Biofrigas Sweden AB – Kvartalsrapport Q1-2021

Report this content

Biofrigas Sweden AB lämnar kvartalsrapport för första kvartalet 2021.

Perioden 1/1 2021 – 31/3 2021       

 • Nettoomsättningen uppgick till KSEK 0 (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK -1 433 (-1 492). Fokus under perioden har legat på fortsatt utveckling och verifiering av CryoSep samt uppbyggnad av framtida organisation och samarbetspartners. Resultatet belastades även av kostnader för nyemission.
 • Resultat per aktie för koncernen uppgick till -0,15 SEK (-0,28).

Väsentliga händelser under perioden                            

 • I januari tillträdde Marcus Benzon som teknikansvarig för bolaget, och i samband med tillträdet förvärvade han 6 250 aktier av styrelseordförande Martin Lindes bolag.
 • I februari meddelade bolaget att man med tanke på rådande pandemi ämnar att verifiera teknikförbättringar i sin verkstad istället för hos kund. Bedömningen är att verifieringen hos kund inleds under sensommaren.
 • I februari flyttade bolaget till nya lokaler på Mässans gata 10 i Göteborg.
 • I mars kallade bolaget till årsstämma och informerade samtidigt att Martin Linde och Ole Johansson valt att lämna sina styrelseposter. I stället föreslog valberedningen nyval av Göran Arnkil och Per Hildor. Som styrelseordförande föreslogs Johan Möllerström.
 • I mars informerade bolaget att man avser att genomföra en riktad emission av units bestående av två aktier och en teckningsoption av serie TO1 till kvalificerade investerare i Sverige om cirka 15 MSEK, samt att vederlagsfritt emittera och tilldela befintliga aktieägare teckningsoptioner av serie TO1.

Väsentliga händelser efter periodens utgång              

 • I april offentliggjorde bolaget utfall i den riktade emissionen om 1 190 476 units innehållande två aktier och en teckningsoption av serie TO1 till en teckningskurs om 12,60 SEK per unit, motsvarande 6,30 SEK per aktie. Emissionslikviden beräknas uppgå till cirka 15 MSEK före avdrag för emissionskostnader uppgående till cirka 1 MSEK. Totalt emitteras 2 976 250 teckningsoptioner av serie TO1, varav 1 190 476 i den riktade emissionen och 1 785 774 till befintliga aktieägare i bolaget.
 • Genom den riktade emissionen kommer antalet aktier att öka med 2 380 952, från 8 928 872 till 11 309 824. Aktiekapitalet kommer att öka med cirka 642 857 SEK från 2 410 795,44 SEK till 3 053 652,48 SEK. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att löpa från och med den 31 mars 2022 till och med den 14 april 2022. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kan Biofrigas tillföras ytterligare maximalt cirka 28,1 MSEK beroende på teckningskurs.
 • I april hölls årsstämma och där beslutades att godta valberedningens förslag på ny styrelsesammansättning samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och VD.
 • I april meddelades att den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om emission av units och teckningsoptioner.
 • I maj informerade bolaget att första dag för handel av teckningsoptioner serie TO1 på Spotlight Stock Market var den 12 maj 2021.
 • I maj informerade bolaget om att ett samarbete inletts för att kunna erbjuda kunder helhetslösningar för produktion av flytande biogas.

VD har ordet

Med vårt nyligen presenterade samarbete kan vi nu erbjuda helhetslösningar för produktion av flytande biogas. Det är ett viktigt steg i vår utveckling då ett flertal av våra presumtiva kunder behöver komplettera sin anläggning med ett rötkammarsteg. Reaktionerna har varit positiva eftersom ett, för vissa kunder, större osäkerhetsmoment nu kan hanteras.

Under den senaste tiden har vi fört mycket intressanta samtal med en stor internationell livsmedelskoncern utanför Sverige. Det finns ett stort intresse hos dem att kunna ta tillvara restprodukter från deras fabriker. Främst handlar det om att omsätta spillet från några fabriker till flytande biogas och koldioxid. Biogasen ska bolaget använda till transport av egna fordon och koldioxiden ska användas till olika processteg vid livsmedelstillverkning. Det märks i diskussionen att miljöfrågor är oerhört viktiga och med en lösning med flytande biogas blir alla vinnare – inte minst miljön! Den typen av entusiasm och engagemang som jag har sett i dialogen förväntar jag mig även från andra, liknande bolag framöver. Jag bedömer att potentialen är stor.

Med ett starkt stöd från nya och gamla ägare har vi nu säkrat medel för den förestående marknadslanseringen av CryoSep och vi ser fram emot en ökad närvaro på marknaden. Den pågående vaccineringen i samhället bidrar till en förhoppning om att vi snart kan återgå till en ny normalitet där vi kan röra oss friare och därmed även kunna arrangera fysiska möten med kunder. Till dess utnyttjar vi tekniken för att underlätta vår vardag.

Tidplanen kring verifieringen av tekniken kvarstår

Vi följer vår plan kring verifieringen av vår teknik, vilket innebär att en utflyttning till vår lantbrukskund till sensommaren kvarstår. Med en engagerad ägarkrets uppfattar jag en stor nyfikenhet kring hur vi skall klara verifieringen av vår teknik. För egen del har jag ett positivt lugn i frågan och det känns som att vi har ”knäckt koden” till lösningen på vår stora utmaning. Det skall visserligen bevisas, men för mig är det ”en tidsfråga” och inte en fråga om ”hur” eller ”om”. Vi har identifierat lösningen på vårt huvudproblem: kapaciteten för utfrysning av koldioxid. Det återstår att slutföra ombyggnaden och att verifiera lösningen i drift. Vi vet att det nya tillvägagångssättet har verifierats i större system för liknande applikation, och vi är nu otåliga att få möjlighet att trycka på startknappen.

Politiska förutsättningar viktiga

EU:s nya taxonomi är i grunden ett viktigt initiativ som klassificerar olika slags biogasproduktion som grön verksamhet. Samtidigt likställs fossil naturgas med cirkulär biogas som drivmedel till fordon. Jag räknar med att detta justeras då taxonomin regelbundet ses över i takt med att nya insikter och förutsättningar uppstår. Även i Sverige är det viktigt att vi får tydlighet från politiskt håll, främst kring att man menar allvar med den satsning på biogas som föreslagits i Biogasmarknadsutredningen, SOU2019:63. Vi var många som räknade med ett besked redan under 2020, nu räknar jag med att ett sådant besked kommer till hösten.

Denna information är sådan som Biofrigas Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-20 08:45 CET.

För ytterligare information om Biofrigas, vänligen kontakta:

Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
jonas.stalhandske@biofrigas.se
070-38 00 838

Annika Sköldberg, CFO Biofrigas Sweden AB
annika.skoldberg@biofrigas.se
070-53 16 571

Om Biofrigas. Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Biofrigas Sweden AB lämnar kvartalsrapport för första kvartalet 2021.
Twittra det här

Citat

Med en engagerad ägarkrets uppfattar jag en stor nyfikenhet kring hur vi skall klara verifieringen av vår teknik. För egen del har jag ett positivt lugn i frågan och det känns som att vi har ”knäckt koden” till lösningen på vår stora utmaning.
Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB