Bokslutskommuniké 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger härmed rapport för räkenskapsåret 2017.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2017-01-01 – 2017-12-31)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
  •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 600 804 SEK (-6 051 347 SEK).
  •  Resultatet per aktie uppgick till -0,42 SEK (-0,55 SEK) före utspädning och -0,41 SEK (-0,54 SEK) efter utspädning.
  •  Soliditeten uppgick till 91,3 % (92,4 %).

Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
  •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 559 870 SEK (-1 003 598 SEK).
  •  Resultatet per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,09 SEK) före utspädning och -0,14 SEK (-0,09 SEK) efter utspädning.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 990 500 aktier per 2017-12-31.
Med ”Bolaget” eller ”Cereno Scientific” avses Cereno Scientific AB med organisationsnummer 556890-4071.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 22 februari 2018.


Bokslutskommuniké

Väsentliga händelser under 2017

I april meddelade Cereno Scientific om positiva framsteg för formuleringsarbete med bolagets läke­medelskandidat CS1 i samarbete med Galenica. Cereno Scientific har beslutat att utöka sitt samarbete med Galenica med målet att leverera den specifika CS1 formuleringen till klinisk utvärdering med start Q3 2017.

I april meddelade Cereno Scientific utnämningen av Professor Michael Woltz – en erkänd expert inom trombosfältet – som Senior Advisor R&D.

I april meddelade Cereno Scientific och CTC Clinical Trial Consultants AB att de har tecknat ett sam­arbetsavtal för genomförandet av en klinisk studie med Cereno Scientifics läkemedelskandidat CS1.

I juni meddelade Cereno Scientific om ett beviljat bidrag på 700 000 SEK av VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet, inom utlysningen ”Swelife och MedTech4Health – Projekt för bättre hälsa.”

I juni höll Cereno Scientific årsstämma. Stämman beslutade bland annat att bemyndiga styrelsen att besluta om genomförande av företrädesemission. Kommuniké från årsstämman finns att tillgå på bolagets hemsida; cerenoscientific.se.

I juni meddelade Cereno Scientific ytterligare ett beviljat bidrag om 700 000 SEK – denna gång av Västra Götalandsregionen (VGR).

I oktober meddelade Cereno Scientific att bolaget fått godkännande av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden i Uppsala att starta en kliniska studie med CS1.

I oktober meddelade Cereno Scientific  att de första deltagarna har givits första dos i bolagets kliniska studie med läkemedelskandidaten CS1

I november engagerade Cereno Scientific Professor Gregory Y. H. Lip som Senior Clinical Advisor samt Jan-Peter Idström som Senior Director Development.

VD Sten R. Sörensen kommenterar

Förekomsten av blodpropp är den globalt dominerande dödsorsaken och problemet är växande. Cerenos forskning och utveckling är dedikerad till att adressera detta problem enligt en helt ny princip.

Idag finns inga läkemedel som kan stimulera det kroppsegna försvaret mot blodproppar. Ett sådant läkemedel skulle vara ett helt nytt alternativ till skyddande behandling mot blodpropp utan de risker för allvarliga blödningar som idag finns.

Det är mycket spännande och motiverande att vara engagerade i utvecklingen av ett nytt läkemedel som skulle kunna få ett globalt genomslag som förebyggande blodproppsbehandling med positiva effekter för hälsa och ekonomi.

Höjdpunkten år 2017 var uppstart av en klinisk studie med vår läkemedelskandidat CS1

I början av juli lämnade vi in ansökningshandlingar för att få genomföra en klinisk studie med CS1. I början av oktober kunde vi rapportera att vi fått godkännande av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden i Uppsala att starta vår planerade kliniska studie med CS1.

De första individerna i studien doserades i slutet av oktober. Studien, som genomförs i samarbete med vår kliniska forskningspartner, CTC i Uppsala, undersöker säkerhet och tolerabilitet samt de farmakokinetiska egenskaperna hos CS1. Vidare kommer effekten av CS1 på biomarkörer för risk för trombosrelaterade komplikationer att studeras.

Vi bygger vårt lag och vår profil

Vi höjde samtidigt den kliniska kompetensen i vårt team genom tre expertrekryteringar: Professor Michael Woltz som Senior Advisor Research, Professor Gregory YH Lip som Senior Clinical Advisor och Jan-Peter Idström som Senior Director Development.

Vi fortsatte parallellt med att utveckla vårt externa nätverk och etablera kontakter med potentiella partners som kan hjälpa oss att effektivt utveckla CS1. Exempel på konferenser där vi deltog aktivt under året var Nordic-American Life Science Conference i New York, BIO-Europe i Berlin och Nordic Life Science Days i Malmö.

Ur finansiell synvinkel

Efter en Private Placement, en riktad emission och en listningsemission under 2016 har intresset för Cereno Scientific och vår verksamhet varit fortsatt högt under 2017. Detta återspeglas i den positiva utvecklingen av vår aktiekurs, vilket ökade med 21,3% under året från 6,1 till 7,4 SEK per aktie (2 jan till 29 dec).

Vi var också mycket nöjda med att ha erhållit finansieringsstöd på totalt 1,4 MSEK 2017 från VINNOVA och Västra Götalandsregionen.

Mot 2018

Året 2018 kommer att vara ett betydande år för Cereno Scientific där vi fortsätter att bygga värde i vår verksamhet, förtroende och vetenskaplig dokumentation kring vårt CS1 program. Det är mycket inspirerande att nu fortsätta utveckla Cereno Scientific och vår verksamhet tillsammans med dedikerade kollegor, partners och styrelseledamöter.

Tack!

Jag vill tacka alla kollegor och samarbetspartners för ert engagemang och insatser under 2017 samt uttrycka min tacksamhet till alla aktieägare för ert stöd och intresse för vårt företag under hela året. Tillsammans har vi arbetat för att göra 2017 till ett riktigt framgångsrikt år för Cereno Scientific.

Göteborg den 22 februari 2018
Sten R. Sörensen
VD, Cereno Scientific AB


För ytterligare information om Cereno Scientific, vänligen kontakta:
Sten R Sörensen, VD
Telefon: +46 733 74 03 74
E-post: sten.sorensen@cerenoscientific.com


Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför stor risk att drabbas av nya blodproppar. CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodför­tunnande läkemedel. CS1, som är en reformulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolagets utvecklingsprogram är baserat på många års forskning och bevis för effekt finns i experimentella studier i djur, i tidiga human­studier och i epidemiologiska studier. CS1 har en unik verkningsmekanism, ett möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar och därmed en stor marknadspotential. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver laboratorie- och utvecklings­verksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. För ytterligare information, se www.cerenoscientific.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Jag vill tacka alla kollegor och samarbetspartners för ert engagemang och insatser under 2017 samt uttrycka min tacksamhet till alla aktieägare för ert stöd och intresse för vårt företag under hela året. Tillsammans har vi arbetat för att göra 2017 till ett riktigt framgångsrikt år för Cereno Scientific.
Sten R. Sörensen, VD