Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Biofrigas

Report this content

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Biofrigas Sweden AB (publ), måndagen den 2 maj 2022, kl. 15.00 på Mässans Gata 10 våning 7 i Göteborg.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Framläggande och godkännande av dagordning
 5. Val av justeringspersoner
 6. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 11. Fastställande av det antal styrelseledamöter och revisorer som ska väljas
 12. Val av styrelseledamöter och revisorer
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
 14. Beslut om fastställande av valberedningens arbetsordning
 15. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET:

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Ole Johansson utses till ordförande vid stämman.

Punkt 9b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Punkt 10: Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med 2,5 prisbasbelopp och till styrelseledamöter med 1,5 prisbasbelopp var samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 11: Fastställande av det antal styrelseledamöter och revisorer som ska väljas

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Styrelsen föreslår att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.  

Punkt 12: Val av styrelseledamöter och revisorer

Johan Möllerström har meddelat valberedningen att han önskar avgå från styrelsen. ”Efter att ha varit aktiv i bolagets styrelse under 4 år är det dags för mig att lämna över stafettpinnen till min efterträdare. Jag är stolt över att vi lyckats vända bolaget och att bolaget nu befinner sig i ett kommersiellt läge. Jag kommer givetvis kvarstå som en av bolagets större ägare och kommer att följa bolaget med största intresse framåt” säger avgående styrelseordförande Johan Möllerström.

Valberedningen föreslår därför omval av styrelseledamöterna Åsa Burman, Göran Arnkil och Per Hildor samt nyval av Jan Lindblom och Sara Davidsson som styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Efter valet består styrelsen i sådant fall av Åsa Burman, Göran Arnkil, Per Hildor, Jan Lindblom och Sara Davidsson.

Till styrelseordförande föreslås val av Jan Lindblom.

Jan Lindblom (född 1966) Jan har mer än 30 års erfarenhet av ledande positioner. Jans erfarenheter omfattar roller som Managementkonsult, Marknads- försäljningsdirektör, VD samt styrelseordförande. Jan kommer att bidra med bred erfarenhet av strategisk affärsutveckling från bland annat bolag i tillväxtfas, även inom området förnybar energi och hållbara transporter. Jans mycket stora nätverk med fokus på att bygga affären kommer helt till sin rätta för det skede som Biofrigas befinner sig i.

Sara Davidsson (född 1975). Sara har en drygt 20 årig karriär inom miljörelaterade frågor. Idag arbetar Sara som Miljöchef för Stena Recycling AB och har tidigare erfarenhet av att arbeta som affärsområdeschef, konsult och uppdragsledare inom miljöområdet. Specifikt har Sara gedigen erfarenhet av tillståndsansökningar, riskanalyser miljökonsekvensutredningar enligt miljöbalken. De senaste åren har Sara arbetat intensivt med klimatrelaterade frågor för industri- och energisektorn. Sara bidrar med att ytterligare stärka Biofrigas kompetens inom dagens- och morgondagens så viktiga hållbarhetsfrågor.

Valberedningen föreslår omval av Deloitte AB med huvudansvarige revisorn Pernilla Rehnberg till bolagets revisor.

Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än femton (15) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antalet aktier. Bemyndigandet ska gälla fram till nästa årsstämma. Emissioner kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Betalning kan ske genom kontant betalning, kvittning, apport eller eljest med villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 14: Beslut om fastställande av valberedningens arbetsordning

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om fastställande av valberedningens arbetsordning i enlighet med nedan. Det noteras att principerna är oförändrade från föregående år.

 1. Styrelsens ordförande ska årligen, och senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de per den 31 augusti enligt Euroclear Sweden AB fyra största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i bolaget, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Vederbörande bör ej vara styrelseledamot. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Om någon tillfrågad aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de sex största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst fyra ledamöter. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.
 1. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
 1. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman på bolagets hemsida. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.
 1. Har aktieägare tillkommit bland de fyra största aktieägarna efter att valberedningen konstituerats, får denne kontakta valberedningens ordförande med önskemål om att utse ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga ledamöter om önskemålet. Om ägarförändringen inte är oväsentlig bör ledamot utsedd av aktieägare som inte längre tillhör de fyra största ägarna ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren tillåtas utse en ledamot. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två månader före årsstämman. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.
 1. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:
 • val av ordförande vid årsstämma,
 • val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
 • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter,
 • val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), samt
 • beslut om principer för hur valberedning utses (i förekommande fall).
 1. Valberedningen skall utvärdera den nuvarande styrelsens sammanfattning utifrån marknadens krav om oberoende samt bolagets situation. Valberedningen ska fastställa kravprofil för nya ledamöter som behöver rekryteras.
 1. Valberedningen ska lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits samt kontaktinformation på Bolagets hemsida. Valberedningens förslag till val ska publiceras på Bolagets hemsida samt i kallelsen till årsstämman. Valberedningens ordförande ska närvara på årsstämma och föredra dels hur arbetet i valberedningen bedrivits dels valberedningens förslag till beslut.
 1. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 

HANDLINGAR:

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktformulär kommer att hållas tillgängligt senast tre veckor före bolagsstämman på bolagets webbplats, www.biofrigas.se, samt bolagets kontor, Mässans gata 10 i Göteborg samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För mer information, vänligen kontakta:
Annika Sköldberg, CFO Biofrigas Sweden AB
annika.skoldberg@biofrigas.se
070-53 16 571

För ytterligare information om Biofrigas, vänligen kontakta:
Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
jonas.stalhandske@biofrigas.se
070-38 00 838 

Om Biofrigas. Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Biofrigas
Twittra det här