Utred ett komplett resecentrum i Gårda

Vi ifrågasätter inte Västsvenska paketet och heller inte finansieringen med trängselskatt. Däremot bör Västlänken bytas ut mot ett effektivt resecentrum i Gårda, skriver bland andra arkitekt Gunnar Anjou.

Söndagen 19 maj visades i GP fyra förslag som alternativ till Västlänken. Inget av dessa innebar en så radikal lösning som vårt förslag att flytta nuvarande centralstation till berget i Gårda med direktanslutning till blivande höghastighetsjärnväg. Då frigörs hela Gullbergsvassområdet för centralt boende och arbetsplatser mitt i Göteborg. Dessa idéer redovisades i en debattartikel av Gunnar Anjou 24 februari i år.

Sedan några månader arbetar vi nu i en projektgrupp för att illustrera ett genomtänkt förslag till ny centralstation i Gårda för all spårbunden trafik. Vi ifrågasätter inte Västsvenska paketet och heller inte finansieringen med trängselskatt. Vi vill emellertid belysa svagheterna med Västlänken och härmed visa på ett alternativ som bör prövas.

Västlänken planeras för att tillgodose den regionala pendeltågstrafikens behov och annan spårtrafik berörs inte. Den är inte anpassad till fjärrtåg eller genomgående höghastighetståg. Västlänken riskerar också att försvåra en framtida utbyggnad av snabbspårväg/stadsbana. Västlänken är ett mycket dyrt projekt och behövs inte.

Många fördelar

Vårt förslag är ett nytt resecentrum i Gårda. Nuvarande centralstation avvecklas successivt i takt med att ny station byggs i Gårda. Omstigning mellan tåg samt mellan tåg, spårvagnar och bussar sker på den nya stationen i Gårda. Här finns även nya höghastighetslinjer Göteborg–Stockholm (Götalandsbanan) och Oslo–Göteborg–Köpenhamn, vilka kommer att få mycket stor betydelse för Göteborgs utveckling. Stationen anpassas till framtida snabbspårväg/stadsbana.

Centralstation i Gårda ger många fördelar:

* En totallösning för all spårbunden trafik i samma byggnad.

* Ett resecentrum med bussterminal rakt ovan E6 ger god logistik.

* En centralstation som även är till för höghastighetståg.

* Ett resecentrum som innehåller snabbspårväg/stadsbana.

* En trafiklösning där man bygger i berg och inte gräver upp delar av stadens centrum.

* Ett byggprojekt som går snabbare att genomföra än Västlänken, när väl beslut tagits.

* Ett miljövänligt projekt med skonsamt uttag och borttransport av bergmassor.

* Ett läge med närhet till Evenemangsstråket, Liseberg, Mässan, Scandinavium och Ullevi.

* En lösning som förbättrar trafiksituationen vid Brunnsparken och Drottningtorget.

* En lösning som innebär att Bangårdsviadukten inte behöver byggas.

* En ekonomisk fördel för Göteborg stad med stor exploatering i Gullbergsvass.

En överdäckning av E 6:an mellan Ullevimotet och Gårdamotet blir angöring för bil, buss och taxi. Detta övre plan leder in till den uppglasade, höga stationshallen som innehåller servicelokaler och restauranger för ett komplett resecentrum. Härifrån blickar man ner i det undre planet som innehåller perronger för samtliga persontåg. Spårvägen placeras också i detta plan. Rulltrappor förbinder de olika planen. Ovan stationshallen byggs hotell och kontor i flera plan utgörande Gårdabergets västfasad.

Järnvägen. Bohusbanan, Hamnbanan, Norge–Vänernbanan och Västra stambanan sammanväver till fyra spår på järnvägsområdet vid Olskroken och går in i Gårdaberget vid S:t Pauligatan norr om den nya stationen. Söder om stationen behövs en dubblering av befintlig järnvägstunnel fram till nuvarande Almedals station. Alla persontåg – höghastighetståg, fjärrtåg, pendeltåg – stannar vid nya Station Gårda. Godstågen utnyttjar befintlig järnvägstunnel i Gårda öster om den nya stationen. Det behövs tio spår vid stationen.

Förberedd för snabbspårväg

Spårvägen. De flesta linjerna dras om och passerar den nya centralstationen. Linjerna från Angered, Bergsjön, Östra Sjukhuset, Hisingen och Operalänken leds in från norr. Övriga linjer leds in från Skånegatan under Valhallagatan, Mölndalsån och E6 till stationen söderifrån. Det behövs fyra spår vid stationen. Varje förändring av spårvägsnätet görs med perspektivet snabbspårväg/stadsbana på lång sikt.

Bil- och busstrafik. Nya Centralstationen Gårda trafikförsörjs via Ullevimotet och Gårdamotet på E6. Från staden sker trafikförsörjningen via Ullevigatan i norr och ny gata via Blekeallén i söder. Från en lättillgänglig entréplats med taxi och parkeringsplatser når man centralstationens huvudentré, bussterminal, kontor och hotell. Långtidsparkering för 500 bilar och varuintag finns i undre plan.

Gång- och cykeltrafiken. Gång- och cykeltrafiken leds in till stationen från en naturlig mittaxel via Gårdavägen i vars förlängning rulltrappor leder upp till bilfri gångpassage mot stationen. Två andra stråk når byggnadens båda gavlar i en förlängning av Södra Gubberogatan i norr och Odinslundsgatan i söder. Dessa stråk knyts ihop inomhus i centralstationens huvudgata.

Kostnader. Vår arbetshypotes är att nya Centralstation Gårda inklusive spårombyggnader väl ryms inom kostnadsramen för Västlänken. Etappvis avveckling av nuvarande centralstation frigör värdefull mark för exploatering och gör kalkylen ännu fördelaktigare.

Parallel järnvägsutredning

Beslutsprocessen. Vad krävs för att beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå skall tänka om? Är det inte viktigt att höghastighetslinjerna Göteborg–Stockholm och Oslo–Göteborg–Köpenhamn samverkar med övrig spårbunden trafik? Måste man inte se till att pendeltågstrafik och framtida snabbspårväg/stadsbana integreras? Vad betyder en väsentligt förädlad markanvändning i Gullbergsvassområdet för staden? Besluta därför att nu göra en parallell järnvägsutredning för ny Centralstation Gårda.

Gunnar Anjou

arkitekt, SAR

Hans Cedermark

Torsten Fribert

Ingmar Svensk

Niels Sylwan

Christer Wannheden

civilingenjörer, Samhällsbyggarna

Kasper Lennquist

arkitekt

(Debattartikel publicerad i Göteborgs-Posten den 31 maj 2013)