Stämmokommuniké

I fredags, den 5 maj 2017 hölls årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet åt styrelsen och den verkställande direktören.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 3 prisbasbelopp (134 400 kr) till styrelseordförande och 2 prisbasbelopp (89 600 kr) till styrelseledamöter som ej är anställda i koncernen. Vidare fastställdes att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Per-Erik Lindvall, som ordförande, Pär Weihed, Bengt Ljung och Johan Norman.

Stämman beslutade att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Vidare beslutades om omval av det auktoriserade revisionsbolaget KPMG genom Helena Arvidsson till bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Valberedning 2018

Stämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning att tillsättas enligt följande principer. "Styrelsens ordförande kontakter de fyra största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september 2017. De fyra största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant, att jämte ordföranden utgöra valberedningen för tiden tills dess ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter."

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade om att ändra dels bolagsordningen § 2 varigenom bestämmelserna om säte ersätts med följande lydelse: ”Styrelsen skall ha sitt säte i Lycksele. Stämma kan hållas i Stockholm.”, dels bolagsordningens § 6 varigenom bestämmelserna om styrelse ersätts med följande lydelse: ”Styrelsen skall bestå av lägst 4 och högst 7 styrelseledamöter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill utgången av nästa årsstämma. 

Beslut om bemyndigande till styrelsen intill nästa årsstämma, besluta om en/eller flera emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen bemyndigas att besluta om att emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Om oss

Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med målsättningen att starta Sveriges nästa guldgruva. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till Bolaget. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar