Mark- och miljödomstolens beslut om miljötillstånd har överklagats

Report this content

Mark- och miljödomstolens beslut om miljötillstånd har överklagats av Naturskyddsföreningen. Mark- och miljööverdomstolen kommer nu att ta ställning till om Naturskyddsföreningen ska meddelas prövningstillstånd, vilket i normala fall sker inom cirka 2–3 månader.

Naturskyddsföreningen, Lycksele kretsen, anser att Tingsrätten i domen inte tagit erforderlig hänsyn till risken för negativ påverkan för den vilda laxen i Vindelälven. Naturskyddsföreningen refererar till sitt yttrande, daterat 2019-10-02, ett yttrande som har behandlats av Mark- och miljödomstolen i målet.

I domen skriver Mark- och miljödomstolen som svar på Naturskyddsföreningens yttrande:

Utredningen i målet visar att de aktuella gruvorna inte kommer att medföra någon påverkan av betydelse på Vindelälven. Den ansökta verksamheten kommer inte att påverka älvens status som nationalälv, laxälv eller Natura 2000-område, eller dess betydelse för friluftslivet. Gruvornas påverkan på nationalälven vattenkvalitet bedöms inte bli detekterbar i älven.  Gruvorna är av mindre omfattning, såsom Naturskyddsföreningen också konstaterar, och kommer inte att medföra någon negativ påverkan på Älvdalen som biosfärområde.

”Vi får nu avvakta Mark- och Miljööverdomstolens beslut om prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolen fastslog i domen att vår utredning visade att vår verksamhet inte kommer medföra någon påverkan av betydelse på Vindelälven. Det gör att vi har goda förhoppningar om att prövningstillstånd inte kommer att meddelas” säger Thomas Ljung, VD för Botnia Exploration.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2021 kl. 13:45 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi får nu avvakta Mark- och Miljööverdomstolens beslut om prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolen fastslog i domen att vår utredning visade att vår verksamhet inte kommer medföra någon påverkan av betydelse på Vindelälven. Det gör att vi har goda förhoppningar om att prövningstillstånd inte kommer att meddelas
Thomas Ljung, VD