Väntetiderna till cancervård varierar stort i norra Sverige

Alla regioner i Sverige har mål för hur snabbt behandling ska sättas in vid misstanke om cancer. I Norra sjukvårdsregionen är skillnaderna mellan regionerna stora. Det visar statistik från Cancfondsrapporten Cancervård som presenteras i dag.  

Vad gäller tiden mellan diagnos och behandling för personer som drabbats av prostatacancer är exempelvis Västerbotten sämst i klassenSamtidigt r regionen genomgående bra resultat för de som diagnostiserats för tjocktarmscancer. 

 

Under 2017 klarade exempelvis ingen del i norra sjukvårdsregionen det nationella målet för prostatacancer på operation inom 61 dagar. I Västerbotten får patienterna vänta 213 dagar, alltså cirka fem månader längre än målet, vilket är den längsta väntetiden i landet. Det visar siffror som i dag presenteras i Cancerfondsrapporten Cancervård. 

 

För tjocktarmscancer är det nationella målet för tiden mellan diagnos och behandling från diagnos till start av behandling 28 kalenderdagar. Här har Västerbotten bäst resultat följt av Norrbotten med en medianväntetid på 27 dagar. 

 

Väntetiderna till trots, är svensk cancervård bland den bästa i världen. Samtidigt vet vi att tidig upptäckt, och tiden mellan diagnos och behandling, är av stor vikt för behandlingsframgången. Ändå märker vi stora skillnader mellan regionerna i vilken grad de rekommenderade väntetiderna följs.  

 

Regeringen har med de standardiserade vårdförloppen satsat på att korta köerna och att minska skillnaderna mellan olika regioner. Men årets Cancerfondsrapport visar att de genomförda insatserna än så länge inte varit effektiva, vare sig i riket som helhet eller i Norra sjukvårdsregionen.  

 

– Väntetiderna i cancervården är fortfarande ett geografiskt lotteri. Vi ser alldeles för små resultat av de så kallade standardiserade vårdförlopp som har införts i regionerna för att minimera onödig väntan, säger Jan Zedeniusöverläkare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden.  

 

Stora skillnader inom sjukvårdsregionen 

Även väntetiderna för operation av bröstcancer visar på stora skillnader i norra Sverige. Målet är att andelen kvinnor opererade inom 28 dagar från välgrundad misstanke ska vara 80 procent. Norrbotten är en av endast tre regioner i landet som når målet, 91 procent av patienterna opereras inom 28 dagar. I Jämtland Härjedalen är andelen 60 procent, i Västerbotten 45 procent och i Västernorrland endast 32 procent. 

 

– De standardiserade vårdförloppen är bra och viktiga. Men byråkrati, åldersstigna it-system, brist på personal och bristande organisation bromsar genomförandet, säger Jan Zedenius och fortsätter:  

 

– Det är viktigt att betona att problemen är för stora för att enbart kunna hanteras av läkare och sjuksköterskor i det vardagliga arbetet. Det handlar om organisation, infrastruktur och resurser. Ansvaret för detta ligger ytterst hos regionpolitikerna. Deras arbete med att förverkliga vårdförloppen måste fortsätta, och intensifieras, säger Jan Zedenius 

 

I rapporten lyfter Cancerfonden fram tre saker som de sjukvårdsansvariga regionpolitikerna i Norra sjukvårdsregionen kan göra om man på allvar vill minska väntetiderna för regionens cancerpatienter:  

  1. Säkerställ att väntetiderna alltid rapporteras vid fullmäktigemöten, så att ansvariga politiker har kunskap om situationen i den egna regionen. Se också till att ha gemensamma mätmetoder så att jämförelser mellan regionerna kan göras.  
  2. Kartlägg de flaskhalsar som försvårar och försenar arbetet med vårdförloppen, och ge de resurser som behövs föatt åtrda dem.  
  3. Lär av andra regioner. Det finns uppenbarligen regioner som lyckas mycket bättre än andra.  

 

Mer läsning:

Cancerfondsrapporten 2019 Norra sjukvårdsregion

Cancerfondsrapporten 2019 Cancervård 

 

För ytterligare information, kontakta:  

Frida Ekberg, pressekreterare Cancerfonden Telefon: 0702-731555 
E-post: Frida.ekberg@cancerfonden.se  

 

Om Cancerfonden  

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva. Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Sedan 1951 har vi delat ut drygt 10 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. www.cancerfonden.se

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer.​Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.​Vi är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning. Sedan 1951 har vi delat ut 11 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. Överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under samma tid.​Tack vare forskningens framsteg överlever i dag två av tre som får cancer. Vi har kommit långt, men vi är inte framme än.​ #tillsammansmotcancer www.cancerfonden.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Väntetiderna i cancervården är fortfarande ett geografiskt lotteri. Vi ser alldeles för små resultat av de så kallade standardiserade vårdförlopp som har införts i regionerna för att minimera onödig väntan.
Jan Zedenius, överläkare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden.