Delårsrapport januari - september 2018

Report this content

Kvartalet juli -- september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 922 (-1 278).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -2 004 (-1 408).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,09 (-0,06).

Niomånadersperioden januari -- september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -4 592 (-4 139).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -4 838 (-4 532).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,21 (-0,22).

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • Bolaget lämnade in miljötillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen den 15 augusti 2018. Ett miljötillstånd är det sista steget i tillståndsprocessen innan brytning kan påbörjas.

Viktiga händelser tidigare under året

 • Bolaget presenterade en feasibility studie sammanställd av GeoVista AB som visar genomförbarheten av projektet Vindelgransele gruvor, främst representerat av den guldförande kvartsgången i Fäbodtjärn. Den kassaflödeskalkyl som upprättats visar att projektet under de 3 första åren kommer att generera ett överskott på 117 MSEK.
 • Bolaget har genomfört en första bedömning av mineralreserver för guld inom Fäbodtjärns bearbetningskoncession baserat på feasibility studien. Bedömningen visar på sannolika mineralreserver på 116 kton, med en genomsnittlig guldhalt uppgående till 7.7 gram guld per ton. Reserverna beräknas möjliggöra kontinuerlig gruvdrift vid Fäbodtjärn under en period av tre år. De antagna tillgångarna och det faktum att mineraliseringen är öppen mot djupet indikerar goda möjligheter till att utöka gruvans livslängd. Fäbodtjärn bedöms vara en så kallad orogen guldfyndighet som kan ha ett stort djupgående. En mineralreserv är den del av en mineraltillgång där ekonomisk utvinning visats genom en feasibilitystudie innehållande en lönsamhetsstudie. Detta betyder att en mineralreserv har en högre säkerhet jämfört med en mineraltillgång och kan därför användas som underlag då finansiering via bank eller andra institut krävs.
 • Bolaget återbetalade i förtid lånet på 5,5 MSEK med 4 % ränta till Need Invest AB, sammanlagt 5,8 MSEK.
 • För att fullt ut fokusera på uppstartsarbetet av Fäbodtjärn och Vargbäcken beslutade Bolaget att återkalla sitt överklagande angående ansökan om förlängning av undersökningstillstånd Granselliden nr 3. Samtidigt har Bolaget återlämnat undersökningstillstånden gällande området Vandelån i Hälsingland till Bergsstaten.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Botnia Exploration redovisade i pressmeddelande den 22 oktober resultaten från det kärnborrprogram som genomfördes vintern/våren 2017–2018. Kärnborrprogrammet omfattade 2 214 borrmetrar fördelade över femton borrhål i Vindelgranseleområdet. Programmet utfördes i målområden Fäbodliden A och Fäbodliden B samt i Middagsberget Norra. I Fäbodliden A kan vi nu bekräfta att det finns en väl definierad guldförande zon i diorit över minimalt 200–250 m i längdriktningen och 100–125 m i djupled. Botnia Exploration planerar nu att undersöka förutsättningarna för att gå vidare med en ansökan om bearbetningskoncession i Fäbodliden A.

Framtidsutsikter

 • Botnia Exploration har i och med inlämnandet av miljötillståndsansökan nått en viktig milstolpe i utvecklingen från att vara enbart ett prospekteringsbolag till att bli ett guldproducerande bolag med intäkter.
 • Botnia Explorations ambition är att Vindelgranseleområdet ska bli ett framgångsrikt och lönsamt projekt. Med dagens guldpriser och aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan realiseras.
 • Botnia Exploration innehar två stycken bearbetningskoncessioner i Vindelgranseleområdet, Fäbodtjärn K nr 1 och Vargbäcken K nr 1. Vi har, i en allt tuffare marknad, lyckats nå framgång i tillståndsprocessen med vår strategi att fokusera på guld och småskalighet.
 • Feasibility studien av Fäbodtjärn har stärkt vår bedömning att Fäbodtjärn kommer bli en lönsam guldfyndighet. Guldhalterna är bekräftat höga även i kvartsgångens översta nivåer, vilket kan leda till ett positivt kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans livslängd. Geologiska experter menar att denna malmtyp normalt är uthållig mot djupet och bedömer det som troligt att mineraliseringen har potential att fortsätta mot djupet vilket då kan leda till ökad livslängd.
 • Bolagets bedömning är att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning. Området innehåller ytterligare flera satellitfyndigheter som kräver fortsatt prospektering.
 • Testerna av kvarts från Fäbodtjärn hos Boliden Rönnskär visar att guld som sitter i kvarts har fått ett ökat prospekteringsvärde. Då även Botnias övriga guldfyndigheter generellt sitter i kvarts öppnar detta för nya potentiella affärsmöjligheter i Vindelgranseleområdet.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018 kl. 08:30.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Advisor till bolaget. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Prenumerera

Dokument & länkar