Citat

Vi är glada att prövningen av vår miljötillståndsansökan nu påbörjas och vårt arbete kommer nu att fokuseras på att bemöta tekniska frågor och synpunkter i övrigt som kan komma på ansökan. Det är en inspirerande och rolig utmaning vi står inför och tillsammans med Advokat Magnus Fröberg och konsultfirman Ramböll som är specialiserade på miljöfrågor ser vi fram emot att möta denna utmaning
Thomas Ljung, vd
Utöver arbetet med miljötillståndsansökan pågår ett intensivt arbete med våra mobiliseringsplaner. Allt för att Botnia Exploration är redo att påbörja produktionen så fort som möjligt efter att ett miljötillstånd har vunnit laga kraft. Guldpriset är nu på vår sida då priset är cirka 473 000 kr per kilo jämfört med cirka 364 000 kr per kilo då vi publicerade vår lönsamhetsstudie i juni 2018. Det priset får gärna hålla i sig
Thomas Ljung, vd
Detta är självfallet ett tråkigt besked men inte speciellt överraskande. Miljötillståndprocessen är en juridiskt och politiskt viktig process i Sverige, men den är också oförutsägbar vilket gör det svårt att veta hur lång tid processen tar. Detta är något som drabbar inte bara Botnia Exploration utan samtliga som ansöker om ett miljötillstånd. Det är dock en angenäm verklighet som vi har försatt oss i då vårt framgångsrika arbete med framförallt guldfyndigheten Fäbodtjärn har gett oss rättigheterna till en guldfyndighet med höga guldhalter samt att vi står inför en teknisk granskning med målsättningen att starta en ny svensk guldgruva
Thomas Ljung, VD
Vi vill minimera vår miljöpåverkan inom vår planerade verksamhet i Vindelgransele och vi ser fram emot att den juridiska och tekniska granskningen av vår ansökan görs ordentligt. När väl ett miljötillstånd vinner laga kraft ska vi känna oss trygga i att vår verksamhet kommer att vara ett positivt inslag för den svenska gruvbranschen och det lokala näringslivet i Vindelgransele
Thomas Ljung, VD
Då detta berör ett stort antal mindre fastigheter och även innefattat fastigheter med flera ägare har arbetet varit intensivt men väldigt givande. Bland annat höll vi ett informationsmöte i Vindelgransele där vi informerade om vår planerade verksamhet, med speciellt fokus på vattenverksamheten. Vi har även haft många telefonsamtal och e-postväxlingar för att förklara oss. Att resultatet generade i påskrivna avtal är vi självfallet glada över men det mest positiva är att jag känner att våra relationer med fastighetsägarna i Vindelgransele har stärkts. Att starta en gruva är inget enkelt jobb men det känns mycket roligare att arbeta i en miljö där vi känner oss välkomna och det gör vi verkligen nu. Vi ser att vår guldgruva kommer att generera arbetstillfällen i Vindelgransele och vår förhoppning är att mycket av det ska kunna utföras av lokal personal
Thomas Ljung
Att få förmånen av att vara en aktiv del av etableringen och uppstarten av en ny guldgruva i Sverige känns oerhört spännande! Då jag har arbetat hos såväl Sandvik som Epiroc så känner jag väl till de produkter och den utrustning som krävs för att driva en gruva och som samtidigt passar väl in i Botnias ambitioner att gruvan ska ge minsta möjliga miljöavtryck
Lars Engström
Botnia Exploration är nu en i position där vi förbereder oss för gruvstart. Jag hoppas och tror att jag med min erfarenhet från gruvbranschen, där jag dagligen har jobbat operativt med gruvor, kan bidra med kunskap om hur en gruva ska drivas och skötas. Att en gruva gör ingrepp i miljön är ingen hemlighet, men i Sverige är vi duktiga på att driva gruvor på ett säkert sätt och det ska även Botnia Exploration göra när vi startar vår gruva
Agne Ahlenius
Det känns oerhört skönt att Mark- och miljööverdomstolen nu fastslagit den principen att bearbetningskoncession konstituerar vattenrättslig rådighet, Detta förenklar och snabbar på vår tillståndsprövning av planerade gruvor i Fäbodtjärn och Vargbäcken. Vi behöver nu inte träffa särskilt avtal med varje enskild fastighetsägare om vattenrättslig rådighet för att exempelvis kunna bortleda inläckande grundvatten. Däremot så fortsätter våra diskussioner med aktuella fastighetsägare gällande de frågor som avser markanvisning
Thomas Ljung, VD
Det känns spännande att Fäbodliden A har potential att kunna utvecklas till en ny bearbetningskoncession vilket kan höja det gemensamma värdet på våra fyndigheter. Det kommer att krävas ytterligare prospektering av fyndigheten men då Fäbodliden A är lokaliserad bara ett par kilometer från Fäbodtjärn så ser vi möjligheter att synergieffekterna kan bli stora för Botnia Exploration
Thomas Ljung, vd
Botnia Exploration har nu i Vindelgranseleområdet en spännande tid framför oss. I Fäbodtjärn och Vargbäcken har vi en miljötillståndsansökan som är under behandling och där vi ser goda möjligheter att starta en gruva som bidrar till gruvbranschens vision att vara klimatneutral. I Fäbodliden A har vi potential till ytterligare en bearbetningskoncession. Utöver det har vi flertalet ytterligare spännande guldmineraliseringar som kräver ytterligare prospekteringsarbete i framtiden. Sammantaget så har resultatet av vårt arbete stärkt vår tro att Vindelgransele kommer att bli Sveriges nästa gruvområde
Thomas Ljung, vd
Det känns fantastiskt att Botnia Exploration har nått denna milstolpe. När bolaget startade 2007 var ambitionerna att prospektera och möjligtvis hitta en eller annan fyndighet som långt in i framtiden kanske kunde bli gruva. Nu drygt 10 år senare närmar vi oss en ny svensk guldgruva och det är något som när jag bildade Botnia Exploration inte ens kunde drömma om
Bengt Ljung, grundare och styrelseledamot i Botnia Exploration
Vårt arbete med miljötillståndsansökan är äntligen klart efter 2 år och det är ett fantastiskt arbete som har utförts av vårt team. Ramböll har tagit fram en ansökan som är väldigt gedigen och genomarbetad där advokat Magnus Fröberg ger oss en trygghet att det juridiska är i sin ordning. Manfred Lindvall, med sin erfarenhet från miljöfrågor inom gruvbranschen, har bistått Botnia Exploration med ovärderlig hjälp i sakfrågor där vi behövt experthjälp. Slutligen så hade detta aldrig realiserats utan Bengt Ljungs engagemang. Där andra ser hinder ser Bengt möjligheter och utan denna syn hade Botnia Exploration aldrig varit där vi är idag
Thomas Ljung, VD
Det känns nu väldigt inspirerande att kunna fokusera på att förbereda Botnia Exploration för gruvstart. Vi har som målsättning att bli en modern svensk guldgruva genom att använda oss av det senaste inom teknologin och bli en attraktiv arbetsgivare för den nya generationens gruvarbetare och samtidigt vara ett föredöme inom utvecklingen av en hållbar gruvmiljö
Thomas Ljung, VD
Att vi nu har fått Fäbodtjärn uppgraderad till mineralreserv är ett stort steg för ett prospekteringsbolag. Det innebär att det prospekteringsarbete som vi har lagt ned på denna högintressanta guldfyndighet bekräftar att vi i framtiden kan få lönsamhet i vår verksamhet. Vi har goda möjligheter att bli en modern svensk guldgruva som ska vara en attraktiv och säker arbetsplats, både för personal som för miljön. Än återstår mycket arbete med planeringen av verksamheten samt hanteringen av den uppkommande miljötillståndsprocessen, men vetskapen om att utvecklingen från fynd till gruva går i rätt riktning gör arbetet fantastiskt spännande att vara delaktig i
Thomas Ljung, VD
Arbetet med vår ansökan påbörjades i april 2016 och drygt två år senare kommer vi äntligen i mål. Vi har under denna tid tagit fram en miljöansökan som enligt advokat Magnus Fröberg är väldigt gedigen och väl genomarbetad. Vårt färdigställande sammanföll nu med industrisemestern men det ger oss istället möjligheten att i lugn och ro stämma av och granska ansökan i detalj utan att det påverkar handläggningstiden. Vi vill starta Sveriges nästa guldgruva och då ska vi också ge oss de bästa förutsättningarna att göra det
Thomas Ljung, VD
Gruvprojektet Fäbodtjärn är att betrakta som småskaligt, med en förväntad total produktion på endast 107 400 ton malm, men med ett guldinnehåll på drygt 900 kg, eller knappt 29 000 ounce. Denna produktion baseras på de mineraltillgångar som idag klassificeras som indikerade. Möjligheten att genom fortsatta undersökningar uppgradera hela eller delar av de tillgångar som idag är klassificerade som antagna bedöms som god, liksom möjligheten att hitta ytterligare tonnage under den idag uppborrade mineraliseringen. Därigenom skulle gruvans livslängd kunna förlängas. Det förväntade ekonomiska resultatet på 117 MSEK efter 36 månader måste ses som mycket bra, speciellt i relation till den maximala exponeringen (risken) på -23.4 MSEK under år 1. Med de halter och övriga förutsättningar som projektet har, speciellt möjligheten av att försälja produkten utan egen föregående anrikning, måste det bedömas som mycket bra
Thomas Lindholm, Geovista AB
Botnia Exploration startade som ett prospekteringsbolag men nu har vi tagit ytterligare ett steg i vår utveckling mot att starta Sveriges nästa guldgruva. Vi är inne i slutskedet med vår miljötillståndsansökan och samtidigt arbetar vi intensivt med vår gruvplanering och hur verksamheten ska organiseras framgent, allt för att vi ska vara väl förberedda på att påbörja driften av Fäbodtjärn så fort som vår ansökan har vunnit laga kraft
Thomas Ljung, VD Botnia Exploration
Arbetet med vår ansökan är väldigt gediget genomförd och har varit mer tidskrävande än vad vi ursprungligen hade planerat och en väl underbyggd tillståndsansökan är en viktig framgångsfaktor för att få snabbast möjliga handläggningstid vid prövningen i Mark- och miljödomstolen. Tidsplanen för arbetet har behövt justeras vid flera tillfällen men lagstiftningens krav är högt ställda och även en förhållandevis liten verksamhet som Botnia Explorations behöver hantera en stor mängd detaljfrågor. Flertalet av de förändringar vi har gjort jämfört med våra ursprungsplaner har minskat vår miljöpåverkan vilket bör ge oss bättre förutsättningar till att erhålla miljödom. Vår ambition är att öppna vår guldgruva och därför är det viktigt att vi tar beslut som ger oss de bästa möjligheterna att göra det
Thomas Ljung, VD Botnia Exploration
Ramböll arbetar för fullt med hjälp av alla lämpliga resurser med att slutföra de olika ansökningshandlingarna inför bolagets slutliga granskningar och miljöjuristens framtagande av själva ansökningsbrevet. Förändringar av planerna håller på att arbetas in i den tekniska beskrivningen, miljökonsekvensbeskrivningen, avfallshanteringsplan och andra dokument som ska ingå i ansökan till Mark- och miljödomstolen. Det är Rambölls avsikt att ansökan i enlighet med gällande tidsplan ska kunna lämnas till Mark- och miljödomstolen innan juni månads utgång 2018
Björn Winnerstam, projektledare Ramböll
Detta är ett väldigt glädjande beslut då Stenberget nr 3 är vårt mest intressanta undersökningstillstånd med flertalet spännande fyndigheter som Fäbodliden A, Fäbodliden B, Fäbodliden C och Middagsberget. Stenberget nr 3 omsluter vår bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 så det innebär att vi nu kan planera in undersökningsarbeten för att försöka påvisa att Fäbodtjärn kan utöka sina mineraltillgångar av guld
Thomas Ljung, VD
Vi tog för ett par veckor sedan beslutet att återkalla vår överklagan av Granselliden nr 3 med motiveringen att prioritera guldfyndigheterna Fäbodtjärn och Vargbäcken och de guldfyndigheter som ligger i anslutning till dessa. Därför känns det extra skönt att vi nu fått denna förlängning av Stenberget nr 3. Nu är alla viktiga tillstånd på plats och vi kan därmed sätta full fart för att öka våra guldtillgångar i området med fokus på att utveckla ytterligare bearbetningskoncessioner utöver Fäbodtjärn och Vargbäcken
Thomas Ljung, VD
