Vattenrättslig rådighet föreligger genom bearbetningskoncession

Report this content

Vattenrättslig rådighet föreligger genom meddelad bearbetningskoncession enligt minerallagen. Detta har Mark- och miljööverdomstolen kommit fram till i en dom idag beträffande brytning av kaolinråvara. Domen visar att Botnia Exploration genom sina bearbetningskoncessioner, Fäbodtjärn K nr 1 samt Vargbäcken K nr 1, också måste anses ha erforderlig rådighet för ansökt vattenverksamhet.

”Det känns oerhört skönt att Mark- och miljööverdomstolen nu fastslagit den principen att bearbetningskoncession konstituerar vattenrättslig rådighet, Detta förenklar och snabbar på vår tillståndsprövning av planerade gruvor i Fäbodtjärn och Vargbäcken. Vi behöver nu inte träffa särskilt avtal med varje enskild fastighetsägare om vattenrättslig rådighet för att exempelvis kunna bortleda inläckande grundvatten. Däremot så fortsätter våra diskussioner med aktuella fastighetsägare gällande de frågor som avser markanvisning ”, säger Thomas Ljung, VD för Botnia Exploration.

Bolaget arbetar nu med det yttrande som bolaget avser att inlämna senast den 15 maj till Mark– och miljödomstolen. Samtidigt kommer bolaget att inlämna kompletteringar till ansökan i enlighet med de synpunkter på ansökan som har inkommit från remissinstanserna.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2019 kl. 14:15

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det känns oerhört skönt att Mark- och miljööverdomstolen nu fastslagit den principen att bearbetningskoncession konstituerar vattenrättslig rådighet, Detta förenklar och snabbar på vår tillståndsprövning av planerade gruvor i Fäbodtjärn och Vargbäcken. Vi behöver nu inte träffa särskilt avtal med varje enskild fastighetsägare om vattenrättslig rådighet för att exempelvis kunna bortleda inläckande grundvatten. Däremot så fortsätter våra diskussioner med aktuella fastighetsägare gällande de frågor som avser markanvisning
Thomas Ljung, VD