganderätter, hyresbostäder samt vård- och omsorgsbostäder.
4) Bostads-/äganderätter samt hyresbostäder.
5) Bostads-/äganderätter.

I dag klockan 09.30 presenterar Anette Frumerie, VD, och Magnus Ekström, CFO, rapporten via en telefonkonferens/livesänd audiocast. Presentationen går att följa via telefon +46 (0)8 506 921 80 (konferens-ID: 1074214#) eller webbsändning https://digital.vevent.com/rt/fronto2~besqab-q2-2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409 416 20
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 17 juli 2019 klockan 07:30 (CEST). 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

Taggar:

Om oss

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

Prenumerera

Citat

Under våren har bostadsmarknaden successivt stärkts och vi har haft en bra försäljningstakt i våra projekt. God bokningsnivå och positiva myndighetsbeslut möjliggjorde produktionsstart av 105 lägenheter i projektet Vélo i Stockholm. Under kvartalet tecknade vi avtal om att uppföra och sälja ett hyresrättsprojekt i Uppsala. Vår starka finansiella ställning är en god grund i arbetet med att utveckla och produktionsstarta fler bostadsprojekt i eftertraktade lägen. Vi har ett antal spännande projekt framför oss och vår nya satsning på fastighetsutveckling av hyresbostäder öppnar upp för ytterligare möjligheter till tillväxt.
Anette Frumerie VD