Botnias främsta fokus är att förbereda för en hållbar guldgruva i Fäbodtjärn och Vargbäcken där arbetet med miljötillståndsansökan är inne i sin slutfas. Samtidigt pågår detaljplaneringen för gruvdriften med full aktivitet. Genom beslutet att inte gå vidare med vår överklagan så frigör vi både kapital och resurser för att ge oss bästa tänkbara förutsättningar till att detta arbete ska bli framgångsrikt. Våra prospekteringsinsatser kommer den närmaste tiden att koncentreras till guldförekomster i anslutning till Fäbodtjärn och Vargbäcken för att om möjligt kunna utöka de mineraltillgångar vi redan har. Vi har alltid prioriterat guld och det är vår ambition att fortsätta med det
Thomas Ljung, VD
Granselliden nr 3 har varit ett väldigt intressant område för oss men i och med att vi hittade guldfyndigheten Fäbodtjärn så valde vi av naturliga skäl att prioritera detta. Det har visat sig vara ett bra val då vi närmar oss gruvstart av en gruva, med historiskt sätt i Sverige, höga halter guld. På enbart 4 år lyckades Botnia både hitta samt få bearbetningskoncession Fäbodtjärn godkänd vilket är unikt. Att vi återigen på så pass kort tid skulle lyckas göra det i Granselliden nr 3 ser vi som osannolikt. Nu ska vi se till att Fäbodtjärn och Vargbäcken först och främst får ett miljötillstånd så att Botnia blir lönsamma och genererar eget kassaflöde
Thomas Ljung, VD
Vår ambition är att vår verksamhet ska leda till en hållbar gruvverksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan och samtidigt vara ett positivt inslag i Lycksele kommun.
Thomas Ljung, VD
Botnia Exploration är sannolikt det bolag som ligger närmast att öppna en guldgruva i Sverige, vi har en bra kassa som gör att vi kan lägga fokus på vår verksamhet att starta gruvan, vi har en guldfyndighet med mycket goda halter som kan ge snabbt kassaflöde, vi jobbar på att få till samarbeten med etablerade aktörer i branschen, vi har goda relationer med våra sakägare och vi har en stor andel aktieägare som förstår att tålamod i denna bransch krävs.
Thomas Ljung, VD
Vår ambition är att starta en guldgruva och vi har aldrig varit närmare än vad vi är nu.
Thomas Ljung, VD
Noteringen på Nasdaq First North är ett viktigt steg för Botnia Explorations fortsatta utveckling och tillväxt. Nasdaq är ett globalt och välkänt varumärke som möjliggör en ökad synlighet på aktiemarknaden och underlättar för institutionella och internationella investerare att bli aktieägare i bolaget.
Thomas Ljung, vd
Detta resultat är väldigt glädjegivande då det baserar sig på ett stort tonnage och från en provbrytning med sannolikt en högre mängd gråbergsinblandning jämfört med framtida brytning. Halterna är fortsatt höga och stämmer väl med vår tillgångsberäkning som visar på 8,5 g/ton guld i snitt i indikerad mineraltillgång
Thomas Ljung
Provbrytningen har gett oss mycket värdefull information utöver att halterna var fortsatt höga. Vi har nu även fått en ökad kunskap om markförhållandena i området vilket lett till förbättringar av detaljplanen som kommer att minska vårt miljöavtryck vid den framtida brytningen. Vår entreprenör Norrbotten Bergteknik och platschef Arne Jansson utförde ett fantastiskt arbete och utan dem hade vi aldrig lyckats genomföra detta med det korta tidsutrymme som vi hade. Det har varit väldigt värdefullt och lärorikt för oss att jobba nära Boliden vilket gett oss en bättre kommersiell förståelse, allt ifrån avtalsförfarandet till faktiska tester. Boliden har uppträtt väldigt professionellt och jag vill passa på att tacka alla inblandade i detta projekt
Thomas Ljung
Våra ambitioner är att driva en gruva med minsta möjliga miljöpåverkan och bidra med en verksamhet som ska vara ett positivt inslag för alla berörda i Vindelgransele.
Thomas Ljung
Vi är nu ”bara” ett miljötillstånd ifrån gruvstart
Thomas Ljung
Vår strategi är att Botnia Exploration ska fokusera på småskalighet. Denna motiveras av att Vindelgranseleområdet består av ett flertal mindre guldfyndigheter som tillsammans kan bilda ett lönsamt gruvområde.
Thomas Ljung
Intresset från Boliden bedömer vi som genuint och vid lyckosamma resultat hoppas vi på ett fortsatt långvarigt samarbete med Boliden.
Thomas Ljung
Det är styrelsens och ledningens övertygelse att Vindelgransele ska bli ett produktivt och lönsamt gruvområde
Thomas Ljung