Dela

Om oss

Biofrigas verksamhet är inriktad mot att framställa flytande biogas, LBG. Bolaget grundades 2012 och är beläget i Göteborg. Biofrigas har utvecklat en prisvärd produktionsanläggning (CryoSep) som gör det ekonomiskt hållbart även för småskaliga verksamheter att förvätska och producera det förnybara drivmedlet LBG.

Kontakt

 • Biofrigas AB (publ)
  Regnbågsgatan 8 B, 417 55 Göteborg
  +46 70 38 00 838
 • Citat

  Ett stort tack till alla våra aktieägare, både befintliga och nya, för ert deltagande i emissionen. I och med att vi uppnådde lägstanivån har vi säkrat kapital för att fortsätta vår kommersiella omställning. Vi står nu inför en mycket spännande period där vårt fokus är att ta vara på den ökade efterfrågan vi sett från årsskiftet med avsikt att förädla detta vidare till ytterligare avsiktsförklaringar och kontrakt.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Bara den senaste månaden har utestående offerter ökat med 50% och det är ett helt annat klimat nu än under 2023. Vi fortsätter att arbeta brett med de cirka 250 potentiella kunder vi byggt relation med de senaste åren. Dessa kunder befinner sig naturligtvis i olika faser i sin tanke kring att förvätska biogas, men det rör sig nu framåt i en bra takt. Det är långa processer vi arbetar i, men när vi blir ombedda att offerera så har vi kommit till en viktig milstolpe. Nästa steg är att konvertera dessa möjligheter till avsiktsförklaringar och kontrakt.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Sett till offerter har det varit en mycket hög aktivitet. Inkommande förfrågningar under kvartalet har varit de högsta under min tid i bolaget och det har fortsatt efter kvartalets utgång . Det märks också att det finns en målinriktning och ambition i kundernas offertförfrågningar. För oss innebär det att vi spenderar mycket tid på potentiella kunder med målet att signera avtal. De möjligheter vi tittar på är utspridda över året och kundförfrågningarna rör primärt Sverige och Norge men nu börjar vi glädjande även se en ökad aktivitet från Finland som har liknade behov och marknadsmässiga förutsättningar.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Vi ser mycket positivt på att Almi Invest bidrar med en vederlagsfri garanti, som dessutom överstiger deras pro rata-andel av emissionen. Almi Invest har varit en långsiktig aktieägare och vi är mycket tacksamma för deras stöttning. Vi befinner oss i en spännande period med en ökad kundaktivitet, där emissionslikviden blir viktig för den kommersiella omställningen.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas
  Den senaste tiden har vi sett en ökad kundaktivitet i Norge vilket drivs av en förskjutning av intresset från uppgraderad biogas till förvätskad biogas som bedöms ha ett större kommersiellt värde på marknaden. Detta ser vi tydligt när vi tittar på utbyggnadsplanerna för tankstationer för biogas de kommande åren, där en dominerande majoritet kommer erbjuda förvätskad biogas vid pump. På ett liknande sätt som i Sverige finns det statliga finansieringsstöd att söka även i Norge för denna typ av investeringar, vilket syftar till att stimulera en ökad inhemsk produktion. Till följd av det ökade intresset för våra anläggningar har vi flera kunddialoger och offerter som vi fortsätter arbeta med parallellt med denna affär,
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Den senaste tiden har det varit ett mycket högt tryck i marknaden. Att flytande biogas nu utgör en så väsentlig del av transportsektorns användning tror jag varit en ögonöppnare och har fått marknaden att reagera med positivt intresse för våra CryoSep-anläggningar som verkar i ett område med kraftig tillväxt. Vi ser vidare att ett gynnsammare investeringsklimat nu råder och viljan att vara med i transportsektors omställning är stor. Det här är precis den utveckling vi har hoppats på. Bland dem som nu visat intresse för våra anläggningar finns bolag som redan fått beviljat investeringsstöd och som vill utöka detta med produktion av flytande gas, samt bolag som planerar att ansöka om investeringsstöd under året. I Norge drivs intresset av en ökad efterfrågan av flytande biogas från industri och transportsektorn.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Vi ser nu att förutsättningarna finns för att fokusera på ett försäljningsinriktat 2024. De stora investeringarna inom forskning och utveckling har redan tagits, vår första referensanläggning är under tillverkning och nu pågår omställningsarbetet med många pågående kunddialoger. Vi ser med tillförsikt fram emot resten av 2024 för att ta vara på det betydligt gynnsammare marknadsläget.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Vi gör detta för att det finns intressanta möjligheter att skapa nya biogasflöden från delvis outnyttjade substrat som kan användas som fordonsbränsle eller i kemisk industri. Vi vill gärna hålla oss i frontlinjen för innovation och hållbarhet, och detta projekt är ännu ett exempel på detta. Utöver att bidra till en mer hållbar framtid, ser vi också detta som en möjlighet att knyta värdefulla kontakter och öppna upp nya affärsmöjligheter för Biofrigas.
  Jonas Stålhandske, VD för Biofrigas
  Vi ser fram emot att återuppta arbetet med en CryoSep-anläggning  när investeringarna i ökad kapacitet är genomförda
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Detta är ett mycket välkommet beslut vi väntat länge på. Nu får ett tidigare godkänt och sedan, på enbart formmässiga grunder, ogiltigförklarat beslut om skattebefrielse möjlighet att prövas igen. Ett återinförande av skattebefrielsen är ytterligare en stark regulatorisk drivkraft som påverkar Biofrigas verksamhet att etablera anläggningar för flytande biogas positivt.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Klimatnyttan med flytande biogas som bränsle inom transportsektorn är hög och ger mycket goda resultat vad gäller inbesparade koldioxidutsläpp i förhållande till investeringens storlek, vilket också har varit en viktig bedömningsgrund i tidigare beviljade projekt.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Det nya stödet öppnar för möjligheter att omvandla planer till verklighet och vi inom Biofrigas ser fram emot att bistå våra kunder i ansökningsprocessen.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Det här beslutet är mycket bra för vår bransch. Klimatklivet ges nu förutsättningar att bevilja de ansökningar som hittills inte kunna få medel beviljade och för framtiden så räknar vi med att investeringsviljan i marknaden kommer att kunna öka väsentligt under kommande år, säger
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Sedan mätningarna startade har leveranser av flytande gas till tunga transporter ökat under 13 kvartal i rad. Varje enskilt kvartal under 2023 har inneburit högre leveranser än den sammanlagda volymen 2020 - en mycket stark utveckling. Marknaden är nu etablerad och ökningen fortsätter. Självförsörjningsgraden för flytande biogas var däremot endast cirka 40 procent under 2022 och marknaden är tydligt underinvesterad.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Med tanke på de inkomna motionerna från övriga partier har vi anledning att tro att regeringens förslag kommer gå igenom då de flesta partierna föreslår samma eller ännu högre avsättningar till Klimatklivet.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Förslaget är välkommet och bidrar till att skapa långsiktiga spelregler för landets biogasproducenter. Vi ser förslaget att samla stöden tillsammans med övriga produktionsstöd som positivt då det bör minska den administrativa bördan för stödtagarna.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Detta är ett mycket efterlängtat besked och viktigt att regeringen återigen visar tilltro till Klimatklivet som ett viktigt medel för att accelerera omställningen till förnyelsebara lösningar. Innan förslaget kom så var framtiden för Klimatklivet osäkert som vi ser har återspeglat sig i en begränsad förmåga att bevilja investeringar och kraftigt förlängda handläggningstider.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Här finns nu en utmärkt möjlighet att ställa om till flytande biogas för tankning av tunga fordon vilket såklart är gynnsamt för Biofrigas. Omställningen berör mindre och medelstora anläggningar, både privata och kommunala, där vår CryoSep P är framtagen för att omvandla biogasen från gas till vätska.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Detta är ett viktigt steg ett steg på vägen till att återställa biogasens skattebefrielse och nu är det upp till politiken att visa handlingskraft i frågan
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Jag kan nu glädjande konstatera att de tester som vi påbörjade i samband med vår förra kvartalsrapport har fallit ut väl. Resultaten är i linje med våra förväntningar och vi är mycket nöjda med utfallet. Den tekniska plattform som vi har tagit fram ryms inom ramen för vår tidigare patentansökan och kan dessutom skalas upp ytterligare i kapacitet. Plattformen kommer att utgöra basen för både CryoSep och CryoSep P och genom framtida kapacitetsökningar kan vi ytterligare bredda vår marknad.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  - Detta är ett väsentligt lyft då det i tidigare teknik fanns begränsningar att växa ytterligare i kapacitet i nuvarande och framtida produkter. För bolagets framtida utveckling är detta oerhört spännande, och genom att adressera större anläggningar öppnar sig nya möjligheter för tillväxt framöver. Jag har stor respekt för verifieringar av det här slaget, som är krävande processer, och jag vill rikta en stor eloge till vår teknikorganisation som möjliggjort att vi står här nu.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Flera energimarknader, inte minst den tyska energimarknaden står inför stora utmaningar främst på grund av de stora volymer rysk gas som behöver ersättas med andra alternativ. Det kommer att påverka befintliga biogasanläggningar – där man behöver öka kapaciteten – och ett behov att etablera nya anläggningar.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Vi arbetar med att förbereda oss för att ta del av den massmarknad vi ser kommer att bli verklighet i Europa den kommande 10-årsperioden. Ökad marknadsnärvaro, robustare teknik och högre kapaciteter. Flytande biogas är en relativt ny energibärare men som ersättningsprodukt för flytande naturgas ser vi nu att intresset och produktionen stadigt ökar. Hittills genom ett antal mycket stora projekt men vi tror att de mindre anläggningarna är en naturlig del av nästa våg.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Den tyska energimarknaden står inför stora utmaningar främst på grund av de stora volymer rysk gas som behöver ersättas med andra alternativ. Det kommer påverka både befintliga biogasanläggningar där man behöver öka kapaciteten, samt etablering av nya anläggningar.
  Jonas Stålhandske, VD för Biofrigas Sweden AB.
  - Vi har noga följt IGF Biogas framfart som integratör på biogasmarknaden och med sin långa erfarenhet av projektledning, installation, drift, underhåll, övervakning och optimering av biogasanläggningar är bolaget ett mycket intressant komplement till vår verksamhet.
  Jonas Stålhandske, VD för Biofrigas
  - Med avtalet kan vi erbjuda våra kunder att förvätska biogas och vi ser en tydlig efterfrågan på marknaden av en sådan produkt. CryoSep blir ett bra tillskott till vår portfölj i vårt mål att agera som leverantör och integratör av kompletta lösningar för olika typer av biogaslösningar.
  Håkan Amnäs, huvudägare och styrelseordförande i IGF Biogas
  Vi presenterade nyligen vår uppdaterade mer marknadsinriktade strategi. Med bas i en fortsatt mycket stark finansiell ställning, vår uppdaterade teknologi och i ljuset av den stora energiomställningen i Europa ser vi mycket goda möjligheter för bolaget framåt.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Vi gör detta för att vi vill bidra till ökad självförsörjning av gröna bränslen inom EU och för att öka vårt engagemang utanför Sveriges gränser. När så stora mängder biogas behöver produceras utöver dagens volymer kommer flytande gas vara av strategisk betydelse
  Jonas Stålhandske, VD för Biofrigas Sweden AB
  Uppgradering och förvätskning av biogas är ett strategiskt område som skapar tydliga fördelar i logistikkedjan, vilket blir extra viktigt nu, när framför allt Europa måste säkra sin egen gasförsörjning.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  - Förutom att skydda vår befintliga affär skapar patent förutsättningar för eventuell framtida licensiering av vår teknik vilket såklart kan skapa ytterligare intäktsströmmar framöver.
  Jonas Stålhandske, VD för Biofrigas Sweden AB.
  Avtalet med Vessige Biogas har skapat ringar på vattnet på marknaden och vi har identifierat ett 20-tal liknande aktörer, vilka vi nu bearbetar i vårt säljarbete.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Beslutet ligger i linje med vad som vi förväntat oss och bra att förutsättningarna nu är klara för de som vill satsa på detta viktiga område och bidra till energiomställningen.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  - För oss är detta en fantastisk möjlighet att öka vår produktion av smarta biobränslen där vi kan dra nytta av redan gjorda investeringar. Vi ser att avsättningsmöjligheterna för flytande biogas är stora och vi har flera tunga lastfordon som passerar vår tankstation redan idag.
  Lars Paulson, styrelseordförande i Vessige Biogas.
  - Vessige Biogas är den perfekta kunden för vår lösning. Företaget har redan hela kedjan från lantbruk till uppgradering och dessutom en tankstation för komprimerad gas på sin anläggning. Med en CryoSep-anläggning kan Vessige Biogas nu erbjuda tankning av tyngre transportfordon genom att etablera en polerings- och förvätskningsanläggning samt en tankstation för flytande biogas i anslutning till sin befintliga verksamhet.
  Jonas Stålhandske, VD för Biofrigas
  Förutom att erbjuda den kraftigt växande transportmarknaden flytande gas kan man även erbjuda ett grönt alternativ till industrianvändarna där stora mänger naturgas används idag.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Riktigt bra att de sista pusselbitarna nu börjar ramla på plats kring stödet för biogas. Beslutet ligger i linje med vad som tidigare föreslagits men nu kan vi på allvar ta med det i beräkningarna när vi tittar framåt.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas
  Vår långsiktiga målsättning är att kunna erbjuda våra kunder en lokal tankstationslösning som komplement till CryoSep som uppgraderar och förvätskar rötgas till flytande biogas.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas
  Vi lägger det hittills viktigaste kvartalet i bolagets historia bakom oss. I december genomförde vi efterlängtade verifieringar av vår anläggning hos vår lantbrukskund med positiva resultat i linje med våra förväntningar.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Detta är ett lysande exempel på att de utvecklingsansträngningar vi gjort i bolaget nu får en positiv spin-off i en ny produkt mot en intressant marknad. Produkten kommer vara containerbaserad på samma sätt som CryoSep och är en utmärkt tilläggsmodul till befintliga eller nya uppgraderingsanläggningar med tydliga möjligheter i bland annat Norden och övriga Europa.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Beslutet ligger i linje med vad som tidigare föreslagits och vi konstaterar nu att det finns bred förankring i politiken i biogasfrågan.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas
  - Vi har nu visat att vi kan, under verkliga förhållanden, producera flytande biogas från rötgas och det här är något som vi kämpat för under en längre tid. Det har varit en lång resa och det känns såklart oerhört tillfredsställande att vi nu kan konstatera att vi lyckats genomföra vad vi siktat mot. Jag vill rikta ett särskilt tack till vår kund som delar vår vision om vad detta kan göra för lantbrukets framtid och till vår teknikorganisation med Marcus i spetsen som genom kunnande, noggrannhet, prestigelöshet och driv visat att vi tänkt rätt.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas
  Intresset för biogas är stort. Vi har en kontinuerlig och pågående dialog med såväl livsmedelsproducenter, lantbrukare och kommuner kring olika biogassatsningar, vilket understryker att den underliggande drivkraften för det gröna bränslet är stark.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Vi hoppas kunna avsluta innan vi går på ledigheterna inför jul.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas
  Det har varit en intensiv testperiod och jag vill passa på att tacka alla som bidragit till att vi nu går vidare till nästa steg. Vi har lyckats med en rad planerade förbättringar och nu vill vi, även om vi inte är helt färdiga, bekräfta dessa i verklig miljö med målet att producera flytande metan.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Det är nu viktigt för oss att så fort som möjligt öka vår synlighet i våra två prioriterade marknadssegment, livsmedelsindustrin samt mindre lantbruk, genom att bearbeta dessa kundgrupper ännu mer effektivt än tidigare. Under hösten kommer vi därför att inleda förstärkningen av vår säljorganisation.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  - Vi har gjort avgörande framsteg i vår design och jag ser verkligen fram emot att få starta anläggningen.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Med en engagerad ägarkrets uppfattar jag en stor nyfikenhet kring hur vi skall klara verifieringen av vår teknik. För egen del har jag ett positivt lugn i frågan och det känns som att vi har ”knäckt koden” till lösningen på vår stora utmaning.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Vi diskuterar med aktörer som vill etablera en helt ny biogasproduktion men där det saknas nödvändig infrastruktur.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas
  Vi kan börja öppna orderböckerna och på allvar börja diskutera affärer. Det är en viktig milstolpe som vi har strävat efter en tid.
  Jonas Stålhandske, VD, Biofrigas Sweden AB
  - Vi kan inte bortse från att pågående pandemi gör det svårare att genomföra vår ursprungliga plan, men genom att omdisponera var vi gör olika aktiviteter kan vi minimera störningarna. Vi kommer därför att förlänga testningen i vår verkstad och förkorta den hos vår kund.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Media