Dela

Om oss

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

Citat

Under det senaste året har vi sett en kraftig inbromsning i antalet byggstarter i Stockholms-området. Det är därför extra roligt att kunna fortsätta starta bostadsprojekt, med god försäljningsgrad redan före produktionsstart. Grönskan är ett bra exempel på  utveckling av hållbara och hälsosamma boendemiljöer som vi anpassat efter platsens förutsättningar.
Magnus Andersson, VD
Vi startade försäljningen under sommaren 2023. Intresset har varit stort vilket är väldigt roligt. Här erbjuder vi moderna Svanenmärkta bostäder med närhet till både grönområden och kommunikationer i ett mycket populärt område.
Anna Slåtteby, Försäljnings- och marknadschef
Att få ta emot utmärkelsen Sveriges nöjdaste kunder gör oss enormt glada och stolta! Med den utmanande marknad som vi haft under hela 2023 så är det extra viktigt att ha fantastiska och engagerade medarbetare. Detta ser vi resultatet av idag, inte minst i Nacka strand.
Carola Lavén, VD på Besqab
Att våra kunder uppskattar det vi gör är det finaste kvitto vi kan få. Det ger oss energi att jobba vidare och bli ännu bättre. Så ett varmt och innerligt tack till alla våra kunder!
Anna Slåtteby, Chef för Försäljning och Kunderbjudande
År 2023 har präglats av en fortsatt svag bostadsmarknad där omvärldsfaktorer som hög inflation, ökande kostnader, höjda räntor och minskad köpkraft har fått stora konsekvenser på bostadsmarknaden och på vår bransch. Besqab kommunicerade i slutet av 2022 att vi såg framför oss en utmanande bostadsmarknad och vi har sedan dess vidtagit proaktiva åtgärder för att, i den omvärld vi befinner oss i, på olika sätt positionera oss för framtiden. Vi hade en stark försäljning under det fjärde kvartalet och det var också extra glädjande att vi avslutade året med att produktionsstarta ett nytt projekt med 48 bostäder i Hägersten. Under inledningen av 2024 kommunicerade Besqab och Aros Bostad att bolagen tillsammans har för avsikt att bilda en ny ledande bostadsutvecklare. Det nya bolaget, som föreslås heta Besqab, har utmärkta förutsättningar att bli ett starkt och konkurrenskraftigt bolag på bostadsmarknaden i Stockholm och Uppsala.
Carola Lavén, VD
Försäljningen är ett bra kvitto på att Besqab utvecklar attraktiva samhällsfastigheter i bra lägen. Genom affären stärker vi vår handlingsberedskap att göra fler affärer inom vår kärnverksamhet bostadsutveckling.
Carola Lavén, VD Besqab
Vi säljstartade projektet under hösten och intresset har varit väldigt bra där vi idag har en försäljningsgrad som överstiger 30 procent.
Andreas Wik, Chef Projektutveckling och Förvaltningsfastigheter
Lilla Häll är ett bra exempel på där vi på Besqab alltid strävar efter att utveckla hållbara och hälsosamma boendemiljöer som vi anpassar efter platsens förutsättningar. Här erbjuder vi moderna Svanenmärkta bostäder med närhet till service och kommunikationer och dessutom i ett vackert sjönära läge.
Andreas Wik, Chef Projektutveckling och Förvaltningsfastigheter
Vi förvärvade fastigheterna i syfte att utveckla nya bostäder som en del av ett större utvecklingsområde. Detaljplanearbetet har dragit ut på tiden och tillsammans med nya marknadsförutsättningar väljer vi därför att prioritera mer strategiska projekt.
Johan Westring, Chef för Ackvisition och Exploatering på Besqab
Besqab är sedan länge en aktiv bostadsutvecklare i Solna och tillsammans med den nya majoriteten har vi kommit överens om hur vi ska fortsätta vara med och utveckla Solna framöver. Bostadsmarknaden är idag utmanande och med den här uppgörelsen får vi goda förutsättningar att utveckla fler hållbara boendemiljöer i Solna.
Carola Lavén, VD Besqab
Jag är glad över överenskommelsen med Besqab som både ser till barnens behov och till behovet av nya hållbara bostäder i Solna stad. Besqab är och förblir an viktig samarbetspartner när vi utvecklar framtidens Solna.
Sara Kukka-Salam, Kommunstyrelsens ordförande i Solna
Vi har fortsatt en utmanande bostadsmarknad med stigande marknadsräntor, få transaktioner och avvaktande kunder. Med dessa förutsättningar är det glädjande att vi under tredje kvartalet kan konstatera att vi har haft en stark försäljning. Med en mindre organisation, attraktiva projekt i portföljen och ett stort underliggande bostadsbehov på våra marknader har vi förbättrat vår position och handlingsberedskap för att ta vara på affärsmöjligheter och starta nya hållbara boendemiljöer som ger Sveriges nöjdaste bostadsköpare.
Carola Lavén, VD
Vi har fortsatt en hög pågående produktion och samtidigt arbetar vi med ambitionen att kunna produktionsstarta nya projekt under hösten. Det utmanade läget på bostadsmarknaden gör dock att vi under det andra kvartalet tyvärr tvingats ta beslut om att anpassa organisationen för en minskad produktionsvolym. Marknaden för bostadsutveckling kommer fortsätta vara utmanande en tid framöver. Genom vår företrädesemission och förtida inlösen av vårt obligationslån har vi stärkt vår balansräkning och därigenom förbättrat vår position och handlingsberedskap för att ta vara på affärsmöjligheter i den svagare konjunkturen. Det finns ett stort underskott av bostäder på våra marknader och vi ska fokusera på att bygga vidare på vår förmåga att skapa attraktiva och hållbara boendemiljöer som ger Sveriges nöjdaste bostadsköpare.
Carola Lavén, VD     
Jag är väldigt glad över att välkomna Anna Jepson till Besqab. Annas engagemang och erfarenhet av branschen, resultatorientering och starka strategiska förmåga kommer att vara centralt i vårt fortsatta arbete med att tillvarata Besqabs framtida affärsmöjligheter och långsiktiga värdeskapande. Jag vill också framföra ett stort tack till Magnus Ekström för det viktiga arbete han utfört under sina många år som CFO och nu senast i vår framgångsrika företrädesemission. Magnus har tillsammans med mig kommit fram till att det nu är en lämplig tidpunkt för ett ordnat skifte och därtill har vi en mycket bra efterträdare i Anna.
Carola Lavén, VD Besqab
Besqab är en erfaren bostadsutvecklare med gedigen kompetens, högt engagemang för sina kunder och goda långsiktiga framtidsutsikter. Jag ser verkligen fram emot att arbeta nära teamet och bolagets starka ägare. Jag hoppas också kunna bidra till att vidareutveckla Besqabs framåtriktade ledarskap med min erfarenhet av att både utveckla medarbetare och driva företags finansiella arbete
Anna Jepson
Vi strävar efter att utveckla nya bostadsmiljöer för att du här ska kunna leva en hälsosam livsstil. Ella Allé är ett jättebra exempel där du har du gång- eller cykelavstånd till det mesta; till kollektivtrafik, till all service, till skolor och fritidsintressen och stora grönområden.
Carola Lavén, VD i Besqab
Täby ska fortsatt ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i och då behöver vi bostäder. Kommunen är till för Täbyborna och service och bemötande är ett av våra mest prioriterade områden vilket det här nya bostadsområdet är ett gott exempel på.
Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby kommun
Året präglades av stora och utmanande händelser i vår omvärld. Kombinationen av hög inflation, rekordhöga elpriser och höjda räntor försämrade snabbt och kraftfullt förutsättningarna på bostadsmarknaden och särskilt för nyproduktion. Men 2022 var också ett år då vi engagerat och systematiskt fortsatte att göra det vi gör allra bäst – skapa hållbara hem och boendemiljöer där människor kan leva gott och länge, det vill säga att sprida Boglädje. Tack vare alla fantastiska medarbetares målmedvetna arbete och personliga engagemang belönades vi även detta år med utmärkelsen branschens nöjdaste kunder.
Carola Lavén, VD Besqab
Att få  ta emot utmärkelsen Sveriges nöjdaste kunder gör oss enormt glada och stolta! Just nu känner vi alla av en utmanande marknad och omvärld. Då är det extra viktigt att ha fantastiska medarbetare tillsammans med tydliga mål och prioriteringar. Detta samspel ser vi resultatet av idag.
Carola Lavén, VD på Besqab
Utmärkelsen är ett av de finaste kvitton vi kan få. Att våra kunder uppskattar det vi gör visar att vi är på rätt väg. Det ger oss energi att jobba ännu hårdare även när det är uppförsbacke. Så ett varmt och innerligt tack till alla våra kunder!
Anna Slåtteby, chef för Försäljning och Kunderbjudande på Besqab
Konsekvenserna av hög inflation, rekordhöga elpriser och höjda räntor har väsentligt påverkat bostadsmarknaden och särskilt nyproduktionen. Mot bakgrund av marknadsläget gör vi en avsättning i vår pågående produktion och en nedskrivning av våra exploateringsfastigheter för att ge mer rättvisande värden i förhållande till de nya marknadsförutsättningarna. Avsättningen och nedskrivningen är proaktiva beslut som minskar riskprofilen i projektportföljen vilket ger Besqab bättre förutsättningar för den framtida intjäningen. Det är ett styrkebesked att våra starka och långsiktiga ägare avser delta i en fullt garanterad företrädesemission där nettolikviden används till att lösa vår obligation. Det kommer att förändra och stärka vår kapitalstruktur vilket ger oss goda förutsättningar att ta vara på framtida affärsmöjligheter. Behovet av nya bostäder är stort på våra marknader och vi ska fortsätta bygga plattformen för ett långsiktigt starkt bolag.
Carola Lavén, VD Besqab
Marknadsförutsättningarna för nyproduktion av bostäder har under fjärde kvartalet fortsatt varit mycket utmanande och läget ser ut att bestå under 2023. De beslut vi presenterar idag är baserade på en samlad bedömning med hänsyn till marknadsutvecklingen och syftar till att framåtriktat få en mer balanserad risk i projektportföljen och mer rättvisande värden på exploateringsfastigheterna i förhållande till de förändrade marknadsförutsättningarna. Starka och långsiktiga ägare är särskilt viktigt i turbulenta tider och jag är därför glad att vi avser att genomföra en företrädesemission som är fullt garanterad av ett flertal av våra större aktieägare. Vi förändrar och stärker vår kapitalstruktur genom att återbetala våra obligationer i förtid vilket ger oss goda förutsättningar att ta vara på framtida affärsmöjligheter.
Carola Lavén, VD på Besqab
Bostadsmarknaden har tydligt bromsat in under det tredje kvartalet och produktionskostnaderna fortsatt ökat. De osäkra framtidsutblickarna påverkar efterfrågan på nyproduktion. Vi är därför glada att vi i september kunde produktionsstarta ytterligare 116 bostadsrättslägenheter i vårt projekt i Solna Centrum. En hög produktionsvolym och stabil försäljning bidrar till höga intäktsnivåer, men stigande byggpriser tillsammans med ökade räntekostnader påverkar oss och pressar marginalerna och resultaten i projekten. Trots en turbulent omvärld finns det alltjämt ett stort underskott av bostäder på de marknader där vi är verksamma. Vår långa historik i branschen och erfarenheter från flera konjunkturcykler utgör en solid grund i bolaget, som tillsammans med en stark finansiell ställning, god likviditet och goda bankrelationer ger oss en fördel i en tuff marknad.
Carola Lavén, VD
Skeppskajen med sin historia, centrala läge och närheten till Fyrisån kommer att bli en unik plats i Uppsala med nya levande stadskvarter och hållbara boendemiljöer.
Carola Lavén, VD på Besqab
Det här är ett bra exempel på hur vi ska utveckla Uppsala. Bostäder, butiker och mötesplatser i ett och samma kvarter. Nu får historiska Skeppskajen bidra till att skapa nya minnen för alla Uppsalabor som väljer att bosätta sig i området.
Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande
Vi är glada att få vara en del av det här spännande läget i Solna som binder samman de nya stadskvarteren i Hagastaden med det gamla Råsunda. Här utvecklar vi moderna Svanenmärkta lägenheter i direkt anslutning till alla tänkbara kommunikationer och service,
Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad på Besqab.
Det här är ett bra exempel där Besqab är med och utvecklar hållbara och hälsosamma miljöer där människor vill leva och bo. Tillsammans med Solna stad har vi jobbat för att Solnaborna ska få en attraktiv mötesplats och en ny urban bostadsmiljö. Intresset för att köpa en bostad här har varit stort vilket visar att området är mycket populärt.
