Cereno Scientific har emitterat den sjätte tranchen

Styrelsen för Cereno Scientific AB (publ) (”Cereno”) har emitterat den sjätte Tranchen av konvertibler och teckningsoptioner uppgående till 3 500 000 kronor, till European High Growth Opportunities Securitization Fund, i enlighet med den finansieringslösning som Cereno tidigare har meddelat genom ett pressmeddelande den 19 mars 2018.

Konvertiblerna emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av deras nominella värde, vilket innebär att Cereno kommer att tillskjutas medel om 3 500 000 kronor. Konverteringen av konvertiblerna kan påkallas fullt ut eller delvis av innehavaren under en period om tolv månader efter att konvertiblerna har registrerats hos Bolagsverket. Konverteringskursen per ny aktie ska motsvara ett belopp uppgående till 93 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie av aktieslag B i Bolaget under de femton (15) handelsdagar som föregår dagen för begäran om konvertering.

Konvertiblerna utfärdas tillsammans med 291,666 teckningsoptioner kopplade till konvertilblerna som berättigar European High Growth Opportunities Securitization Fund att teckna ytterligare 291,666 aktier av aktieslag B inom fem år, till ett lösenpris på 3,6 kronor per aktie. Teckningsoptionerna utfärdas utan kostnad. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Cereno att erhålla ca 1,050,000 kronor, motsvarande 30 % av konvertiblernas nominella värde.

Styrelsens beslut om emissioner har gjorts baserat på bemyndigandet från bolagsstämman den 13 juni 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD

Tel: +46 733 74 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar