Cereno Scientific publicerar tillägg till prospekt

Report this content

Cereno Scientific har upprättat ett tillägg till det prospekt avseende ”Inbjudan till teckning av aktier i Cereno Scientific AB (publ)” som godkändes av Finansinspektionen den 20 maj 2019 och offentliggjordes samma dag (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med prospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av tre offentliggöranden. Bolaget offentliggjorde den 22 maj, 2019 att de lämnar in ansökan till myndigheterna i Ryssland om start av klinisk fas II-studie. Bolaget offentliggjorde den 23 maj, 2019 att de utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant. Bolaget offentliggjorde den 31 maj, 2019 att de lämnar in ansökan till myndigheterna i Bulgarien om start av klinisk fas II-studie.

Tilläggsprospektet har godkänts av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på Cereno Scientifics hemsida (www.cerenoscientific.se), Mangolds hemsida (www.mangold.se) samt kommer att göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Investerare som före offentliggörande av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 7 juni, 2019 (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Mangold Fondkommission AB, ämne: Cereno Scientific, Box 556 91, 102 15 Stockholm, Sverige eller via e-post till ta@mangold.se. Det datum för återkallelse som tas i beaktande är det datum då posten stämplat brevet eller när e-posten inkommit till Mangold. Investerare som har tecknat aktier genom förvaltare ska kontakta sina förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Brodén  – CFO

Tel: +46 768 66 77 87
E-mail: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Parallellt med utvecklingen av CS1 utvecklar Cereno Scientific CS014, en substans i preklinisk fas med lovande och innovativa egenskaper inom kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558. 

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Cereno Scientific och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Cereno Scientific kommer endast att ske genom prospekt.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Varken teckningsrätter, betalda tecknades aktier (”BTA”), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA, nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Cereno Scientifics aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Cereno Scientific lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Prenumerera

Dokument & länkar