Utfall av första utnyttjandeperiod för Botnias teckningsoptioner av serie 2019/2021

Report this content

Den första utnyttjandeperioden av två är nu genomförd avseende de teckningsoptioner av serie 2019/2021 (”Botnia TO 2019/2021” eller ”Teckningsoptioner”) som Botnia Exploration Holding AB (”Botnia” eller ”Bolaget”) emitterade i samband med en företrädesemission av units under december 2019 (”Företrädesemissionen”). Botnia tillförs cirka 2,7 MSEK före emissionskostnader genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Botnia genomförde under december 2019 en företrädesemission av units. Varje (1) unit bestod av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2019/2021. En (1) Teckningsoption berättigar, under perioden 4-18 december 2020 respektive 17-31 mars 2021, till teckning av en (1) ny aktie i Botnia till kurs 6,50 SEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 84,9 procent och antalet Teckningsoptioner som emitterades uppgick till 1 965 845.

Den 18 december avslutades den första utnyttjandeperioden för Botnia TO 2019/2021. Totalt utnyttjades 411 106 Teckningsoptioner, motsvarande en utnyttjandegrad om cirka 20,9 procent av samtliga Teckningsoptioner, för teckning av lika många aktier till en teckningskurs om 6,50 SEK per aktie. Genom Teckningsoptionerna tillförs Botnia därmed cirka 2,7 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital

Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Botnia med 411 106 aktier, från 27 084 901 till 27 496 007 aktier. Utspädningen för befintliga aktieägare som inte utnyttjat några Teckningsoptioner uppgår till cirka 1,5 procent. Aktiekapitalet ökar med 308 329,50 SEK från 20 313 675,75 till 20 622 005,25 SEK.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com

Prenumerera

Dokument & länkar