Bokslutskommuniké 2018-01-01 – 2018-12-31

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger härmed bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2018.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2018-01-01 – 2018-12-31)

●       Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).

●       Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 838 887 SEK (-4 600 804 SEK).

●       Resultatet per aktie uppgick till -0,81 SEK (-0,42 SEK) före utspädning och -0,54 SEK* (-0,41 SEK) efter utspädning.

●       Soliditeten uppgick till 63,5 % (91,3 %).

Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31)

●       Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).

●       Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 061 587 SEK (-1 559 870 SEK).

●       Resultatet per aktie uppgick till -0,28 SEK (-0,14 SEK) före utspädning och -0,18 SEK* (-0,14 SEK) efter utspädning.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 14 647 970  aktier per 2018-12-31.
*Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med utestående aktier och optioner per balansdagen 2018-12-31 samt antalet nya aktier vid en konvertering av utelöpande konvertibler vid en beräknad konverteringskurs på 2,0 kronor.

Med ”Bolaget” eller ”Cereno Scientific” avses Cereno Scientific AB med organisationsnummer 556890–4071.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018

 • Den 5 oktober 2018 meddelades att Anders Svensson föreslås som ny styrelseledamot i Cereno Scientific. Bakom förslaget står aktieägare som representerar en majoritet av aktierna och rösterna i bolaget. Dessutom meddelades att styrelseledamoten Gunnar Olsson avsagt sig sin plats i styrelsen men fortsätter engagemanget i bolaget som Senior Adviser.

 • Den 23 oktober 2018 hölls extra bolagsstämma i Cereno Scientific. Stämman beslutade att välja Anders Svensson som ny styrelseledamot. Vidare beslutade stämman att utge teckningsoptioner riktat till Anders Svensson samt att utge teckningsoptioner och/eller personaloptioner till nyckelpersoner och nyckelaktörer med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 • Den 31 oktober meddelar Cereno Scientific att det amerikanska patentverket har godkänt bolagets patentansökan med titeln ”Valproic acid for the treatment or prevention of pathological conditions associated with excess fibrin deposition and/or thrombus formation”.

Finansiering

 • Den 23 oktober 2018 meddelades att European High Growth Opportunities Securitization Fund genom meddelande till styrelsen för Cereno Scientific har påkallat sin rätt till konvertering av konvertibler till 384 614 B-aktier i Cereno, motsvarande 1 000 000 kronor av konvertibellånet. Konverteringskurs per B-aktie uppgår till 2,6 kronor.

 • Den 31 oktober 2018 begärdes den sjätte tranchen från European High Growth Opportunities Securitization Fund. Den sjätte tranchen av konvertibler och teckningsoptioner uppgick till 3,5 MSEK.

 • Den 31 oktober 2018 meddelades att European High Growth Opportunities Securitization Fund genom meddelande till styrelsen för Cereno Scientific har påkallat sin rätt till konvertering av konvertibler till 269 230 B-aktier i Cereno, motsvarande 700 000 kronor av konvertibellånet. Konverteringskurs per B-aktie uppgår till 2,6 kronor.

 • Den 5 november 2018 meddelades att European High Growth Opportunities Securitization Fund genom meddelande till styrelsen för Cereno Scientific har påkallat sin rätt till konvertering av konvertibler till 307 692 B-aktier i Cereno, motsvarande 800 000 kronor av konvertibellånet. Konverteringskurs per B-aktie uppgår till 2,6 kronor.

 • Den 23 november 2018 meddelades att European High Growth Opportunities Securitization Fund genom meddelande till styrelsen för Cereno Scientific har påkallat sin rätt till konvertering av konvertibler till 333 333 B-aktier i Cereno, motsvarande 800 000 kronor av konvertibellånet. Konverteringskurs per B-aktie uppgår till 2,4 kronor.

 • Den 10 december 2018 meddelades att European High Growth Opportunities Securitization Fund genom meddelande till styrelsen för Cereno Scientific har påkallat sin rätt till konvertering av konvertibler till 285 714 B-aktier i Cereno, motsvarande 600 000 kronor av konvertibellånet. Konverteringskurs per B-aktie uppgår till 2,1 kronor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Finansiering

 • Den 4 januari 2019 begärdes den sjunde tranchen från European High Growth Opportunities Securitization Fund. Den sjunde tranchen av konvertibler och teckningsoptioner uppgick till 3,5 MSEK.

 • Den 9 januari 2019 meddelades att European High Growth Opportunities Securitization Fund genom meddelande till styrelsen för Cereno Scientific har påkallat sin rätt till konvertering av konvertibler till 533 333 B-aktier i Cereno, motsvarande 800 000 kronor av konvertibellånet. Konverteringskurs per B-aktie uppgår till 1,5 kronor.

 • Den 17 januari 2019 meddelades att European High Growth Opportunities Securitization Fund genom meddelande till styrelsen för Cereno Scientific har påkallat sin rätt till konvertering av konvertibler till 666 666 B-aktier i Cereno, motsvarande 800 000 kronor av konvertibellånet. Konverteringskurs per B-aktie uppgår till 1,2 kronor.

 • Den 18 januari 2019 meddelades att styrelsen i Cereno Scientific har beslutat att återkalla den senaste tranchen som Cereno Scientific emitterade den 4 januari 2019 och tillsvidare pausa nedkallande av nya konvertibler i den finansieringslösning som bolaget ingått med European High Growth Opportunities Securitization Fund.

 • Den 22 januari 2019 meddelades att European High Growth Opportunities Securitization Fund genom meddelande till styrelsen för Cereno Scientific har påkallat sin rätt till konvertering av konvertibler till 3 333 333 B-aktier i Cereno, motsvarande 4 000 000 kronor av konvertibellånet. Konverteringskurs per B-aktie uppgår till 1,2 kronor. EHGOSF har fortsatt rätt, enligt avtalet, att konvertera utestående konvertibellån till aktier. Efter konverteringen kvarstår 5 200 000 kronor av konvertibellånet.

VD Sten R. Sörensen kommenterar

Det har blivit dags för mig att summera och kommentera på det fjärde kvartalet samt helåret 2018 – ett år som verkligen har varit intensivt med många positiva milstolpar uppnådda.

Det finansieringsavtal som vi ingick med European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOSF) har lett till att vi kunnat säkra finansiering. Det har i sin tur skapat möjligheter för oss att på ett flexibelt sätt kunna fokusera på vår kärnverksamhet, något som verkligen gett positiva resultat avseende bolagets utveckling. Vi har bland annat erhållit positiva resultat från vår första kliniska studie med CS1, rekryterat strategiskt viktiga personer, tecknat avtal med CRO OCT Group om gemensamt utförande av en fas II-studie samt erhållit viktigt patent på världens största läkemedelsmarknad, USA.

Samtidigt har finansieringslösningen under året – baserad på utgivande av konvertibler som kan konverteras till aktier till en rabatterad kurs – satt ett hårt säljtryck på aktien i Cereno Scientific. Det är givetvis olyckligt och jag vill understryka att det inte var vår intention eller tro att det skulle få en sådan stor inverkan på priset på aktien.

Stärkt av de positiva milstolpar som uppnåtts under året tog vi i januari 2019 därför beslutet att återkalla den senaste tranchen och tillsvidare pausa nedkallande av nya konvertibler.

Vi arbetar aktivt med att identifiera och utvärdera olika alternativ för att finansiera den fortsatta driften och den planerade fas II-studien med CS1, samtidigt som vi har kvar möjligheten att använda oss utav den befintliga finansieringslösningen i det fall vi anser det nödvändigt.

Stundande fas II-studie – förberedelser går enligt plan
Under det fjärde kvartalet har vi fokuserat på förberedelserna inför fas II-studien. Uppskalningen av produktionen av CS1, som görs i samarbete med Galenica AB, går enligt plan och vi befinner oss i slutskedet av det arbetet. Data från produktionen måste därefter inkluderas i ansökan till regulatoriska myndigheter för att få godkännande att genomföra studien. Vi planerar att lämna in ansökan innan sommaren.

Den planerade fas II-studien blir den största händelsen i bolagets historia. Det är en multicenter fas II-studie som kommer genomföras på cirka 20 kliniker i Ryssland och Bulgarien. Studien kommer utföras på patienter som genomgår ortopedkirurgi. Risken för blodpropp ökar i samband med operation och målet med studien är att visa effekten av läkemedelskandidaten CS1, som prevention av trombosbildning.

Under helåret 2018 har vi även arbetat mycket med att få en bättre överblick av potentialen av vår teknologiplattform och värdet på den marknad som vi primärt inriktar oss mot. Syftet med det arbetet är främst att skapa nödvändigt underlag för diskussioner med potentiella samarbetspartners – ett arbete som kommer att intensifieras under 2019.

Jag är övertygad om att 2019 kommer bli ett mycket händelserikt år för Cereno Scientific. Vi har en läkemedelskandidat som har potential att omdefiniera det trombosförebyggande behandlingsfältet genom att stärka kroppens egen propplösningsmekanism istället för att hämma blodets koagulationsförmåga. Genom strategiska samarbeten har vi sedan noteringen lyckats hålla vår tidsplan och levererat en serie oavbrutet positiva resultat i densamma, vilket är sällsynt förekommande för biotechbolag i vår storlek. Jag vill tacka befintliga aktieägare för det fortsatta förtroendet och ser fram emot det kommande året med spänning och tillförsikt!

Göteborg, den 22 februari 2019
Sten R. Sörensen, VD Cereno Scientific AB

Om Cereno Scientific

• Trombos – orsakar mest dödsfall i världen

Trombosrelaterad sjukdom (blockerande blodprop­par) är den vanligaste orsaken till sjukdom och död globalt. Hjärtinfarkt och stroke, som i de flesta fall är orsakade av trombos, medför stort lidande för individen och stora kostnader för samhället.

• Dagens behandlingar är bristfälliga – hög blödningsrisk och suboptimal förebyggande effekt

Blodförtunnande mediciner används brett idag för att förebygga blodproppar och verkar genom att hämma koagulation eller trombocyter (blodplät­tar). Denna behandling är förknippad med relativt stor risk för allvarliga blödningskomplikationer, vilket resulterar i bristande förebyggande behand­lingseffekt med dagens läkemedel då inte de mest effektiva doserna kan användas. Detta medför stor risk att drabbas av nya blodproppar.

• Cereno Scientific arbetar med en unik, kroppsegen, verkningsmekanism för att förbättra förebyggande behandling av blodproppar med reducerad risk för blödningsbiverkningar

Cereno Scientifics unika koncept är att utveckla ett läkemedel CS1 som bygger på kroppens eget intel­ligenta försvarssystem mot blodproppar. Cereno Scientific hävdar att Bolagets koncept är unikt eftersom det idag inte finns några kliniska behand­lingsmetoder som optimerar kroppens proppupp­lösande system (det fibrinolytiska systemet) som sätts igång när blodproppsbildning (koagulering) och sårläkning påbörjats efter att en kärlskada inträffat.

CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga biverkningar än vad som är fallet med dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel.

• Dokumenterad effekt på riskfaktorer för blod­propp och bevisad förebyggande effekt

Dokumentation av effekt på riskfaktorer finns i experimentella studier, tidiga humana studier samt kliniska studier. Förebyggande effekt mot blodpropp har visats i in vivo studier i djur. Indikation på kliniskt förebyg­gande effekt mot hjärtinfarkt har visats i två stora epidemiologiska studier. Den första kliniska studien med CS1 visade positiva resultat med avseende på säkerhet, farmakokinetiska egenskaper och effekt på biomarkör för trombosrisk. Data visar att behandling med CS1 sänker PAI-1 nivåerna signifikant. PAI-1 är den faktor som hämmar t-PA, vilket är det ämne som kroppen själv använder för att lösa upp blodproppar.

• Känd substans som använts i över 40 år i stora patientgrupper indikerar låg utvecklingsrisk

CS1 är en ny och innovativ formulering av en känd substans vilket minimerar risken för oönskade biverkningar samt indikerar en relativt låg utvecklingsrisk.

• Relativt kort tid till marknad och möjligt samarbetsavtal med stora läkemedelsbolag

Bolaget avser att söka samarbete med större läkemedelsbolag för vidareutveckling mot större trombosförebyg­gande indikationer som hjärtinfarkt och stroke. I samband med fas II programmet förväntas kontakterna med potentiella samarbetspartners öka.

• Stor marknadspotential

CS1 har en intelligent verkningsmekanism med ett möjligt brett indikationsfönster till stora blod­proppsrelaterade folksjukdomar med långa behandlingstider (förebyggande behandling) och därmed en stor värde- och marknadspotential. Bolaget har beviljats patent i USA för användning av CS1. Det godkända amerikanska patentet ger Cereno Scientific plattformen för en signifikant marknadspotential i USA – världens största läkemedelsmarknad – en marknad som för läkemedelsbehandling av trombos enskilt uppskattas omsätta cirka 10 miljarder USD årligen och fortsatt växer.

Verksamheten

Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardio­vaskulära sjukdomar på den globala marknaden. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför stor risk att drabbas av nya blodproppar.

CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än vad som är fallet med dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans och bedöms därav ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Det är baserat på många års forskning och bevis för effekt finns i experimentella studier i djur, i human­studier och i epidemiologiska studier. CS1 har en unik verkningsmekanism, ett möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar och därmed en stor marknadspotential. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. För ytterligare information, se www.cerenoscientific.se.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

Cereno Scientific har inga dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

Aktien

Cereno Scientifics aktie noterades på Spotlight Stock Market den 22 juni 2016. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Aktiekapitalet var per balansdagen den 31 december 2018 fördelat på 14 647 970 aktier, men är enligt ovan lämnade uppgifter om väsentliga händelser efter periodens utgång nu fördelat på 19 181 302 aktier. Bolaget har två aktieslag (varav 722 248 stycken A-aktier). A-aktien ger tio (10) röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Aktiens kvotvärde (aktiekapital dividerat med antal aktier) uppgår till 0,10 SEK.

Teckningsoptioner av serie 2016/2019

På årsstämma den 29 januari 2016 beslutades att genom en riktad emission utge 325 289 teckningsoptioner (serie 2016/2019) berättigande till teckning av 325 289 aktier av serie B. Under det tredje kvartalet 2017 återköpte bolaget 65 058 teckningsoptioner till samma kurs som de emitterades för. De återköpta teckningsoptionerna har makulerats och av de ursprungliga 325 289 teckningsoptionerna kvarstår nu 260 231 stycken. Teckningsoptionerna har en teckningskurs om 6,00 SEK per option och kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 1 mars 2019 – 1 december 2020. För information avseende innehavare av teckningsoptioner hänvisas till Noteringsmemorandum.

Teckningsoptioner tillhörande konvertibellån

I samband med utfärdandet av en ny Tranche emitteras teckningsoptioner som ger Investeraren rätt att teckna aktier av serie B i Bolaget. Teckningskursen för varje Tranche av teckningsoptioner definieras som 120% av VWAP observerat för prisperioden om 15 handelsdagar som föregår den handelsdag då Bolaget begär att Investeraren tecknar nya konvertibler och teckningsoptioner, det vill säga när Bolaget påkallar en Tranche. Teckningsoptionerna måste utnyttjas inom 5 år från emissionstillfället. Antal utestående teckningsoptioner var per balansdagen den 31 december 2018 1 142 306 stycken.

Teckningsoptioner av serie OP 2018/2022

På extra bolagsstämma den 23 oktober 2018 beslutades att utge 647 256 tecknings- och/eller personaloptioner (serie OP 2018/2022) berättigande till teckning av 647 256 aktier av serie B. 323 628 av tecknings- och/eller personaloptionerna har en teckningskurs om 15,00 SEK per option och 323 628 av tecknings- och/eller personaloptionerna har en teckningskurs på 30,00 SEK per option.

Finansiell utveckling

Bolaget har under året i huvudsak investerat i utvecklingen och genomförandet av första kliniska studien med CS1. Vid det kvartalets utgång hade Bolaget en kassabehållning om ca: 11,2 MSEK och en soliditet om 63,5%.

Förslag till disposition av Cereno Scientifics resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport kvartal 1, 2019                                                           2019-05-23

Cereno Scientifics årsredovisning för räkenskapsåret 2018 är planerad att publiceras på bolagets hemsida, www.cerenoscientific.se, den 9 maj 2019.

Årsstämma

Årsstämma är planerad att hållas den 11 juni 2019 i Göteborg. Plats för årsstämma och datum för publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Göteborg den 22 februari 2019,
Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB    

Prenumerera

Dokument & länkar