Dags att planera höghastighetsjärnväg genom Göteborg

En höghastighetsjärnväg mellan Oslo, Stockholm, Göteborg och Köpenhamn ger passagerarvolymer som är i nivå med andra europeiska höghastighetsbanor. Planera därför redan nu en centralt placerad station för denna bana i Göteborg, skriver bland andra arkitekt Gunnar Anjou.

Ett tekniksprång vid mitten av 1800-talet var förutsättningen för industrisamhället. Häst och vagn ersattes av ånga och järnbana och med framsynta investeringar lades grunden för det järnvägsnät vi har i dag. Med kunskapssamhället kommer ökat resande och nästa tekniksprång. Detta skall tillgodose snabbhet och säkerhet kombinerat med minskade utsläpp.

Höghastighetsbana mellan större städer är ett projekt på EU-nivå, som kan komma att påverka oss tidigare än vi anar i dag.

En höghastighetsbana (HSR high speed rail) mellan Oslo och Köpenhamn med station i Göteborg planeras redan nu i EU-projektet Scandinavian 8 million city. Projektet bygger vidare på kunskapsunderlag som tagits fram i Coinco (Corridor of innovation and cooperation). Utredningarna visar att en bana som kopplar ihop Oslo, Stockholm, Göteborg och Köpenhamn ger passagerarvolymer som är i nivå med andra europeiska höghastighetsbanor. HSR-projekt pågår i dag på många håll i världen och det är ett kraftfullt sätt att vidga en arbetsmarknad och konkurrera om internationella investeringar.

Färdigbyggd om 5–10 år

Kinesiska investerare har nyligen erbjudit sig att finansiera och bygga höghastighetsbanan mellan Oslo och Köpenhamn – en investering på cirka 100 miljarder sek. Konsultföretaget Reinertsen har studerat det nordiska projektet och bedömer att med modern byggteknik kan hela sträckningen vara färdigbyggd på 5–10 år. Kort byggtid reducerar kostnaden kraftigt.

Den nya järnvägen skall utformas för hastigheter upp till 360 km/tim vilket innebär att dagpendling blir möjlig mellan Oslo, Göteborg och Köpenhamn. En pendlingsregion på cirka åtta miljoner invånare skulle bli ett kraftigt argument för att etablera sig i Göteborg. Den vidgade arbetsmarknad, som blir möjlig med HSR-bana, behövs för att ge kraft till den storskaliga stadsomvandling som Göteborg står inför. En HSR-station vid Gårda med sin närhet till Mässan och Liseberg skulle förstärka näringslivets konkurrenskraft bland annat som Evenemangsstad.

Förstärker Göteborgs position

Göteborgs hamn beräknas dessutom fördubbla godsmängderna på tio år och det är viktigt ur miljösynpunkt att en stor del av transporterna sker på järnväg. En höghastighetsbana skapar utrymme för detta på befintligt järnvägsnät genom att ta hand om en stor del av persontransporterna. Projektet skulle förstärka Göteborgs position som logistikcentrum i norra Europa. Det finns alltså starka skäl för Göteborg att planera för höghastighetsbana!

HSR-banan planeras som högbana på betongpelare, men i anslutning till stationslägena kan angöring ske i tunnel. Göteborg har bra förutsättningar för angöring i berg öster om centrum. Banan kan ansluta till Göteborg i tunnel, parallellt med Gårdatunneln och få sin station i berget öster om Gårda norr om Lisebergstationen. Här finns plats för angöring och byte, som visas i senare skisser. Denna nya station kan successivt ta över delar av den interregionala trafiken på Göteborg C och får ett centralt och vackert läge med utsikt över centrala Göteborg.

Göteborg C kan fortsätta att vara en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken på lokal nivå. HSR-stationen avlastar trycket på området runt Göteborg C så att Gullbergsvass kan utvecklas till ett centralt stadsområde, som vidgar citykärnan och ger en fin inramning till 1600-talsstaden. Vi kan utveckla sjöfartsstaden med sin hamn- och älvtrafik och låta handelsstaden och kunskapsstaden växa på båda sidor om älven. Göteborg har fantastiska möjligheter att möta framtiden med sina centrala markresurser och en centralt placerad station vid Gårda. Höghastighetsbanan ökar kapaciteten i järnvägsnätet så att både gods- och persontrafiken kan utvecklas på ett hållbart sätt. Banan ger också nya förutsättningar för Göteborg att utveckla en stadsbana som kopplar ihop de stora arbetsplatserna i norr och söder och ansluter till det interregionala höghastighetsnätet.

Dags att aktivt planera

Göteborg behöver därför aktivt planera för att bli en del av Scandinavian 8 million city. I det Västsvenska paketet ingår inte en höghastighetsbana. HSR-projektets strukturerande effekt behöver därför beaktas redan vid dagens beslut om infrastrukturen. Vi måste planera för att såväl korridor för snabb interregional infrastruktur som för lokal stadsbana finns med i Göteborgsregionens planering.

Gunnar Anjou, arkitekt SAR

Leif Bernholdsson, arkitekt SAR/MSA

Bengt Andersson Liselius, arkitekt SAR/MSA

Niels Sylwan, civilingenjör SVR

(Debattartikel i Göteborgsposten publicerad den 13 maj 2013)

Taggar:

Om oss

Projektalternativet Centralstation Gårda började i och med en debattartikel i Göteborgs-Posten (GP). Artikeln visade på ett mer visionärt och hållbart alternativ med en ny centralstation i Gårda. Artikeln väckte intresse och många ville att idéerna skulle utvecklas. Därför bildades Gårdagruppen av stadsplanerare, trafikplanerare, tekniker och specialister. Gruppen verkar för att en förstudie genomförs som jämför Gårdalänken/Centralstation Gårda och Västlänken och den samhällsekonomiska nyttan av de båda alternativen.

Citat

En höghastighetsjärnväg mellan Oslo, Stockholm, Göteborg och Köpenhamn ger passagerarvolymer som är i nivå med andra europeiska höghastighetsbanor. Planera därför redan nu en centralt placerad station för denna bana i Göteborg.
Gunnar Anjou, arkitekt SAR