Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), org. nr. 556779-9969, kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 april 2018 klockan 10.00 i Erik Penser Banks lokaler, belägna på Apelbergsgatan 27 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 april 2018, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 18 april 2018 under adress Botnia Exploration Holding AB (publ), ”Årsstämma”, Box 1113, Cylindervägen 18, 8 tr., 131 26 Nacka Strand, eller per telefon +46 708 55 01 50, eller per e-post till thomas.ljung@botniaexploration.com.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmakts­formulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.botniaexploration.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 13 april 2018, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Utseende av protokollförare vid stämman
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av två justeringsmän
 6. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad
 7. Godkännande av dagordning
 8. Verkställande direktörens information samt frågor i anslutning till denna
 9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2017.
 10. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat­räkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balans­räkningen,

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 1. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 2. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
 3. Val av styrelse och styrelseordförande
 4. Beslut om valberedning inför årsstämman 2019
 5. Beslut om bemyndigande till styrelsen intill nästa årsstämma, besluta om en/eller flera emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.
 6. Övriga frågor
 7. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat (punkt 10b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Styrelse m.m. (punkterna 2 och 11-14)

En valberedning bestående av Magnus Ullman (Need Invest AB), Tor Öqvist (Akilakonsulting AB), Björn Rahmström (Ramab AB), Bengt Ljung (aktieägare och grundare), och Botnia Exploration Holdings styrelseordförande Per-Erik Lindvall, föreslår följande:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår advokat Robert Ohlsson som ordförande vid stämman.

Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 11)

Valberedningen föreslår fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter samt en revisor utan suppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelsen (punkt 12)

Styrelsearvodet till de stämmovalda ledamöterna föreslås uppgå till 3 prisbasbelopp (134 400 kr) till styrelseordförande, och 2 prisbasbelopp (89 600 kr) till styrelseledamöter.

Fastställande av arvoden åt revisorn (punkt 12)

Valberedningen föreslår att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande (punkt 13)  

Valberedningen föreslår omval av Per-Erik Lindvall, Bengt Ljung, Johan Norman och Pär Weihed.

Valberedningen föreslår omval av Per-Erik Lindvall som styrelsens ordförande.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2019 (punkt 14)

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om valberedning inför årsstämman 2019 enligt följande tillvägagångssätt. Styrelsens ordförande kontakter de fyra största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september. De fyra största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant, att jämte ordföranden utgöra valberedningen för tiden tills dess ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Beslut om bemyndigande till styrelsen intill nästa årsstämma, besluta om en/eller flera emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen bemyndigas att besluta om att emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Totalt antal aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 23 153 211.

Rätt till upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncern­bolag.

Handlingar inför stämman

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, och fullmaktsformulär kommer senast fredagen den 6 april 2018 att anslås på bolagets hemsida, www.botniaexploration.com, samt hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

_____________________

Nacka Strand i mars 2018

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar