Delårsrapport januari-juni 2019

Report this content

Kvartalet april -- juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 411 (-1 424).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 502 (-1 506).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,06 (-0,07).

Halvåret januari -- juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -2 545 (-2 670).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -2 726 (-2 834).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,12 (-0,12).

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • Styrelsen för Botnia Exploration beslutade att bilda ett driftbolag som kommer att sköta driften av Vindelgransele gruvor (Fäbodtjärn och Vargbäcken).
 • Botnia Exploration inlämnade sitt yttrande den 15 maj 2019 till Mark– och miljödomstolen gällande rådighet för ansökt vattenverksamhet. I yttrandet åberopar Bolaget inom koncessionsområdet både bearbetningskoncession och avtal som grund för rådighet. För vattenverksamheter utanför koncessionsområdet åberopas ingångna avtal med markägare som grund för rådigheten. Samtidigt inlämnades de kompletteringar till ansökan som bolaget gjort i enlighet med de synpunkter på ansökan som har inkommit från remissinstanserna.
 • Arbetet med mobiliseringsplanen har intensifierats. Bl.a så har en ansökan om elanslutning för Fäbodtjärn inlämnats till Vattenfall och kontinuerliga diskussioner sker med entreprenörer och leverantörer för produktion i Fäbodtjärn. Målsättningen med mobilseringsplanen är att erhålla snabbast tänkta etablering och igångsättning av brytningen när en miljödom har vunnit laga kraft.
 • Botnia Exploration påbörjade arbetet med markanvisning som ger markåtkomst för den planerade gruvan. En markanvisning krävs för att koppla den mark som behövs för utvinningen till bearbetningskoncessionen och beslutas vid en särskild förrättning av bergmästaren. Arbetet består bl.a. av markvärderingar som har utförts av Norra Skogsbyrån för områdena Fäbodtjärn och Vargbäcken. Dessa markvärderingar utgör ett bra underlag så att förhandlingar om köp eller arrende av mark nu kan påbörjas med berörda markägare.

Viktiga händelser tidigare under året

 • Inga enskilda händelser av vikt skedde utan arbetet bestod av förberedande av kompletteringar till bolagets inlämnade miljötillståndansökan i enlighet med de synpunkter på ansökan som har inkommit frånremissinstanserna.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Mark- och miljödomstolen informerade Botnia Exploration om att arbetsbelastningen är väldigt hög i domstolen då de för tillfället arbetar med flertalet andra gruvors ansökningar jämte Botnia Explorations. Detta har inneburit att den tekniska granskningen av Botnia Explorations miljötillståndsansökan inte har påbörjats men bedöms kunna påbörjas senare under 2019. Botnia Exploration bedömer nu att huvudförhandling i bästa fall kan hållas första halvåret 2020 och dom meddelas efter det.

Framtidsutsikter

 • Botnia Exploration har i och med inlämnandet av miljötillståndsansökan nått en viktig milstolpe i utvecklingen från att vara enbart ett prospekteringsbolag till att bli ett guldproducerande bolag med intäkter.
 • Botnia Exploration är innehavare av två stycken bearbetningskoncessioner i Vindelgranseleområdet, Fäbodtjärn K nr 1 och Vargbäcken K nr 1. Bolaget har, i en allt tuffare marknad, lyckats nå framgång i tillståndsprocessen genom strategin att fokusera på guld och småskalighet.
 • Bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 är giltig till och med 2041-09-06 vilket har gett bolaget en långsiktig trygghet. Fäbodtjärn är en höghaltig guldfyndighet med goda möjligheter att utvecklas till en lönsam gruva samtidigt som fyndigheten inte är avgränsad mot djupet. Feasibilitystudien av Fäbodtjärn har stärkt vår bedömning att Fäbodtjärn kommer bli en lönsam guldfyndighet. Guldhalterna är bekräftat höga även i kvartsgångens översta nivåer, vilket kan leda till ett positivt kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans livslängd. Guldpriset den 20 augusti 2019, 469 kSEK/kg, har förbättrat den lönsamhetskalkyl som presenterades i pressmeddelande den 7 juni 2018 då guldpriset var 364 kSEK/kg. Geologiska experter menar att denna malmtyp normalt är uthållig mot djupet och bedömer det som troligt att mineraliseringen har potential att fortsätta mot djupet vilket då kan leda till ökad livslängd.
 • Bearbetningskoncession Vargbäcken K nr 1 är giltig till och med 2028-10-13. Vargbäcken innehåller lägre guldhalter men större volym jämfört med Fäbodtjärn. Guldet i Vargbäcken sitter i väldefinierade kvartsgångar vilket möjliggör optimering av produktionen genom att sortera bort ofyndigt gråberg och generera lönsamhet. Vargbäcken är, som Fäbodtjärn, inte avgränsad mot djupet så ytterligare prospekteringspotential finns.
 • Botnia Explorations ambition är att Vindelgranseleområdet ska bli ett framgångsrikt och lönsamt projekt. Med dagens guldpriser och aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan realiseras.
 • Botnia Explorations bedömning är att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning. Området innehåller ytterligare flera satellitfyndigheter som kräver fortsatt prospektering.
 • Testerna av kvarts från Fäbodtjärn hos Boliden Rönnskär visar att guld som sitter i kvarts har fått ett ökat prospekteringsvärde. Då även Botnias övriga guldfyndigheter generellt sitter i kvarts öppnar detta för nya potentiella affärsmöjligheter i Vindelgranseleområdet.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019 kl. 08:30.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Prenumerera

Dokument & länkar