Cereno Scientific begär det första konvertibla lånet från European High Growth Opportunities Securitization Fund

Styrelsen för Cereno Scientific AB (publ) (”Cereno”) har begärt att den första Tranchen av konvertibler och teckningsoptioner uppgående till 5 000 000 SEK, ska utfärdas till European High Growth Opportunities Securitization Fund, i enlighet med den finansieringslösning som Cereno tidigare har meddelat genom ett pressmeddelande den 19 mars 2018.

Konvertibler

Styrelsen har beslutat, baserat på bolagsstämmans bemyndigande, att begära den första Tranchen av konvertibelt lån uppgående till 5 000 000 SEK genom utfärdande av konvertibler. Konvertiblerna kan konverteras till aktier av aktieslag B i Cereno. European High Growth Opportunities Securitization Fund har ensamrätt att teckna sig för konvertiblerna genom kontant betalning. Konvertiblerna utfärdas till ett teckningspris som motsvarar hundra procent av deras totala nominella värde.

Konvertiblerna löper utan ränta och förfaller till betalning 12 månader efter att de har registrerats hos Bolagsverket, om de inte konverteras dessförinnan. Konverteringskursen per ny aktie ska motsvara ett belopp om 93 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen enligt AktieTorgets officiella kurslista för aktie av aktieslag B i Cereno under de femton handelsdagar som föregår dagen för konvertering.

Teckningsoptioner

Styrelsen har vidare beslutat, baserat på bolagsstämmans bemyndigande och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att utfärda 184 275 teckningsoptioner kopplade till konvertiblerna. Varje teckningsoption berättigar European High Growth Opportunities Securitization Fund att teckna en ny aktie av aktieslag B i Cereno under fem år från och med dagen för registrering hos Bolagsverket till ett lösenpris på 8,14 kronor per aktie. Teckningsoptionerna utfärdas utan kostnad. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Cereno att erhålla 1,5 miljoner kronor, motsvarande 30 procent av det nominella beloppet för konvertiblerna. Villkoren för teckningsoptionerna inkluderar sedvanliga bestämmelser om omräkning av teckningskursen i samband med emissioner m.m.

Styrelsens beslut om emissioner har gjorts baserat på bemyndigandet från bolagsstämman den 19 april 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD
Tel: +46 73 374 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se 

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en omformulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver laboratorie- och utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures.
Cereno Scientifics B-aktie är noterad på AktieTorget sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018. 

Taggar: