Feasibility studie Fäbodtjärn

På uppdrag av Botnia Exploration AB har GeoVista AB sammanställt denna rapport över genomförbarheten av projektet Vindelgransele gruvor, främst representerat av den guldförande kvartsgången i Fäbodtjärn. Den kassaflödeskalkyl som upprättats visar att projektet under de 3 första åren kommer att generera ett överskott på 117 MSEK.

" Botnia Exploration startade som ett prospekteringsbolag men nu har vi tagit ytterligare ett steg i vår utveckling mot att starta Sveriges nästa guldgruva. Vi är inne i slutskedet med vår miljötillståndsansökan och samtidigt arbetar vi intensivt med vår gruvplanering och hur verksamheten ska organiseras framgent, allt för att vi ska vara väl förberedda på att påbörja driften av Fäbodtjärn så fort som vår ansökan har vunnit laga kraft", säger Thomas Ljung, VD Botnia Exploration AB.

Gruvan planeras för de övre delarna av fyndigheten, som i dagsläget klassas som indikerade mineralresurser. Tillträde till mineraliseringen planeras ske genom en snedbana och inslag på var 15:e meter längs djupet. Produktionen beräknas pågå under 3 år, under vilken tid prospektering av de djupare belägna delarna av mineraliseringen kan utföras. Möjligheterna att genom fortsatta undersökningar av dessa omvandla de antagna resurserna till indikerade bedöms som goda. En mindre organisation ska tillsättas bestående av platschef, geolog/gruvmätare, och administration. I dagsläget planeras all produktion, såväl brytning som transport att utföras av entreprenörer, men drift i egen regi kan inte uteslutas. Bolagets avsikt är att producera guldförande kvarts, med i genomsnitt 7.4 g/t guld, som kan försäljas till Boliden Rönnskär, eller alternativt smältverk, för att användas som slaggbildare i kopparprocessen, varvid guldet frigörs. Som alternativ till detta kan traditionell anrikning utföras, antingen i närliggande verk eller i egen regi, men i så fall med lägre utbyte.

Kalkylen som presenteras bygger på uppskattade halter och tonnage, det finns därför ingen garanti att den kommer att uppfyllas till sin helhet.

" Gruvprojektet Fäbodtjärn är att betrakta som småskaligt, med en förväntad total produktion på endast 107 400 ton malm, men med ett guldinnehåll på drygt 900 kg, eller knappt 29 000 ounce. Denna produktion baseras på de mineraltillgångar som idag klassificeras som indikerade. Möjligheten att genom fortsatta undersökningar uppgradera hela eller delar av de tillgångar som idag är klassificerade som antagna bedöms som god, liksom möjligheten att hitta ytterligare tonnage under den idag uppborrade mineraliseringen. Därigenom skulle gruvans livslängd kunna förlängas. Det förväntade ekonomiska resultatet på 117 MSEK efter 36 månader måste ses som mycket bra, speciellt i relation till den maximala exponeringen (risken) på -23.4 MSEK under år 1. Med de halter och övriga förutsättningar som projektet har, speciellt möjligheten av att försälja produkten utan egen föregående anrikning, måste det bedömas som mycket bra", säger Thomas Lindholm, Geovista AB

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2018 kl.18:40.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Advisor till bolaget. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Gruvprojektet Fäbodtjärn är att betrakta som småskaligt, med en förväntad total produktion på endast 107 400 ton malm, men med ett guldinnehåll på drygt 900 kg, eller knappt 29 000 ounce. Denna produktion baseras på de mineraltillgångar som idag klassificeras som indikerade. Möjligheten att genom fortsatta undersökningar uppgradera hela eller delar av de tillgångar som idag är klassificerade som antagna bedöms som god, liksom möjligheten att hitta ytterligare tonnage under den idag uppborrade mineraliseringen. Därigenom skulle gruvans livslängd kunna förlängas. Det förväntade ekonomiska resultatet på 117 MSEK efter 36 månader måste ses som mycket bra, speciellt i relation till den maximala exponeringen (risken) på -23.4 MSEK under år 1. Med de halter och övriga förutsättningar som projektet har, speciellt möjligheten av att försälja produkten utan egen föregående anrikning, måste det bedömas som mycket bra
Thomas Lindholm, Geovista AB
Botnia Exploration startade som ett prospekteringsbolag men nu har vi tagit ytterligare ett steg i vår utveckling mot att starta Sveriges nästa guldgruva. Vi är inne i slutskedet med vår miljötillståndsansökan och samtidigt arbetar vi intensivt med vår gruvplanering och hur verksamheten ska organiseras framgent, allt för att vi ska vara väl förberedda på att påbörja driften av Fäbodtjärn så fort som vår ansökan har vunnit laga kraft
Thomas Ljung, VD Botnia Exploration