Dela

Om oss

Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med målsättningen att starta Sveriges nästa guldgruva. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till Bolaget. Email: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com

Kontakt

 • Besöksadress

  Botnia Exploration Holding AB


  Cylindervägen 18, SE-131 26 Nacka Strand, Sweden
 • Postadress

  Botnia Exploration Holding AB


  Box 1113 SE-131 26 Nacka Strand, Sweden
 • Thomas Ljung

  CFO


  +46 70 855 01 50
 • Citat

  Äntligen är väntan över och vi kan nu lägga allt vårt fokus på arbetet med att etablera industriområdet och förbereda oss för gruvbrytning. Vi har en ambition att komma underjord senare i år vilket möjliggör intäkter under första halvåret 2024. Tidplanen för att hinna detta är snäv då det just nu är väldigt blött uppe i Fäbodtjärn, men vi ska göra vårt bästa!
  Thomas Söderqvist, vd
  Nu kan vi äntligen på allvar förbereda oss för gruvstart av Fäbodtjärn. Det första som kommer ske är att ta tillståndet i anspråk och påbörja de markarbeten som krävs för att färdigställa gruvområdet. Det ska bli roligt att återigen se aktiviteter i Vindelgransele efter en lång och mödosam tillståndsprocess
  Thomas Söderqvist, VD
  Det är glädjande och inspirerande att Norrlandsfonden har fattat detta beslut att fortsätta följa vår resa mot en ny guldgruva i Vindelgransele, Västerbotten. Norrlandsfonden har sedan 2014 varit till stor hjälp för Botnia och det stärker oss i vårt fortsatta arbete när vi känner stödet från våra nära intressenter
  Thomas Söderqvist, VD
  Det är mycket tillfredsställande att vi äntligen erhållit markanvisning för Fäbodtjärn, ett beslut som innebär att vi får ta marken i anspråk för vår guldgruva Fäbodtjärn när beslutet har vunnit laga kraft. Samtidigt har vi nyligen avslutat en företrädesemission vilket tillför bolaget cirka 68,7 MSEK före emissionskostnader. Detta innebär att vi ser fram emot ett mycket spännande och innehållsrikt 2023 där vi äntligen kan blicka framåt och intensifiera vår verksamhet med guld i sikte
  Thomas Söderqvist, VD
  Vi är väldigt tacksamma för det stöd och förtroende som aktieägarna, trots rådande marknadsoro, har visat för Botnia Exploration. Med kapitalet från emissionen har vi nu säkerställt att Botnia Exploration har finansiell kapacitet för att under 2023 öppna en guldgruva i Fäbodtjärn och ta steget fullt ut att bli ett guldproducerande bolag. Stärkta av detta intensifierar vi nu arbetet med att förbereda inför initieringen av gruvbrytningen.