Carola Lavén. VD på Besqab
När vi nu avslutar det första halvåret 2022 kan vi konstatera att vi har ett helt annat läge på bostadsmarknaden än vid årets början, med nya förutsättningar att förhålla oss till. Trots räntehöjningar och allmän oro har vi haft en bra försäljning under perioden vilket indikerar att våra bostäder är attraktiva. Den höga andelen sålda bostäder i vår bostads- och äganderättsproduktion innebär dessutom en låg riskprofil och våra projekt med inflyttning det kommande året är nästintill slutsålda. Ökade byggkostnader påverkar oss dock och pressar marginalerna i projekten och i sin tur resultatet för det första halvåret. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som med sin stora kompetens och engagemang säkerställt leveranser, drivit produktionen och tagit hand om våra kunder. Med stöd av vår erfarenhet och kompetens arbetar vi för att parera utmaningarna vi har framför oss. Vi ska fortsätta förvalta våra styrkor och tillvarata möjligheterna med ett stort underliggande bostadsbehov på våra marknader.
Carola Lavén, VD Besqab
Skeppskajen är en historisk plats i Uppsala. Här finns en unik möjlighet att skapa nya variationsrika kvarter med de kulturhistoriska byggnaderna ihop med modern arkitektur och öppna stråk ner mot Fyrisån. Här kommer det finnas bostäder, restauranger, kontor och kulturverksamhet vilket bidrar till en levande stadsmiljö.
Lotta Niland, Chef för Projektutveckling Bostad på Besqab
Att utveckla och förädla nya attraktiva bostadskvarter av det gamla industriområdet är ett bra exempel på där Besqab i samarbete med andra bidrar till att utveckla nya hållbara och hälsosamma boendemiljöer. Skeppskajen med sin historia, centrala läge och närheten till Fyrisån kommer att bli en unik plats i Uppsala med nya levande stadskvarter.
Carola Lavén, VD på Besqab
Vår passion på Besqab är att utveckla hållbara och hälsosamma boendemiljöer där människor vill bo länge. Årsta Ljuva är ett bra exempel på det, där vi anpassar projektet till platsen och erbjuder de som flyttar in extra värden som möjligheter till co-working, gym och cykelverkstad. Här har vi också satsat på större lägenheter vilket det finns en stor efterfrågan på här i området.
Carola Lavén, VD Besqab
Stadens ambition är att skapa en ny bostadsbebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet som är väl anpassad till närmiljön och det har man verkligen lyckats med här.
Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad
Vi på Besqab strävar alltid efter att utveckla hållbara och hälsosamma boendemiljöer som anpassats till platsens förutsättningar. Med detta projekt och det gediget byggda huset, i en stadsdel som har småstadskänsla mitt i storstan, finns de bästa förutsättningarna för just detta
Carola Lavén, VD Besqab
Vår ambition inom staden är att Hägersten ska utvecklas till en tätare, mångsidig och mer levande stadsmiljö, vilket vi tycker att Besqab nu är med och förverkligar. Samtidigt är byggnadens arkitektur ett bra exempel på karaktärsskapande bebyggelse, vilket också är viktigt när staden växer.
Abit Dundar, Stadsdelsnämndens ordförande i Hägersten-Älvsjö
”Besqabs verksamhet har under det första kvartalet fortsatt att utvecklats i enlighet med vår utstakade plan.  Vi har säljstartat nya projekt, produktionsstartat fler lägenheter och har en ny rekordnivå vad gäller bostäder i pågående produktion. Vi fortsätter att fokusera på våra mål och strategier för 2023 samt vår fortsatta långsiktiga utveckling. Samtidigt arbetar vi för att parera de utmaningar vi står inför idag med det osäkra världsläget med kriget i Ukraina, den globala bristen på råvaror och energi samt stigande inflation och höjda marknadsräntor. Jag har dock stor tilltro till vår kompetens och affärsmodell som visat sig vara framgångsrik i utmanande tider och över konjunkturcykler. Vi har dessutom en hög försäljningsgrad i våra pågående projekt, starka finanser och goda kassaflöden från våra vårdbostäder.” 
Carola Lavén, VD Besqab
Intresset är väldigt stort för bostäderna i Nivå. Bostäderna blir helt unika i sitt slag och är ett spännande exempel på vertikal stadsutveckling då vi börjar att bygga bostäderna från våning 6 och uppåt.
Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad på Besqab
Mottagandet från marknaden har varit mycket gott i det här projektet vilket gör att vi nu produktionsstartar resterande 145 bostäder i projektet. Här växer fina lägenheter fram ovanpå den befintliga industribyggnaden plus högkvalitativa stadsradhus längs Bällstaån.
Carola Lavén, VD på Besqab
Besqab har varit aktiv bostadsutvecklare i Stockholms norra kommuner i över 30 år och detta är första gången på länge vi är med och utvecklar nya hållbara bostads-miljöer i Sollentuna kommun, vilket gör detta spadtag extra roligt. Detta är också ett väldigt attraktivt läge mellan pendeltågstationen och det populära natur- och friluftsområdet vid Norrviken. 
Carola Lavén, VD Besqab
Besqabs nya bostäder bidrar till en positiv utveckling av Häggvik. De som flyttar in i Häggviks Dunge får förmånen att bo mitt i Sollentuna, mitt emellan Häggviks centrum och Norrvikensjön.
Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna Kommun
Vi välkomnar Besqabs nytillskott av bostäder i Häggvik. Detaljplanen är formad  för att skapa bostäder i harmoni med den värdefulla naturen i området.
Moa Rasmusson (L), ordförande samhällsbyggnadsnämnden i Sollentuna Kommun
Tack vare alla fantastiska medarbetares målmedvetna arbete och personliga engagemang har vi tagit ett viktigt steg mot våra mål och produktionsstartat rekordmånga nya bostäder samtidigt som vi stärkt lönsamheten. Vi fortsätter att leverera drömhem till våra kunder tillsammans med ett personligt kundbemötande som belönade oss med branschens nöjdaste kunder 2021.
Carola Lavén, VD Besqab
På Besqab jobbar vi efter devisen att vi är ”bäst tillsammans”. Vi är övertygade om att vägen till våra kunders hjärtan går genom ett sömlöst och engagerat samarbete bland vår personal och våra samarbetspartners. Och idag fick vi ta emot ett pris! Ett pris som vi fått tidigare och som verkligen visar att gott samarbete lönar sig.
Carola Lavén, VD
Under året som gått har vi jobbat engagerat med att utveckla vårt arbete, till exempel en ny inflyttningsservice och vi har uppgraderat hela vårt inredningskoncept, vilket kunderna uppskattat. Det pågår också ett envist kvalitetsarbete i alla led där vi hela tiden sätter kunden i fokus. Då är det extra roligt att få bekräftelse på att vi gör rätt saker.
Anna Slåtteby, Chef för Försäljning och Kunderbjudande
Det finns inget bättre än att ge nyckeln till ett nytt, fint och efterlängtat hem till sin nya ägare. Vi är så glada, stolta och peppade att fortsätta leverera ännu fler, bättre och efterlängtade bostäder till våra kunder.
Carola Lavén, VD
Vi säljstartade projektet Boston i våras och det har tagits emot mycket väl av marknaden; över hälften av lägenheterna är redan sålda. Det finns en stor efterfrågan på större lägenheter i Midsommarkransen och kunderna har även uppskattat husets spännande arkitektur med fasader i återbrukat tegel och skulpterade tak.
Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad
Vi på Besqab strävar alltid efter att utveckla hållbara och hälsosamma boendemiljöer som anpassats till platsens förutsättningar. Med detta projekt och det gediget byggda huset, i en stadsdel som har småstadskänsla mitt i storstan, finns de bästa förutsättningarna för just detta. Här erbjuder vi moderna Svanenmärkta bostäder, med närhet till allt du behöver i service och grönområden, och här behöver du inte bil om du inte vill.
Carola Lavén, VD på Besqab
Efterfrågan på småhus är stor och det är därför glädjande att vi nu kan addera vårt planerade småhusområde med drygt det dubbla antalet nya hem. På den här natursköna platsen kommer vi att utveckla en mycket attraktiv boendemiljö som främjar en hälsosam livsstil med mycket rörelse i vardagen.
Carola Lavén, VD Besqab
Området är planlagt och till viss del utbyggt. Den här etappen angränsar till det vi tidigare förvärvat och vi påbörjar nu arbetet med att utveckla fler smart planerade småhus med goda bostadskvalitéer för att tillsammans skapa en attraktiv och hållbar boendemiljö.
Johan Westring, Chef för Ackvisition och Exploatering
Detta förvärv ligger väl i linje med vår strategi att även utveckla hyresbostäder och vårdboenden för egen förvaltning kring Mälardalen. Det är väldigt kul att vi nu tar steget in i Eskilstuna och förvärvar färdiga bostadsbyggrätter i ett läge med stor utvecklings-potential.
Andreas Wik, Chef Fastighetsutveckling och Fastigheter
Utvecklingen av Skiftinge går framåt och här ser vi möjligheten vara del av den resan genom att komplettera området med trivsamma vårdbostäder för den ökande andelen äldre i befolkningen samt leverera en välplanerad arbetsmiljö för en framtida hyresgäst.
Bo Björfors, Chef Vårdfastigheter
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp