Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-06-30

Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger härmed rapport för det andra kvartalet 2018.

Sammanfattning av delårsrapport

Sex månader (2018-01-01 – 2018-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 908 504 SEK (-1 857 958 SEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,45 SEK (-0,17 SEK) före utspädning och -0,42 SEK (-0,16 SEK) efter utspädning.
 • Soliditeten uppgick till 59,2 % (91,9 %).

Tre månader (2018-04-01 – 2018-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 103 061 SEK (-1 118 555 SEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,28 SEK (-0,10 SEK) före utspädning och -0,26 SEK (-0,10 SEK) efter utspädning.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 990 500 aktier per 2018-06-30.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

 • Den 18 april 2018 meddelade Cereno Scientific att deras första kliniska studie med CS1 avslutats. De preliminära resultaten visade på god säkerhet och tolerabilitet.

 • Den 26 april 2018 begärdes det första konvertibla lånet från European High Growth Opportunities Securitization Fund. Den första tranchen av konvertibler och teckningsoptioner uppgick till 5 MSEK.

 • Den 18 maj 2018 begärdes den andra tranchen från European High Growth Opportunities Securitization Fund. Den andra tranchen av konvertibler och teckningsoptioner uppgick till 3,5 MSEK.

 • Den 13 juni 2018 begärdes den tredje tranchen från European High Growth Opportunities Securitization Fund. Den tredje tranchen av konvertibler och teckningsoptioner uppgick till 3,5 MSEK.

 • Den 26 juni meddelade Cereno Scientific att bolaget har tecknat en avsiktsförklaring med OCT Group LLC (”OCT”) om samarbete för genomförande av en fas II-studie för att undersöka de antitrombotiska effekterna av Cerenos läkemedelskandidat CS1.

 • Den 28 juni presenterade Cereno Scientific att analysen av bolagets första kliniska studie med CS1 har avslutats med positiva resultat med avseende på säkerhet, farmakokinetiska egenskaper och effekt på biomarkör för trombosrisk. Data visar att behandling med CS1 sänker PAI-1 nivåerna signifikant. PAI-1 är den faktor som hämmar t-PA, vilket är det ämne som kroppen själv använder för att lösa upp blodproppar.

 • Den 5 juli meddelades att European High Growth Opportunities Securitization Fund genom meddelande till styrelsen för Cereno Scientific har påkallat sin rätt till konvertering av konvertibler till 188 679 B-aktier i Cereno, motsvarande 1 000 000 kronor av konvertibellånet. Konverteringskurs per B-aktie uppgår till 5,3 kronor.

 • Den 18 juli 2018 begärdes den fjärde tranchen från European High Growth Opportunities Securitization Fund. Den fjärde tranchen av konvertibler och teckningsoptioner uppgick till 3,5 MSEK.

 • Den 18 juli meddelades att European High Growth Opportunities Securitization Fund genom meddelande till styrelsen för Cereno Scientific har påkallat sin rätt till konvertering av konvertibler till 444 444 B-aktier i Cereno, motsvarande 2 000 000 kronor av konvertibellånet. Konverteringskurs per B-aktie uppgår till 4,5 kronor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 10 augusti meddelades att European High Growth Opportunities Securitization Fund genom meddelande till styrelsen för Cereno Scientific har påkallat sin rätt till konvertering av konvertibler till 540 540 B-aktier i Cereno, motsvarande 2 000 000 kronor av konvertibellånet. Konverteringskurs per B-aktie uppgår till 3,7 kronor.

VD Sten R. Sörensen kommenterar

Cerenos forskning och utveckling fortlöper för att förbättra dagens behandling mot blodproppar, som är den globalt dominerande dödsorsaken. Vårt läkemedel CS1, utvecklas för att ge en effektiv och preventiv behandling av trombosrelaterad sjukdom med lägre risk för blödningsbiverkningar än de blodförtunnande läkemedel som används idag.

Det är med tillfredställelse vi nu kan summera ett händelserikt andra kvartal med flera viktiga milstolpar uppnådda med vår läkemedelskandidat CS1. I slutet av juni meddelade vi att vår första kliniska studie som genomfördes i samarbete med forskningspartnern CTC i Uppsala var avslutad med positiva resultat. Det känns helt klart betryggande att CS1 uppvisade övertygande positiva resultat vilket bekräftar våra tidigare prekliniska studier.

Resultaten var positiva med avseende på säkerhet, farmakokinetiska egenskaper och effekt på biomarkör för trombosrisk. Data från studien, som innefattade 30 individer, visar att behandling med CS1 sänker PAI-1 nivåerna signifikant. PAI-1 är den faktor som hämmar t-PA, vilket är det ämne kroppen själv använder för att lösa upp blodproppar. Koncentrationen av PAI-1 varierar över dygnet och när PAI-1 är som högst i blodet är risken att drabbas av hjärtinfarkt och/eller stroke som högst. Det är välkänt att förhöjda PAI-1 nivåer i blodet är en viktig och betydelsefull riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar.

Under det andra kvartalet fortlöpte arbetet med att definiera det fortsatta kliniska programmet och att noggrant söka efter en forskningspartner som möter våra högt ställda krav på erfarenhet och kompetensnivå. Den 26 juni meddelade vi en signerad avsiktsförklaring med ryska OCT. Forskningspartnern OCT är en full-service CRO, operativa i Central- och Östereuropa samt i USA med fokus på klinisk genomförande. Att vi nu inleder ett samarbete med en global forskningspartner med stora resurser tillåter oss att öka tempot in i och genom fas-II studien, vars syfte är att undersöka de antitrombotiska effekterna av CS1.

Finansieringslösningen med European High Growth Opportunities Securitization Fund fortsätter att ge Cereno finansiell stabilitet inför den stundande fas-II studien. Vi har hittills nyttjat fyra trancher vilket har tillfört bolaget 15,5 MSEK sedan i april 2018 då avtalet ingicks.

Med övertygande data från vår första avslutade kliniska studie, ett samarbete med kontraktforskningsföretaget OCT och en säkrad finansiering känner vi oss trygga att driva utvecklingen av CS1 framåt genom fas-II studien.

Göteborg, den 30 augusti 2018
Sten R. Sörensen, VD Cereno Scientific AB

Om Cereno Scientific

• Trombos – orsakar mest dödsfall i världen

Trombosrelaterad sjukdom (blockerande blodprop­par) är den vanligaste orsaken till sjukdom och död globalt. Hjärtinfarkt och stroke, som i de flesta fall är orsakade av trombos, medför stort lidande för individen och stora kostnader för samhället.

• Dagens behandlingar är bristfälliga – hög blödningsrisk och suboptimal förebyggande effekt

Blodförtunnande mediciner används brett idag för att förebygga blodproppar och verkar genom att hämma koagulation eller trombocyter (blodplät­tar). Denna behandling är förknippad med relativt stor risk för allvarliga blödningskomplikationer, vilket resulterar i bristande förebyggande behand­lingseffekt med dagens läkemedel då inte de mest effektiva doserna kan användas. Detta medför stor risk att drabbas av nya blodproppar.

• Cereno Scientific arbetar med en unik, kroppsegen, verkningsmekanism för att förbättra förebyggande behandling av blodproppar med reducerad risk för blödningsbiverkningar

Cereno Scientifics unika koncept är att utveckla ett läkemedel CS1 som bygger på kroppens eget intel­ligenta försvarssystem mot blodproppar. Cereno Scientific hävdar att Bolagets koncept är unikt eftersom det idag inte finns några kliniska behand­lingsmetoder som optimerar kroppens proppupp­lösande system (det fibrinolytiska systemet) som sätts igång när blodproppsbildning (koagulering) och sårläkning påbörjats efter att en kärlskada inträffat.

CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga biverkningar än vad som är fallet med dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel.

• Dokumenterad effekt på riskfaktorer för blod­propp och bevisad förebyggande effekt

Dokumentation av effekt på riskfaktorer finns i experimentella studier, tidiga humana studier samt kliniska studier. Förebyggande effekt mot blodpropp har visats i in vivo studier i djur. Indikation på kliniskt förebyg­gande effekt mot hjärtinfarkt har visats i två stora epidemiologiska studier. Den första kliniska studien med CS1 visade positiva resultat med avseende på säkerhet, farmakokinetiska egenskaper och effekt på biomarkör för trombosrisk. Data visar att behandling med CS1 sänker PAI-1 nivåerna signifikant. PAI-1 är den faktor som hämmar t-PA, vilket är det ämne som kroppen själv använder för att lösa upp blodproppar.

• Känd substans som använts i över 40 år i stora patientgrupper indikerar låg utvecklingsrisk

CS1 är en ny och innovativ formulering av en känd substans vilket minimerar risken för oönskade biverkningar samt indikerar en relativt låg utvecklingsrisk.

• Relativt kort tid till marknad och möjligt samarbetsavtal med stora läkemedelsbolag

Senast efter genomförd Fas II-studie avser Bolaget att söka samarbete med större läkemedelsbolag för vidareutveckling mot större trombosförebyg­gande indikationer som hjärtinfarkt och stroke.

• Stor marknadspotential

CS1 har en intelligent verkningsmekanism med ett möjligt brett indikationsfönster till stora blod­proppsrelaterade folksjukdomar med långa behandlingstider (förebyggande behandling) och därmed en stor värde- och marknadspotential.

Verksamheten

Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardio­vaskulära sjukdomar på den globala marknaden. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför stor risk att drabbas av nya blodproppar.

CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än vad som är fallet med dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans och bedöms därav ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Det är baserat på många års forskning och bevis för effekt finns i experimentella studier i djur, i tidiga human­studier och i epidemiologiska studier. CS1 har en unik verkningsmekanism, ett möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar och därmed en stor marknadspotential. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. För ytterligare information, se www.cerenoscientific.se.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

Cereno Scientific har inga dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

Aktien

Cereno Scientifics aktie noterades på Spotlight Stock Market den 22 juni 2016. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Aktiekapitalet var per balansdagen den 30 juni 2018 fördelat på 10 990 500 aktier, men är enligt ovan lämnade uppgifter om väsentliga händelser efter periodens utgång nu fördelat på 12 164 163 aktier.

I de tidigare pressmeddelanden som släpptes i samband med konvertering av konvertibler i juli och augusti informerades det om de nya antalet B-aktier som aktiekapitalet var fördelat på efter respektive konvertering. Antalet som angavs var dock det totala antalet aktier av serie A och B, och således inte bara de som ingår i serie B. Bolaget har två aktieslag (varav 722 248 stycken A-aktier). A-aktien ger tio (10) röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Aktiens kvotvärde (aktiekapital dividerat med antal aktier) uppgår till 0,10 SEK.

Teckningsoptioner av serie 2016/2019

På årsstämma den 29 januari 2016 beslutades att genom en riktad emission utge 325 289 teckningsoptioner (serie 2016/2019) berättigande till teckning av 325 289 aktier av serie B. Teckningsoptionerna har en teckningskurs om 6,00 SEK per option och kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 1 mars 2019 – 1 december 2020. För information avseende innehavare av teckningsoptioner hänvisas till Noteringsmemorandum.

Teckningsoptioner tillhörande konvertibellån

I samband med utfärdandet av en ny Tranche emitteras teckningsoptioner som ger Investeraren rätt att teckna aktier av serie B i Bolaget. Teckningskursen för varje Tranche av teckningsoptioner definieras som 120% av VWAP observerat för prisperioden om 15 handelsdagar som föregår den handelsdag då Bolaget begär att Investeraren tecknar nya konvertibler och teckningsoptioner, det vill säga när Bolaget påkallar en Tranche. Teckningsoptionerna måste utnyttjas inom 5 år från emissionstillfället. Antal utestående teckningsoptioner var per balansdagen den 30 juni 2018 460 824 stycken, men är efter emitteringen av Tranchen i juli nu 619 915 stycken.

Finansiell utveckling

Bolaget har under året i huvudsak investerat i utvecklingen och genomförandet av första kliniska studien med CS1. Vid det första kvartalets utgång hade Bolaget en kassabehållning om ca: 10,6 MSEK och en soliditet om 59,2%.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 3, 2018                                                                            2018-11-15

Bokslutskommuniké, 2018                                                                    2019-02-22

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Göteborg den 30 Augusti 2018,
Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB

Prenumerera

Dokument & länkar