  Thomas Söderqvist, VD
  Det känns kul och spännande att vi har kommit överens om anrikningsvillkor med Dragon Mining och vi kommer nu att fortsätta diskussionerna om ett slutligt anrikningsavtal. Samtidigt har Bergsstaten börjat handlägga vårt markanvisningsärende, och vi har goda förhoppningar om att vi får vår markanvisning innan årets slut. Dragon Minings verksamhet i Svartliden, som ligger cirka 100 km från Vindelgransele, har flertalet gemensamma nämnare med Botnia och vi ser möjligheter till ett framgångsrikt samarbete i en positiv anda
  Thomas Söderqvist, t.f. vd
  Det är väldigt spännande att Botnia Exploration äntligen kan påbörja arbetet med att starta Fäbodtjärn. Vi kommer nu att utveckla verksamheten och då är det viktigt att knyta bra samarbetspartners till verksamheten där Veidekke besitter bred erfarenhet och kunskap med dokumenterat bra resultat. Deras uttalade filosofi att samverkan på alla individnivåer är viktigt för framgångsrika projekt är något som passar in väl i Botnia Explorations filosofi. De kommer att spela en viktig roll i vårt dagliga arbete i Fäbodtjärn och vi ser fram emot att jobba nära varandra
  Thomas Ljung, VD
  Det här är ett otroligt spännande projekt och vi är naturligtvis mycket glada och stolta över förtroendet från Botnia Exploration. Här har vi en möjlighet att tillsammans jobba på det sätt vi vet fungerar bäst, i samverkan med fokus på involvering. Arbetar vi involverande med kund, samarbetspartners, projektörer och medarbetare når vi maximal effektivitet och kvalitet. Vi kan lägga fokus på ekonomi, framdrift och produktionslösningar i samverkan,
  Mathias Rönnholm, regionchef Veidekke Anläggning Nord
  Vår resa som prospekteringsbolag påbörjades 2007 och nu tar vi klivet över till att bli ett gruvbolag. Vår gruva blir den första nya gruvan i Sverige på många år och jag är väldigt stolt över vårt team som har lyckats med bedriften att göra detta möjligt. Vi har ett spännande och utmanande arbete framför oss där vi nu ska fortsätta den framgångsrika utvecklingen av Botnia Exploration
  Thomas Ljung, VD
  Vår resa som prospekteringsbolag påbörjades 2007 och nu tar vi klivet över till att bli ett gruvbolag. Vår gruva blir den första nya gruvan i Sverige på många år och jag är väldigt stolt över vårt team som har lyckats med bedriften att göra detta möjligt. Vi har ett spännande och utmanande arbete framför oss där vi nu ska fortsätta den framgångsrika utvecklingen av Botnia Exploration
  Thomas Ljung, VD
  Vi får nu denna gång avvakta Högsta domstolens beslut. Mark- och miljödomstolen fastslog i domen att vår utredning visade att vår verksamhet inte kommer medföra någon påverkan av betydelse på Vindelälven. När Mark- och miljööverdomstolen gick igenom målet kom de fram till att det inte fanns skäl att ge prövningstillstånd till Naturskyddsföreningen. Vi bedömer att det saknas skäl att meddela prövningstillstånd och att Mark- och miljööverdomstolens beslut är riktigt. Vi hoppas på att ärendet kan handläggas snabbt, så att vi äntligen kan komma igång med verksamheten
  Thomas Ljung, VD
  Detta var ett glädjande besked och det känns skönt att detta nu har behandlats i Mark- och miljööverdomstolen. Vi har under denna överklagande period fortsatt med vårt förberedande arbete där vi bl.a. har förstärkt vår kassa med närmare 10 mkr samt fått positiva resultat från våra lakningstester utförda tillsammans med Dragon Mining. Vi är nu ett viktigt steg närmare att börja gruvdriften och hoppas att inom en snar framtid kunna komma igång med rekryteringen av ytterligare arbetskraft
  Thomas Ljung, VD
  Det var glädjande att läsa rapporten från de utförda testerna av Fäbodtjärns guldmalm.  Det här var bara ett första steg för att utvärdera lakningsmetoden och resultaten medför att vi nu har ytterligare en intressant anrikningsmöjlighet att utvärdera. Detta anrikningsalternativ, med ett högt guldutbyte, kan innebära att vi kan effektivisera vår guldproduktion och samtidigt utvinna det mesta av det guld som malmen innehåller. Vi har fortfarande en hel del att göra innan vi är i mål men vi kommer nu fortsätta våra diskussioner med Dragon Mining och diskutera nästa steg
  Thomas Ljung, VD
  Vi får nu avvakta Mark- och Miljööverdomstolens beslut om prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolen fastslog i domen att vår utredning visade att vår verksamhet inte kommer medföra någon påverkan av betydelse på Vindelälven. Det gör att vi har goda förhoppningar om att prövningstillstånd inte kommer att meddelas
  Thomas Ljung, VD
  Det är mycket tillfredsställande att vi äntligen erhållit tillstånd för våra guldgruvor i Vindelgransele och vi ser fram emot att ta tillståndet i anspråk. Det är de första nya gruvorna sedan 2005 som erhållit tillstånd enligt den nuvarande miljöbalken. Detta besked visar att det faktiskt är möjligt att få tillstånd att etablera nya gruvor i Sverige och kan förhoppningsvis tillföra optimism för hela den svenska gruvbranschen, samt att även få andra positiva effekter. Bolaget har hela tiden strävat efter att ha goda relationer med inblandade myndigheter, berörda närboende, berörda samebyar m.fl. Det är något som vi är mycket stolta över och som vi även i fortsättningen kommer att sträva efter
  Thomas Ljung, VD
  Det har varit tre intensiva och intressanta dagar och en viktig milstolpe i Botnia Explorations historia. Arbetet med miljötillståndsansökan påbörjades i mars 2016 och nu nästan 5 år senare ska dom meddelas den 21 december. Vi har nu några spännande veckor framför oss i väntan på att dom meddelas
  Thomas Ljung, VD
  Vi är glada att vi nu har tagit ännu ett stort steg framåt i tillståndsprocessen
  Thomas Ljung, VD
  Det känns mycket bra att höstens företrädesemission nu är avslutad och kan läggas till handlingarna. Utfallet blev lägre än planerat men vi är väldigt nöjda att vi under rådande marknadsklimat lyckades säkerställa finansiering för verksamheten under drygt två år. Samtidigt har vi stärkt balansräkningen genom den överenskommelse vi nådde med Norrlandsfonden. Vi ser nu fram emot den fortsatta tillståndsprocessen i Mark- och miljödomstolen där vår ambition är att ett miljötillstånd ska vinna laga kraft under andra halvåret 2020. Vi har gått igenom de inkomna yttrandena och ser mycket positivt på att de är av sådan karaktär att vi kan bemöta dem på ett konstruktivt sätt. Botnia Exploration kommer nu att intensifiera vårt förberedelsearbete inför gruvstart
  Thomas Ljung, vd
  Vi är mycket tacksamma att Norrlandsfonden visar oss och marknaden fortsatt förtroende för vårt arbete med sikte på att starta en guldgruva i Vindelgransele, Västerbotten. Norrlandsfonden har varit ett starkt stöd för oss sedan 2014. Överenskommelsen innebär en förlängd kredittid för Botnia Exploration med fyra år till oförändrad ränta noll (0) procent. Vi bedömer att konverteringskursen är förmånlig och att den kommer att säker-ställa Botnia Exploration ett tillskott av eget kapital vid en eventuell framtida konvertering. Detta kommer att gagna Botnia Exploration som ett framtida gruvbolag.
  Thomas Ljung, VD
  Vi är glada att prövningen av vår miljötillståndsansökan nu påbörjas och vårt arbete kommer nu att fokuseras på att bemöta tekniska frågor och synpunkter i övrigt som kan komma på ansökan. Det är en inspirerande och rolig utmaning vi står inför och tillsammans med Advokat Magnus Fröberg och konsultfirman Ramböll som är specialiserade på miljöfrågor ser vi fram emot att möta denna utmaning
  Thomas Ljung, vd
  Utöver arbetet med miljötillståndsansökan pågår ett intensivt arbete med våra mobiliseringsplaner. Allt för att Botnia Exploration är redo att påbörja produktionen så fort som möjligt efter att ett miljötillstånd har vunnit laga kraft. Guldpriset är nu på vår sida då priset är cirka 473 000 kr per kilo jämfört med cirka 364 000 kr per kilo då vi publicerade vår lönsamhetsstudie i juni 2018. Det priset får gärna hålla i sig
  Thomas Ljung, vd
  Detta är självfallet ett tråkigt besked men inte speciellt överraskande. Miljötillståndprocessen är en juridiskt och politiskt viktig process i Sverige, men den är också oförutsägbar vilket gör det svårt att veta hur lång tid processen tar. Detta är något som drabbar inte bara Botnia Exploration utan samtliga som ansöker om ett miljötillstånd. Det är dock en angenäm verklighet som vi har försatt oss i då vårt framgångsrika arbete med framförallt guldfyndigheten Fäbodtjärn har gett oss rättigheterna till en guldfyndighet med höga guldhalter samt att vi står inför en teknisk granskning med målsättningen att starta en ny svensk guldgruva
  Thomas Ljung, VD
  Vi vill minimera vår miljöpåverkan inom vår planerade verksamhet i Vindelgransele och vi ser fram emot att den juridiska och tekniska granskningen av vår ansökan görs ordentligt. När väl ett miljötillstånd vinner laga kraft ska vi känna oss trygga i att vår verksamhet kommer att vara ett positivt inslag för den svenska gruvbranschen och det lokala näringslivet i Vindelgransele
  Thomas Ljung, VD
  Då detta berör ett stort antal mindre fastigheter och även innefattat fastigheter med flera ägare har arbetet varit intensivt men väldigt givande. Bland annat höll vi ett informationsmöte i Vindelgransele där vi informerade om vår planerade verksamhet, med speciellt fokus på vattenverksamheten. Vi har även haft många telefonsamtal och e-postväxlingar för att förklara oss. Att resultatet generade i påskrivna avtal är vi självfallet glada över men det mest positiva är att jag känner att våra relationer med fastighetsägarna i Vindelgransele har stärkts. Att starta en gruva är inget enkelt jobb men det känns mycket roligare att arbeta i en miljö där vi känner oss välkomna och det gör vi verkligen nu. Vi ser att vår guldgruva kommer att generera arbetstillfällen i Vindelgransele och vår förhoppning är att mycket av det ska kunna utföras av lokal personal
  Thomas Ljung
  Att få förmånen av att vara en aktiv del av etableringen och uppstarten av en ny guldgruva i Sverige känns oerhört spännande! Då jag har arbetat hos såväl Sandvik som Epiroc så känner jag väl till de produkter och den utrustning som krävs för att driva en gruva och som samtidigt passar väl in i Botnias ambitioner att gruvan ska ge minsta möjliga miljöavtryck
  Lars Engström
  Botnia Exploration är nu en i position där vi förbereder oss för gruvstart. Jag hoppas och tror att jag med min erfarenhet från gruvbranschen, där jag dagligen har jobbat operativt med gruvor, kan bidra med kunskap om hur en gruva ska drivas och skötas. Att en gruva gör ingrepp i miljön är ingen hemlighet, men i Sverige är vi duktiga på att driva gruvor på ett säkert sätt och det ska även Botnia Exploration göra när vi startar vår gruva
  Agne Ahlenius
  Det känns oerhört skönt att Mark- och miljööverdomstolen nu fastslagit den principen att bearbetningskoncession konstituerar vattenrättslig rådighet, Detta förenklar och snabbar på vår tillståndsprövning av planerade gruvor i Fäbodtjärn och Vargbäcken. Vi behöver nu inte träffa särskilt avtal med varje enskild fastighetsägare om vattenrättslig rådighet för att exempelvis kunna bortleda inläckande grundvatten. Däremot så fortsätter våra diskussioner med aktuella fastighetsägare gällande de frågor som avser markanvisning
  Thomas Ljung, VD
  Det känns spännande att Fäbodliden A har potential att kunna utvecklas till en ny bearbetningskoncession vilket kan höja det gemensamma värdet på våra fyndigheter. Det kommer att krävas ytterligare prospektering av fyndigheten men då Fäbodliden A är lokaliserad bara ett par kilometer från Fäbodtjärn så ser vi möjligheter att synergieffekterna kan bli stora för Botnia Exploration
  Thomas Ljung, vd
  Botnia Exploration har nu i Vindelgranseleområdet en spännande tid framför oss. I Fäbodtjärn och Vargbäcken har vi en miljötillståndsansökan som är under behandling och där vi ser goda möjligheter att starta en gruva som bidrar till gruvbranschens vision att vara klimatneutral. I Fäbodliden A har vi potential till ytterligare en bearbetningskoncession. Utöver det har vi flertalet ytterligare spännande guldmineraliseringar som kräver ytterligare prospekteringsarbete i framtiden. Sammantaget så har resultatet av vårt arbete stärkt vår tro att Vindelgransele kommer att bli Sveriges nästa gruvområde
  Thomas Ljung, vd
  Det känns fantastiskt att Botnia Exploration har nått denna milstolpe. När bolaget startade 2007 var ambitionerna att prospektera och möjligtvis hitta en eller annan fyndighet som långt in i framtiden kanske kunde bli gruva. Nu drygt 10 år senare närmar vi oss en ny svensk guldgruva och det är något som när jag bildade Botnia Exploration inte ens kunde drömma om
  Bengt Ljung, grundare och styrelseledamot i Botnia Exploration
  Vårt arbete med miljötillståndsansökan är äntligen klart efter 2 år och det är ett fantastiskt arbete som har utförts av vårt team. Ramböll har tagit fram en ansökan som är väldigt gedigen och genomarbetad där advokat Magnus Fröberg ger oss en trygghet att det juridiska är i sin ordning. Manfred Lindvall, med sin erfarenhet från miljöfrågor inom gruvbranschen, har bistått Botnia Exploration med ovärderlig hjälp i sakfrågor där vi behövt experthjälp. Slutligen så hade detta aldrig realiserats utan Bengt Ljungs engagemang. Där andra ser hinder ser Bengt möjligheter och utan denna syn hade Botnia Exploration aldrig varit där vi är idag
  Thomas Ljung, VD
  Det känns nu väldigt inspirerande att kunna fokusera på att förbereda Botnia Exploration för gruvstart. Vi har som målsättning att bli en modern svensk guldgruva genom att använda oss av det senaste inom teknologin och bli en attraktiv arbetsgivare för den nya generationens gruvarbetare och samtidigt vara ett föredöme inom utvecklingen av en hållbar gruvmiljö
  Thomas Ljung, VD
  Att vi nu har fått Fäbodtjärn uppgraderad till mineralreserv är ett stort steg för ett prospekteringsbolag. Det innebär att det prospekteringsarbete som vi har lagt ned på denna högintressanta guldfyndighet bekräftar att vi i framtiden kan få lönsamhet i vår verksamhet. Vi har goda möjligheter att bli en modern svensk guldgruva som ska vara en attraktiv och säker arbetsplats, både för personal som för miljön. Än återstår mycket arbete med planeringen av verksamheten samt hanteringen av den uppkommande miljötillståndsprocessen, men vetskapen om att utvecklingen från fynd till gruva går i rätt riktning gör arbetet fantastiskt spännande att vara delaktig i
  Thomas Ljung, VD
  Arbetet med vår ansökan påbörjades i april 2016 och drygt två år senare kommer vi äntligen i mål. Vi har under denna tid tagit fram en miljöansökan som enligt advokat Magnus Fröberg är väldigt gedigen och väl genomarbetad. Vårt färdigställande sammanföll nu med industrisemestern men det ger oss istället möjligheten att i lugn och ro stämma av och granska ansökan i detalj utan att det påverkar handläggningstiden. Vi vill starta Sveriges nästa guldgruva och då ska vi också ge oss de bästa förutsättningarna att göra det
  Thomas Ljung, VD
  Gruvprojektet Fäbodtjärn är att betrakta som småskaligt, med en förväntad total produktion på endast 107 400 ton malm, men med ett guldinnehåll på drygt 900 kg, eller knappt 29 000 ounce. Denna produktion baseras på de mineraltillgångar som idag klassificeras som indikerade. Möjligheten att genom fortsatta undersökningar uppgradera hela eller delar av de tillgångar som idag är klassificerade som antagna bedöms som god, liksom möjligheten att hitta ytterligare tonnage under den idag uppborrade mineraliseringen. Därigenom skulle gruvans livslängd kunna förlängas. Det förväntade ekonomiska resultatet på 117 MSEK efter 36 månader måste ses som mycket bra, speciellt i relation till den maximala exponeringen (risken) på -23.4 MSEK under år 1. Med de halter och övriga förutsättningar som projektet har, speciellt möjligheten av att försälja produkten utan egen föregående anrikning, måste det bedömas som mycket bra
  Thomas Lindholm, Geovista AB
  Botnia Exploration startade som ett prospekteringsbolag men nu har vi tagit ytterligare ett steg i vår utveckling mot att starta Sveriges nästa guldgruva. Vi är inne i slutskedet med vår miljötillståndsansökan och samtidigt arbetar vi intensivt med vår gruvplanering och hur verksamheten ska organiseras framgent, allt för att vi ska vara väl förberedda på att påbörja driften av Fäbodtjärn så fort som vår ansökan har vunnit laga kraft
  Thomas Ljung, VD Botnia Exploration
  Arbetet med vår ansökan är väldigt gediget genomförd och har varit mer tidskrävande än vad vi ursprungligen hade planerat och en väl underbyggd tillståndsansökan är en viktig framgångsfaktor för att få snabbast möjliga handläggningstid vid prövningen i Mark- och miljödomstolen. Tidsplanen för arbetet har behövt justeras vid flera tillfällen men lagstiftningens krav är högt ställda och även en förhållandevis liten verksamhet som Botnia Explorations behöver hantera en stor mängd detaljfrågor. Flertalet av de förändringar vi har gjort jämfört med våra ursprungsplaner har minskat vår miljöpåverkan vilket bör ge oss bättre förutsättningar till att erhålla miljödom. Vår ambition är att öppna vår guldgruva och därför är det viktigt att vi tar beslut som ger oss de bästa möjligheterna att göra det
  Thomas Ljung, VD Botnia Exploration
  Ramböll arbetar för fullt med hjälp av alla lämpliga resurser med att slutföra de olika ansökningshandlingarna inför bolagets slutliga granskningar och miljöjuristens framtagande av själva ansökningsbrevet. Förändringar av planerna håller på att arbetas in i den tekniska beskrivningen, miljökonsekvensbeskrivningen, avfallshanteringsplan och andra dokument som ska ingå i ansökan till Mark- och miljödomstolen. Det är Rambölls avsikt att ansökan i enlighet med gällande tidsplan ska kunna lämnas till Mark- och miljödomstolen innan juni månads utgång 2018
  Björn Winnerstam, projektledare Ramböll
  Detta är ett väldigt glädjande beslut då Stenberget nr 3 är vårt mest intressanta undersökningstillstånd med flertalet spännande fyndigheter som Fäbodliden A, Fäbodliden B, Fäbodliden C och Middagsberget. Stenberget nr 3 omsluter vår bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 så det innebär att vi nu kan planera in undersökningsarbeten för att försöka påvisa att Fäbodtjärn kan utöka sina mineraltillgångar av guld
  Thomas Ljung, VD
  Vi tog för ett par veckor sedan beslutet att återkalla vår överklagan av Granselliden nr 3 med motiveringen att prioritera guldfyndigheterna Fäbodtjärn och Vargbäcken och de guldfyndigheter som ligger i anslutning till dessa. Därför känns det extra skönt att vi nu fått denna förlängning av Stenberget nr 3. Nu är alla viktiga tillstånd på plats och vi kan därmed sätta full fart för att öka våra guldtillgångar i området med fokus på att utveckla ytterligare bearbetningskoncessioner utöver Fäbodtjärn och Vargbäcken
  Thomas Ljung, VD
