Uppdatering miljötillståndsansökan

Report this content

Botnia Exploration har fått ett föreläggande från Mark- och miljödomstolen gällande rådighet för ansökt vattenverksamhet. Bolaget arbetar med att besvara föreläggandet till den 15 maj 2019.

Mark- och miljödomstolens preliminära bedömning är att bearbetningskoncessionen inte ger Botnia Exploration erforderlig rådighet för ansökt vattenverksamhet och att det i så fall krävs ett avtal med markägaren eller ett beslut om markanvisning för att bolaget ska ha den rådighet som behövs för att ansökan ska kunna prövas och ett tillstånd ska kunna meddelas.

Bolaget anser att en bearbetningskoncession ger erforderlig vattenrättslig rådighet. Det följer av lagen om 9 kap. 1 § och 2 kap. 2 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

För att helt undvika denna fråga arbetar Bolaget med att även skaffa sig en alternativ rådighetsgrund genom avtal alternativt markanvisning. En markanvisning av gruvområdet kommer att krävas innan gruvan tas i drift, oavsett tidpunkt när Bergmästaren beslutar om markanvisning.

Bolaget arbetar även med att till den 15 maj 2019 komplettera utredningen i enlighet med de synpunkter på ansökan som har inkommit från remissinstanserna.

Skulle det av någon anledning visa sig att Bolaget inte kan erhålla alternativ grund för rådighet kommer Bolaget att utförligt utveckla skälen till varför bearbetningskoncession ger vattenrättslig rådighet.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post:  certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar