Information gällande miljötillståndsansökan

Report this content

Ramböll Sverige arbetar på uppdrag av Botnia Exploration med framtagande av ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken, så kallad miljödom, för planerad gruvverksamhet i Vindelgransele. Gällande tidsplan med inlämning av ansökan andra kvartalet 2018 innebär att Botnia Explorations målsättning att starta verksamheten i Fäbodtjärn 2019 kvarstår.

- Arbetet med vår ansökan är väldigt gediget genomförd och har varit mer tidskrävande än vad vi ursprungligen hade planerat men en väl underbyggd tillståndsansökan är en viktig framgångsfaktor för att få snabbast möjliga handläggningstid vid prövningen i Mark- och miljödomstolen. Tidsplanen för arbetet har behövt justeras vid flera tillfällen men lagstiftningens krav är högt ställda och även en förhållandevis liten verksamhet som Botnia Explorations behöver hantera en stor mängd detaljfrågor. Flertalet av de förändringar vi har gjort jämfört med våra ursprungsplaner har minskat vår miljöpåverkan vilket bör ge oss bättre förutsättningar till att erhålla miljödom. Vår ambition är att öppna vår guldgruva och därför är det viktigt att vi tar beslut som ger oss de bästa möjligheterna att göra det, säger Thomas Ljung, VD Botnia Exploration.

En tidskrävande åtgärd har varit den geokemiska karakteriseringen av det avfall som gruvverksamheten ger upphov till. Flera olika alternativ för hantering av anrikningssand har behövt utredas. Lagstiftningens krav, genom bland annat miljöbalken och förordningen om utvinningsavfall, har gjort att det har varit helt nödvändigt att låta genomföra bland annat så kallade fuktkammarförsök. Vissa av dessa har på grund av egenskaperna hos en del av avfallstyperna behövt fortsätta under en lång tid innan tillräckligt med data erhållits för att kunna komma vidare med centrala delar av ansökan. Tillräckligt med data från pågående fuktkammarförsök har nu erhållits vilket innebär att underlaget nu är fullgott för att slutföra konsekvensbedömningarna.

Den provbrytning som genomfördes sommaren 2017 i Fäbodtjärn gav Botnia Exploration goda erfarenheter som kommit till nytta även för tillståndsansökan. Erfarenheter och kunskaper från provbrytningen i kombination med resultat av de geokemiska testerna föranledde att bolaget under fjärde kvartalet tog beslut om att justera layouten för verksamhetsområdet vid Fäbodtjärn. Detta har lett till positiva effekter i form av bl.a. minskade markanspråk.

Innan en tillståndsansökan kan lämnas in måste ett samråd med alla berörda parter genomföras där Länsstyrelsen ska inkomma med sina slutliga samrådssynpunkter som ska tas i beaktande i ansökningshandlingarna. Botnia genomförde detta samråd sommaren 2017 och Länsstyrelsens synpunkter kom Botnia Exploration tillhanda först i mars 2018.

- Ramböll arbetar för fullt med hjälp av alla lämpliga resurser med att slutföra de olika ansökningshandlingarna inför bolagets slutliga granskningar och miljöjuristens framtagande av själva ansökningsbrevet. Förändringar av planerna håller på att arbetas in i den tekniska beskrivningen, miljökonsekvensbeskrivningen, avfallshanteringsplan och andra dokument som ska ingå i ansökan till Mark- och miljödomstolen. Det är Rambölls avsikt att ansökan i enlighet med gällande tidsplan ska kunna lämnas till Mark- och miljödomstolen innan juni månads utgång 2018, säger Björn Winnerstam, projektledare Ramböll.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Arbetet med vår ansökan är väldigt gediget genomförd och har varit mer tidskrävande än vad vi ursprungligen hade planerat och en väl underbyggd tillståndsansökan är en viktig framgångsfaktor för att få snabbast möjliga handläggningstid vid prövningen i Mark- och miljödomstolen. Tidsplanen för arbetet har behövt justeras vid flera tillfällen men lagstiftningens krav är högt ställda och även en förhållandevis liten verksamhet som Botnia Explorations behöver hantera en stor mängd detaljfrågor. Flertalet av de förändringar vi har gjort jämfört med våra ursprungsplaner har minskat vår miljöpåverkan vilket bör ge oss bättre förutsättningar till att erhålla miljödom. Vår ambition är att öppna vår guldgruva och därför är det viktigt att vi tar beslut som ger oss de bästa möjligheterna att göra det
Thomas Ljung, VD Botnia Exploration
Ramböll arbetar för fullt med hjälp av alla lämpliga resurser med att slutföra de olika ansökningshandlingarna inför bolagets slutliga granskningar och miljöjuristens framtagande av själva ansökningsbrevet. Förändringar av planerna håller på att arbetas in i den tekniska beskrivningen, miljökonsekvensbeskrivningen, avfallshanteringsplan och andra dokument som ska ingå i ansökan till Mark- och miljödomstolen. Det är Rambölls avsikt att ansökan i enlighet med gällande tidsplan ska kunna lämnas till Mark- och miljödomstolen innan juni månads utgång 2018
Björn Winnerstam, projektledare Ramböll