Cereno Scientific presenterar positiva resultat från första kliniska studien med CS1

Analysen av Cereno Scientifics första kliniska studie med CS1 har avslutats med positiva resultat med avseende på säkerhet, farmakokinetiska egenskaper och effekt på biomarkör för trombosrisk.

“Det är mycket tillfredsställande att vi nu har visat på de förväntade egenskaperna för CS1 också i klinik. Med den övertygande säkerhetsprofilen och gynnsamma data gällande frisättningsprofilen samt effekt på biomarkören PAI-1, känner vi oss trygga med att driva utvecklingen framåt och definiera det fortsatta kliniska programmet.” säger Cereno Scientifics VD Sten R. Sörensen.

Studien genomfördes i samarbete med Cereno Scientifics kliniska forskningspartner, CTC i Uppsala. I studien deltog 30 individer för att utvärdera säkerhet, farmakokinetiska egenskaperna samt effekt på biomarkör för trombosrisk (PAI-1). Studien innehöll singel och upprepad dosering av CS1 i två dosnivåer.


Den formella analysen av resultaten visar att CS1 tolereras väl med en god biverkningsprofil. Frisättningsprofilen är optimerad för förebyggande behandling av trombos och mycket reproducerbar. Samtidigt visar data att behandling med CS1 sänker PAI-1 nivåerna signifikant. PAI-1 är den faktor som hämmar t-PA, vilket är det ämne som kroppen själv använder för att lösa upp blodproppar. Koncentrationen av PAI-1 varierar över dygnet och när PAI-1 är som högst i blodet är risken att drabbas av hjärtinfarkt och/eller stroke som högst. Det är välkänt att förhöjda PAI-1 nivåer i blodet är en viktig och betydelsefull riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar.

Cereno Scientific har i tidigare prekliniska studier visat att förutom de normaliserande effekterna på t-PA produktionen så medför tillförsel av den aktiva substansen i CS1 en reduktion av PAI-1 nivåerna, vilket nu även bekräftats i den första kliniska studien. Upptäckten är unik och öppnar upp för möjligheten att utveckla ett nytt läkemedel CS1 med en dubbel verkningsmekanism för en optimerad blodproppsförebyggande effekt. Nästa steg är att initiera en fas II-studie för att undersöka de antitrombotiska effekterna av CS1 och bolaget tecknade nyligen en avsiktsförklaring med välrenommerade CRO-partnern OCT om samarbete för genomförandet av studien.

Om CS1
Cereno Scientific utvecklar en förbättrad behandling för skydd mot blodpropp (trombos) – den globalt dominerande dödsorsaken. Företagets läkemedelskandidat, CS1, utvecklas för preventiv behandling av trombosrelaterad sjukdom. Det nya läkemedlet som baseras på en ny verkningsmekanism förväntas ge en effektiv behandling samt lägre risk för blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel.

Den terapeutiska potentialen av CS1 som en ny behandling för förebyggande av trombos har visats i olika prekliniska studier. De nya resultaten från den första kliniska studien indikerar att CS1 har potential för att bli ett nytt behandlingsalternativ för att minska trombosbildningen genom att stimulera fibrinolysen som är kroppens eget försvar mot trombos.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD

Tel: +46 733 74 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28:e juni 2018. 

Taggar:

Om oss

Cereno Scientific är ett ledande biotechbolag inom kardiovaskulär epigenetisk modulering. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) och trombosindikationer. CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper, alla relevant för PAH. CS1s epigenetiska mekanism uttrycks genom HDAC-hämning, ett helt nytt behandlingssätt för kardiovaskulära sjukdomar. Ett kliniskt Fas II-studieprogram för CS1 i PAH förväntas kunna initieras i mitten på 2021 under den US FDA beviljade särläkemedelsstatusen (ODD). Dessutom har Cereno ett prekliniskt utvecklingsprogram av HDAC-hämmare som är inriktat mot att behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVenture Hub i Sverige och har kontor i Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på den svenska Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information på www.cerenoscientific.se.

Prenumerera

Dokument & länkar