Cereno Scientific: Delårsrapport 2017-01-01 - 2017-09-30

Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger härmed rapport för tredje kvartalet 2017.

Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2017-01-01 – 2017-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 040 934 SEK (-5 047 749 SEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,28 SEK (-0,46 SEK) före utspädning och -0,27 SEK
  (-0,45 SEK) efter utspädning.
 • Soliditeten uppgick till 90,1 % (94,1 %).


Tre månader (2017-07-01 – 2017-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 182 976 SEK (-1 064 845 SEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,10 SEK) före utspädning och -0,11 SEK 
  (-0,09 SEK) efter utspädning.


Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 990 500 aktier per 2017-09-30.

Med ”Bolaget” eller ”Cereno Scientific” avses Cereno Scientific AB med organisationsnummer 556890-4071.


Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november 2017.


Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017

Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

Övriga händelser under tredje kvartalet 2017

Cereno Scientific har engagerat Professor Gregory Y. H. Lip som Senior Clinical Advisor samt Jan-Peter Idström som Senior Director Development.

Cereno Scientific medverkade i september på mötet ”Nordic Life Science Days” som arrangerades i Malmö. Presentationer kring forskning, trender, företag, regulatoriska aspekter och finansiering blandades med möten företag emellan med syfte att hitta samarbetspartners.

Händelser efter periodens utgång

Cereno Scientific meddelar att bolaget i början av oktober fick godkännande av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden i Uppsala att starta vår kliniska studie med CS1. De första individerna i studien doserades i slutet av oktober.VD Sten R. Sörensen kommenterar

Bästa aktieägare,

Genom denna rapport är jag glad att få avlämna en samlad uppdatering av de händelser som genomförts av Cereno Scientific och om vårt arbete med att utveckla en förebyggande behandling, som ska kunna påverka förekomsten av blodpropp, den globalt dominerande dödsorsaken. Vår vision och den spännande möjligheten vi har är att utveckla vår läkemedelskandidat CS1 till att bidra till en bättre behandling med mindre risk för blödningar.

Klinisk studie inleds med läkemedelskandidaten CS1

Under tredje kvartalet har vi arbetat intensivt med utvecklingsarbetet med en ny formulering, för att kunna inleda en första klinisk studie med läkemedelskandidaten CS1.

I början av juli lämnades ansökningshandlingar in för att få genomföra en klinisk studie och vi är glada att kunna rapportera att vi i början av oktober fick godkännande av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden i Uppsala att starta vår planerade kliniska studie med CS1. De första individerna i studien doserades i slutet av oktober. Studien, som genomförs i samarbete med Cereno Scientifics kliniska forskningspartner, CTC i Uppsala, och inkluderar personer med borderline hypertoni och obesitas, kommer undersöka säkerhet och tolerabilitet samt de farmakokinetiska egenskaperna hos CS1. Vidare kommer effekten av CS1 på biomarkörer för risk för trombosrelaterade komplikationer att studeras.

Vi ser det som en framgång för vårt team och samarbetspartners, vilka har arbetat intensivt med vår ambition att ta fram ett nytt förebyggande läkemedel för att bättre kunna behandla patienter som lider av trombos­relaterade sjukdomar. Vi kommer att informera mer om studiens genomförande och resultat i kommande kvartalsrapporter.

Strategiska rekryteringar

Vi har tidigare kommunicerat vår strategiska ambition att stärka vårt internationella nätverk genom att knyta ledande experter inom kardiologi och trombossjukdom som rådgivare till bolaget. I linje med denna strategi är vi stolta att meddela att vi har engagerat Professor Gregory Y. H. Lip som Senior Clinical Advisor. Dr Lip är Professor för Cardiovascular Medicine vid University of Birmingham Institute of Cardiovascular Sciences, City Hospital, Birmingham, UK, och en erkänd expert inom trombosfältet.

I tredje kvartalet rekryterades också Jan-Peter Idström som Senior Director Development. Idström har lång och gedigen erfarenhet inom kardiovaskulär forskning och läkemedelsutveckling, bland annat från AstraZeneca.

Övriga aktiviteter

Vi har under hösten deltagit på ett flertal konferenser, bland andra Nordic Life Science Days i Malmö, där vi presenterat för investerare och läkemedelsbolag, vilka vi för kontinuerligt samtal med. Vi deltager under hösten även i ytterligare internationella läkemedels- och investerarkonferenser såsom BIO-Europe i Berlin den 6-8 november, samt Nordic-American Life Science Conference den 13-14 december och RESI Conference den 15 december, båda i New York, USA.

Jag ser med förväntan fram emot den kommande perioden och i den viktiga steg för utvecklingen av CS1 mot ett läkemedel som kan erbjuda en effektiv prevention mot blodproppar utan att detta medför den ökade blödningsrisk som finns med de blodförtunnande läkemedel som används idag. Jag hoppas att våra aktieägare följer med oss på resan och ser fram emot att informera kring vår utveckling i kommande rapporter.

Göteborg, den 14 november 2017
Sten R. Sörensen, VD Cereno Scientific ABOm Cereno Scientific

• Trombos – orsakar mest dödsfall i världen

Trombosrelaterad sjukdom (blockerande blodprop­par) är den vanligaste orsaken till sjukdom och död globalt. Hjärtinfarkt och stroke, som i de flesta fall är orsakade av trombos, medför stort lidande för individen och stora kostnader för samhället.

• Dagens behandlingar är bristfälliga – hög blödningsrisk och suboptimal förebyggande effekt

Blodförtunnande mediciner används brett idag för att förebygga blodproppar och verkar genom att hämma koagulation eller trombocyter (blodplät­tar). Denna behandling är förknippad med relativt stor risk för allvarliga blödningskomplikationer, vilket resulterar i bristande förebyggande behand­lingseffekt med dagens läkemedel då inte de mest effektiva doserna kan användas. Detta medför stor risk att drabbas av nya blodproppar.

• Cereno Scientific arbetar med en unik, kroppsegen, verkningsmekanism för att förbättra förebyggande behandling av blodproppar med reducerad risk för blödningsbiverkningar

Cereno Scientifics unika koncept är att utveckla ett läkemedel CS1 som bygger på kroppens eget intel­ligenta försvarssystem mot blodproppar. Cereno Scientific hävdar att Bolagets koncept är unikt eftersom det idag inte finns några kliniska behand­lingsmetoder som optimerar kroppens proppupp­lösande system (det fibrinolytiska systemet) som sätts igång när blodproppsbildning (koagulering) och sårläkning påbörjats efter att en kärlskada inträffat.

CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga biverkningar än vad som är fallet med dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel.

• Dokumenterad effekt på riskfaktorer för blod­propp och bevisad förebyggande effekt in vivo

Dokumentation av effekt på riskfaktorer finns i experimentella studier och tidiga humana studier. Förebyggande effekt mot blodpropp har visats i in vivo studier i djur. Indikation på kliniskt förebyg­gande effekt mot hjärtinfarkt har visats i två stora epidemiologiska studier.

• Känd substans som använts i över 40 år i stora patientgrupper indikerar låg utvecklingsrisk

CS1 är en ny formulering av en känd substans vilket minimerar risken för oönskade biverkningar samt indikerar en relativt låg utvecklingsrisk.

• Relativt kort tid till marknad och möjligt samarbetsavtal med stora läkemedelsbolag

Senast efter genomförd Fas II-studie avser Bolaget att söka samarbete med större läkemedelsbolag för vidareutveckling mot större trombosförebyg­gande indikationer som hjärtinfarkt och stroke.

• Stor marknadspotential

CS1 har en intelligent verkningsmekanism med ett möjligt brett indikationsfönster till stora blod­proppsrelaterade folksjukdomar med långa behandlingstider (förebyggande behandling) och därmed en stor värde- och marknadspotential.Verksamhet

Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardio­vaskulära sjukdomar på den globala marknaden. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför stor risk att drabbas av nya blodproppar.

CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än vad som är fallet med dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en reformulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Det är baserat på många års forskning och bevis för effekt finns i experimentella studier i djur, i tidiga human­studier och i epidemiologiska studier. CS1 har en unik verkningsmekanism, ett möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar och därmed en stor marknadspotential. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver laboratorie- och utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. För ytterligare information, se www.cerenoscientific.se.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

Cereno Scientific har inga dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

Aktien

Cereno Scientifics B-aktie noterades på AktieTorget den 22 juni 2016. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Aktiekapitalet är fördelat på 10 990 500 aktier. Bolaget har två aktieslag (varav 722 248 stycken A-aktier). A-aktien ger tio (10) röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Aktiens kvotvärde (aktiekapital dividerat med antal aktier) uppgår till 0,10 SEK.

Teckningsoptioner av serie 2016/2019

På årsstämma den 29 januari 2016 beslutades att genom en riktad emission utge 325 289 teckningsoptioner (serie 2016/2019) berättigande till teckning av 325 289 aktier av serie B. Under tredje kvartalet 2017 återköpte bolaget 65 058 teckningsoptioner till samma kurs som de emitterades för. De återköpa teckningsoptionerna har makulerats och av ursprungliga 325 289 teckningsoptioner kvarstår nu 260 231 stycken. Tecknings­optionerna har en teckningskurs om 6,00 SEK per option och kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 1 mars 2019 – 1 december 2020. För information avseende innehavare av teckningsoptioner hänvisas till Noterings-memorandum.

Finansiell utveckling

Bolaget har under året i huvudsak investerat i utvecklingen av Bolagets re-formuleringsarbete för produkten CS1 samt evalueringsarbete av olika trombosmodeller för det kliniska dokumentationsprogrammet. Vid tredje kvartalets utgång hade Bolaget en kassabehållning om c:a 12,2 MSEK och en soliditet om 90,1%.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2017                                       22 februari 2018

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.


Göteborg den 14 november 2017,

Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB 


För ytterligare information om Cereno Scientific, vänligen kontakta:
Sten R Sörensen, VD
Telefon: +46 733 74 03 74
E-post: sten.sorensen@cerenoscientific.com


Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörandeden 14 november 2017. 


Om Cereno Scientific AB
Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför stor risk att drabbas av nya blodproppar. CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en reformulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. CS1 har en unik verkningsmekanism, ett möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar och därmed en stor marknadspotential. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver laboratorie- och utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Under tredje kvartalet har vi arbetat intensivt med utvecklingsarbetet med en ny formulering, för att kunna inleda en första klinisk studie med läkemedelskandidaten CS1.
Sten R. Sörensen, VD