Flytta Centralen till Gårda

Västlänken är ett komplicerat och dyrbart projekt för att lösa Västsveriges långsiktiga järnvägsproblem. Bygg i stället Göteborgs nya resecentrum med service och butiker i Gårda, skriver arkitekt Gunnar Anjou.

Alternativa lösningar till Västlänken har visats men förkastats. Men låt mig i alla fall i elfte timmen skissa på ett ekonomiskt och omvälvande förslag där man flyttar hela Centralstationen med spårområde och kollektivtrafik till Gårda.

Idén bygger på att all järnvägstrafik dras under mark i berg från Olskroken under E20 i en svag båge likt nuvarande sydgående dubbelspår som mynnar i höjd med Kallebäcksmotet. I berget under Örgryte i höjd mellan Ullevimotet och Gårdamotet byggs Göteborgs nya centralstation. En liknande välfungerande lösning till större delen under mark är nybyggda Berlin Hauptbahnhof i fem våningar.

Spännade station i flera plan

E 6:an överdäckas mellan dessa trafikmot på en sträcka av cirka 400 meter för att skapa entréplats till en ny, spännande inglasad station i flera plan. Här på däcket placeras ny bussterminal med direkt anknytning till nya Centralstationen, spårvagnslinga eventuellt i egen våning i berg, angöring för taxi, privatbilar och cyklister. God tillgänglighet fås från Ullevigatan och E6:an som får kontakt med detta plan (se skissen intill).

Från nya centralstationen föreslås två spårvagnslinjer, en norrut intill E6:an, en västerut invid Ullevi. Den norra linjen anknyter till Kortedala-linjen vid Redbergsvägen, till Angeredslinjen via befintlig järnvägsbro i båge mot spårområdet norr om E20, samt till flera Centrum- och Hisingslinjer på bangårdsområdet via annan befintlig järnvägsbro i båge mot väster. (Dessa järnvägsbroar blir överflödiga och kommer inte i framtiden att nyttjas av tågen).

Den västra linjen placeras antingen längs Ullevigatan eller längs Levgrens väg söder om Ullevi via Blekeallén med bro över Mölndalsån. I båda fallen anknyter linjen till befintliga spårvagnslinjer på Skånegatan. En fortsättning till centrum kan gå i en ny linjedragning över Heden.

Centralstationen skall i ett eller flera plan rymma kanske tjugo spår. Tanken är att man från ett övre plan blickar ner i en stor öppnande stationssal i berget. Kontakt ovanifrån fås via rulltrappor och hissar till de olika spåren. Detta blir Göteborgs nya resecentrum med service och butiker för alla resenärer.

Flyttas hela det gamla spårområdet med station och därtill hörande verksamhet frigörs på sikt ett markområde nästan lika stort som centrala staden innanför Vallgraven samt hela Nordstan. Här ges en otrolig möjlighet att mitt i centrum i kontakt med stadens hjärta skapa en ny stor levande, miljöanpassad stadsdel med bra kommunikationer, efterfrågade centrala bostäder, kontor och kulturlokaler. Denna stadsdel länkas naturligt ihop med Nordstan, Stampen och norra Gårda till en välfungerande centrumenklav. Stationsbyggnaden återanvänds kanske som galleria. När denna stadsdel byggts ut får nya stationen ett ännu mer centralt läge i Göteborg (se skissen intill).

Byggs Västlänken har man för evigt byggt fast sig och frånhänt sig möjligheten att bygga ut Göteborgs centrum. Nu skapas i stället byggbar mark som kan säljas till olika exploatörer och bidra till kostnaderna för projektet.

Västlänken alltför komplicerad

Västlänken innebär svåra tekniska lösningar bland annat i två planerade korsningar med Götatunneln. Komplicerade dagschakt. Nya lokalstationer i Haga och vid Korsvägen ger stora kostnader. Många byggnader måste rivas. Detta får vi Göteborgare leva med under alltför många år.

Planerad spårvagnslinje 12 från Järntorget längs älven norrut som skulle avlasta Brunnsparken kan inte färdigställas förrän Västlänken byggts. Samma sak gäller för blivande bostadsområdet mellan Skeppsbron och Stora Badhusgatan.

Att bygga i berg är miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt och kan göras utan stora ingrepp i stadsbilden. Det kan ske snabbare och utan stora dagschakt med riven bebyggelse. Berget under Örgryte har sagts mig vara av mycket god kvalitet. Bergkross återanvändes som fyllning och makadam i vägar och banvallar.

Bangårdsviadukten som är planerad över spåren öster om nuvarande centralstation behöver inte byggas. Spårväg och bebyggelse norr om Järntorget kan utföras omgående.

Värdefull mark ger intäkter

Att flytta Centralstationen och spårområde enligt denna idéskiss är självklart ett komplicerat och omfattande projekt och kräver stor ombyggnad inom nuvarande spårområde, på anslutande gator och trafikmot. Många verksamheter inom befintlig bangård berörs men kan eventuellt vara kvar flera år efter att nya Centralstationen tagits i bruk. Projektet är förknippat med stora kostnader men uppskattas av olika entreprenörer kosta avsevärt mindre än vad Västlänken med kringkostnader för med sig. Dessutom kan i detta visionära projekt värdefull mark enligt ovan skapa intäkter till kommunen.


Gunnar Anjou, arkitekt SAR

(Debattartikel publicerad i Göteborgs-Posten den 24 februari 2013)


Citat

Centralstation Gårda är en bättre, billigare och mer flexibel trafiklösning för göteborgaren jämfört med Västlänken.. Det är ett enklare, snabbare och säkrare projekt med mindre miljöpåverkan under byggtiden.
Gunnar Anjou, arkitekt SAR