Kartläggning: Så skyddar kommunerna förskolebarn mot stark sol

Report this content

Sveriges kommuner skiljer sig åt när det gäller hur väl de skyddar barn mot stark sol inom förskolan. Cancerfondens kartläggning visar att en stor del av kommunerna saknar en policy för att skydda barnen, och att en del förskolor inte uppfyller Boverkets allmänna råd om goda skuggförhållanden på förskolegården.  

De flesta små barn tillbringar en stor del av dagen på förskola, vanligtvis de timmar då solen är som starkast.  

– Barn är känsligare för sol än vuxna, och att bränna sig när man är liten kan öka risken för hudcancer senare i livet. Att kommunen och förskolan arbetar systematiskt med att skydda barnen mot stark sol är därför centralt i det förebyggande cancerarbetet, säger Elizabeth Johansson, sakkunnig på Cancerfonden. 

Cancerfonden har därför gjort en kartläggning av hur ett antal svenska kommuner jobbar för att skydda barnen mot stark sol. Kartläggningen omfattar 15 stora kommuner (över 99 000 invånare), samt 15 slumpmässigt utvalda mindre kommuner (15 000–40 000 invånare).  

I kartläggningen har två frågor ställts: 

  • Har ni någon policy när det gäller att skydda barn inom förskoleverksamheten från solen?  

  • Följer förskolorna i er kommun Boverkets allmänna råd om goda sol- och skuggförhållanden*?  

Bland de 15 stora kommunerna uppger åtta att de har en nedskriven policy medan de resterande sju säger sig bedriva ett aktivt arbete på området även om de inte har en skriftlig policy. 13 uppger att de följer Boverkets allmänna råd om skuggförhållanden medan två gör det delvis.  

Bland de 15 mindre kommunerna uppger sex stycken att de har en nedskriven policy medan ytterligare sex säger sig bedriva ett aktivt arbete på området även om de inte har en skriftlig policy. Tre kommuner svarar nej på frågan om de har en policy. Sju mindre kommuner uppger att de följer Boverkets råd, fem gör det delvis och tre svarar nej på frågan.  

– Det är bra att många kommuner tar den här frågan på allvar, men samtidigt är det oroande att situationen skiljer sig så mycket mellan olika kommuner. Alla barn har rätt till en god hälsa, oavsett vilken kommun man bor i, säger Elizabeth Johansson.   

Cancerfonden uppmanar alla Sveriges kommuner att arbeta systematiskt med frågorna om att skydda barnen mot solen.  

– Ett bra sätt att lära sig mer är att gå den webbutbildning om solråd för barn som tagits fram av Strålsäkerhetsmyndigheten och Regionala cancercentrum i samverkan, säger Elizabeth Johansson.   

 

Se hela kartläggningen

Hela resultatet finns som bifogad pdf.

Länkar till webbutbildning och Boverkets råd 

Webbutbildningen om solråd för barn finns här: https://solvanor.learnways.com/  

*Boverkets råd: “Lekmiljöer där barn sitter stilla länge, till exempel sandlådor, bör placeras i skuggiga till halvskuggiga lägen, helst i trädskugga. Saknas uppvuxen växtlighet kan akuta solstrålningsproblem lösas med solsegel som placeras åt sydväst där solen lyser starkast mitt på dagen. För en mer långsiktig lösning planteras träd eller kraftiga lekbuskage.”  

För mer info se https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/krav-pa-byggnadsverk-tomter-mm/krav-pa-tomter/friyta-for-lek-och-utevistelse-for-forskolor-och-skolor/

Tobias Vestergren

Presskontakt

0730 98 70 39

tobias.vestergren@cancerfonden.se

Cancerfonden är en helt fristående, ideell insamlingsorganisation verksam inom forskningsfinansiering, opinionsbildning, samt informations- och kunskapsspridning. Cancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning. Varje år finansieras cirka 500 forskningsprojekt via Cancerfonden. Cancerfonden har inga statliga bidrag utan är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Läs mer på cancerfonden.se 

#tillsammansmotcancer