Nya förutsättningar kräver utredning av Gårdalänken

Beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå behöver tänka om när det gäller Västlänken. Nya förutsättningar har tillkommit som motiverar ett omtag, skriver Gunnar Anjou och Hans Cedermark, Gårdagruppen.

Höghastighetslinjerna Göteborg–Stockholm och Oslo–Göteborg–Köpenhamn är på gång och det är nödvändigt att dessa integreras och samverkar med regional och lokal spårbunden trafik. Likaså måste pendeltågstrafiken och en framtida snabbspårväg/stadsbana samplaneras även om de har olika huvudmän.

Stigande vattennivåer är en realitet som kräver ett hänsynstagande i den fysiska planeringen.

En väsentligt förädlad markanvändning i Gullbergsvassområdet betyder mycket för stadens utveckling.

Rätt och fel i debatten

Västlänken och Gårdalänken debatteras flitigt i GP och i sociala media. Här nedan ges några kommentarer:

* Påstående 1. Gårdalänken har utretts och förkastats.

Detta är fel. Vi kan nu presentera förslag till Centralstation Gårda/Gårdalänken på en ny hemsida. Vi har också bildat Föreningen Gårdalänken som verkar för ett politiskt beslut som medför att projektet Gårdalänken prövas mot Västlänken – en förenklad förstudie av den typ som normalt görs för järnvägsprojekt. Resultatet skall visa om Gårdalänken håller vad den lovar.

* Påstående 2. Västlänkens tre stationer innebär en spridning av resandeströmmarna, medan Gårdalänken koncentrerar resandet.

Det är cirka 1/3 av resenärerna på Västlänken som har gångavstånd till/från de tre stationerna. Det innebär att cirka 2/3 måste byta, men också att nästan alla måste byta i Gårdaalternativet. Restidsberäkningar visar dock att tidsåtgången till/från olika målpunkter i staden är fördelaktigare för Gårdalänken.

Lägre kostnader

* Påstående 3. Kostnaden för Gårdalänken blir inte lägre än för Västlänken.

Vi har inga fullständiga kalkyler, men jämförelser indikerar att Gårdalänken inklusive följdinvesteringar har lägre kostnader. Gårdalänken ger en station för höghastighetståg som Västlänken inte har och stor exploatering i Gullbergsvass som bonus.

* Påstående 4. Gårdalänken behöver fler järnvägsspår och spårvägen måste byggas ut för att kunna fungera ihop med en ny station i Gårda.

Dagens centralstation i Göteborg fungerar dåligt. Den är en säckstation och det går inte att köra genomgående tåg. Vårt förslag innebär följande: Bohusbanan, Hamnbanan, Norge–Vänerbanan och Västra Stambanan sammanväver till fem spår på järnvägsområdet vid Olskroken och går in i Gårdaberget vid S:t Pauligatan norr om den nya stationen. Söder om stationen behövs en dubblering av befintlig järnvägstunnel fram till nuvarande Almedals station. Alla persontåg – höghastighetståg, fjärrtåg, pendeltåg – stannar vid nya Station Gårda. Godstågen utnyttjar befintlig järnvägstunnel i Gårda öster om den nya stationen. Vi redovisar åtta spår vid stationen, men det finns plats för fler. Fjärrtåg norrifrån som har Göteborg som slutstation kan ställas upp vid ny depå i Kallebäck. Fjärrtåg söderifrån som har Göteborg som slutstation kan ställas upp vid ny depå i Sävenäs.

Nytänkande krävs

Spårvägsnätet är gammalt och nedslitet och dessutom är kapaciteten otillräcklig. Brunnsparken är i dag överbelastad och mycket känslig för störningar. Någonting måste göras. Nytänkande krävs och därför föreslår vi att spårvägsnätet anpassas till Centralstation Gårda på följande sätt:

Av de tio linjer som passerar nuvarande Centralstationen har vi skissat på att åtta linjer dras om så att de passerar Centralstation Gårda. Linjerna från Angered, Bergsjön, Hisingen och Operalänken leds in från norr och ut via S:t Sigfridsplan, Örgrytevägen och Delsjövägen och i söder. Vi redovisar fyra spår vid stationen. Varje förändring av spårvägsnätet görs med perspektivet snabbspårväg eller stadsbana på lång sikt.

* Påstående 5. Ett omtag till förmån för Gårdalänken försenar ett genomförande med tio år.

Så illa är det inte. Vi arbetar med följande alternativa tidsplan. Förstudie 2014. Inriktningsbeslut 2015. Järnvägsutredning 2016. Järnvägsplan 2017–2020. När beslutet är taget kan genomförandet ske snabbare än Västlänken med byggstart 2021 och ett öppnande för trafik 2028.

Att det tagit så lång tid med Västlänken beror till stor del på att finansieringen inte var säkerställd och då var det inte så bråttom. För att bygga Gårdalänken enligt skisserade hållpunkter krävs självklart både vilja och målmedvetenhet. Vi har också noterat att infrastrukturministern uttalat att om Göteborgsregionen vill ha en lösning som är bättre än Västlänken så ska inte regeringen sätta några käppar i hjulet.

Slutligen: Centralstation Gårda är en bättre, billigare och innebär en mer flexibel trafiklösning för göteborgaren. Det är ett enklare, snabbare och säkrare projekt med mindre miljöpåverkan under byggtiden jämfört med Västlänken.

Gunnar Anjou, arkitekt SAR

Hans Cedermark, civilingenjör Samhällsbyggarna

Gårdagruppen / www.centralstationgårda.se

(Debattartikel publicerad i Göteborgsposten den 28 juni 2013)