Andra utnyttjandeperiod 17-31 mars 2021 för teckningsoptioner av serie 2019/2021

Report this content

Botnia Exploration Holding AB (”Botnia” eller ”Bolaget”) informerar idag om att andra utnyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie 2019/2021 (”Botnia TO 2019/2021” eller ”Teckningsoptioner”) löper under perioden 17-31 mars 2021. Varje (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Botnia till kurs 6,50 SEK.

Botnia genomförde under december 2019 en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”). Varje (1) unit bestod av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2019/2021. En (1) Teckningsoption berättigar, under perioden 4-18 december 2020 respektive 17-31 mars 2021, till teckning av en (1) ny aktie i Botnia till kurs 6,50 SEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 84,9 procent och antalet Teckningsoptioner som emitterades uppgick till 1 965 845. Vid första utnyttjandeperioden som avslutades den 18 december 2020 utnyttjades 411 106 Teckningsoptioner för teckning av lika många aktier i Botnia. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner i den andra utnyttjanedperioden kommer antalet aktier att öka med 1 554 739 och aktiekapitalet med 1 166 054,25 SEK, vari Botnia kommer att tillföras cirka 10,1 MSEK före emissionskostnader.

”Vi är stolta över att Botnia i december 2020 erhöll miljötillstånd av Mark- och miljödomstolen för gruvverksamhet i Fäbodtjärn och Vargbäcken. Tillståndet överklagades sedan av Naturskyddsföreningens lokala avdelning i Lycksele och vi inväntar Mark- och miljööverdomstolens besked om de ska meddelas prövningstillstånd eller inte. Vi ser med tillförsikt på att tillståndet ska vinna laga kraft och ta tillståndet i anspråk. En hög nyttjandegrad är en positiv och viktig faktor i Bolagets fortsatta kapitalförsörjning och i arbetet med att etablera gruvverksamhet”, säger vd Thomas Ljung.

Villkor i sammandrag för teckningsoptioner 2019/2021:

Andra utnyttjandeperiod: 17-31 mars 2021

Teckningsvillkor: En (1) optionsrätt ger rätt att teckna en (1) aktie till 6,50 SEK

Emissionsvolym: Högst 10,1 MSEK före emissionskostnader vid full teckning

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna framgår i det prospekt som Botnia publicerade den 26 november 2019. Prospektet finns på Bolagets hemsida och på Finansinspektionens hemsida.

Förvaltarregistrerade innehav: Innehavare vars teckningsoptioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring ska kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna.Direktregistrerade innehav/VP-konto: Innehavare vars teckningsoptioner är förvarade på ett VP-konto ska använda utsänd anmälningssedel alternativt ladda ner anmälningssedeln på Botnias hemsida (https://www.botniaexploration.com/investor-relations/prospekt-bolagsbeskrivning-mm/) eller Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se).

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Prenumerera

Dokument & länkar