  Botnias främsta fokus är att förbereda för en hållbar guldgruva i Fäbodtjärn och Vargbäcken där arbetet med miljötillståndsansökan är inne i sin slutfas. Samtidigt pågår detaljplaneringen för gruvdriften med full aktivitet. Genom beslutet att inte gå vidare med vår överklagan så frigör vi både kapital och resurser för att ge oss bästa tänkbara förutsättningar till att detta arbete ska bli framgångsrikt. Våra prospekteringsinsatser kommer den närmaste tiden att koncentreras till guldförekomster i anslutning till Fäbodtjärn och Vargbäcken för att om möjligt kunna utöka de mineraltillgångar vi redan har. Vi har alltid prioriterat guld och det är vår ambition att fortsätta med det
  Thomas Ljung, VD
  Granselliden nr 3 har varit ett väldigt intressant område för oss men i och med att vi hittade guldfyndigheten Fäbodtjärn så valde vi av naturliga skäl att prioritera detta. Det har visat sig vara ett bra val då vi närmar oss gruvstart av en gruva, med historiskt sätt i Sverige, höga halter guld. På enbart 4 år lyckades Botnia både hitta samt få bearbetningskoncession Fäbodtjärn godkänd vilket är unikt. Att vi återigen på så pass kort tid skulle lyckas göra det i Granselliden nr 3 ser vi som osannolikt. Nu ska vi se till att Fäbodtjärn och Vargbäcken först och främst får ett miljötillstånd så att Botnia blir lönsamma och genererar eget kassaflöde
  Thomas Ljung, VD
  Vår ambition är att vår verksamhet ska leda till en hållbar gruvverksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan och samtidigt vara ett positivt inslag i Lycksele kommun.
  Thomas Ljung, VD
  Botnia Exploration är sannolikt det bolag som ligger närmast att öppna en guldgruva i Sverige, vi har en bra kassa som gör att vi kan lägga fokus på vår verksamhet att starta gruvan, vi har en guldfyndighet med mycket goda halter som kan ge snabbt kassaflöde, vi jobbar på att få till samarbeten med etablerade aktörer i branschen, vi har goda relationer med våra sakägare och vi har en stor andel aktieägare som förstår att tålamod i denna bransch krävs.
  Thomas Ljung, VD
  Vår ambition är att starta en guldgruva och vi har aldrig varit närmare än vad vi är nu.
  Thomas Ljung, VD
  Noteringen på Nasdaq First North är ett viktigt steg för Botnia Explorations fortsatta utveckling och tillväxt. Nasdaq är ett globalt och välkänt varumärke som möjliggör en ökad synlighet på aktiemarknaden och underlättar för institutionella och internationella investerare att bli aktieägare i bolaget.
  Thomas Ljung, vd
  Detta resultat är väldigt glädjegivande då det baserar sig på ett stort tonnage och från en provbrytning med sannolikt en högre mängd gråbergsinblandning jämfört med framtida brytning. Halterna är fortsatt höga och stämmer väl med vår tillgångsberäkning som visar på 8,5 g/ton guld i snitt i indikerad mineraltillgång
  Thomas Ljung
  Provbrytningen har gett oss mycket värdefull information utöver att halterna var fortsatt höga. Vi har nu även fått en ökad kunskap om markförhållandena i området vilket lett till förbättringar av detaljplanen som kommer att minska vårt miljöavtryck vid den framtida brytningen. Vår entreprenör Norrbotten Bergteknik och platschef Arne Jansson utförde ett fantastiskt arbete och utan dem hade vi aldrig lyckats genomföra detta med det korta tidsutrymme som vi hade. Det har varit väldigt värdefullt och lärorikt för oss att jobba nära Boliden vilket gett oss en bättre kommersiell förståelse, allt ifrån avtalsförfarandet till faktiska tester. Boliden har uppträtt väldigt professionellt och jag vill passa på att tacka alla inblandade i detta projekt
  Thomas Ljung
  Våra ambitioner är att driva en gruva med minsta möjliga miljöpåverkan och bidra med en verksamhet som ska vara ett positivt inslag för alla berörda i Vindelgransele.
  Thomas Ljung
  Vi är nu ”bara” ett miljötillstånd ifrån gruvstart
  Thomas Ljung
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp