Kallelse till Årsstämma i Cereno Scientific AB (publ)

Aktieägarna i Cereno Scientific AB (publ), org. nr 556890-4071, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19:e juni 2019 kl. kl. 11.00 hos GU Ventures, Erik Dahlbergsgatan 11A, vån 2, i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 10.45.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

dels     vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 13 juni 2019,

dels     anmäla sitt deltagande per brev under adressen Cereno Scientific AB ”Årsstämma 2019”, Erik Dahlbergsgatan 11A, 411 26 Göteborg, eller till info@cerenoscientific.com, senast torsdagen den 13:e juni 2019.                           

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden (högst 2).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste direktregistrera aktierna i aktie-boken hos Euroclear Sweden AB för att få delta på stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd per torsdagen den 13:e juni 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.cerenoscientific.se. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1)     Stämman öppnas;

2)     Val av ordförande vid stämman;

3)     Upprättande och godkännande av röstlängd;

4)     Val av sekreterare samt en eller två protokolljusterare;

5)     Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;

6)     Godkännande av dagordning;

7)     Anförande av verkställande direktören;

8)     Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse;

9)     Beslut om:

a)      fastställande av resultaträkning och balansräkning;

b)     dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c)      ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

10)  Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter;

11)  Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;

12)  Val av styrelse och revisor;

13)  Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler;

14)  Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB;

15)  Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;

16)  Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

2. Styrelsens förslag till val av ordförande vid stämman

Till stämmans ordförande föreslås att styrelsens ordförande Catharina Bäärnhielm utses.

9. Styrelsens förslag till beslut om disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel balanseras i ny räkning.

10 - 12. Förslag till beslut avseende styrelse, revisor m.m.

Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Enligt bolagsordningen ska antalet styrelseledamöter vara lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst tre styrelsesuppleanter.

Aktieägare representerande 28 procent av aktierna, motsvarande 46 procent av rösterna i bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara sex och att två styrelse-suppleanter ska väljas, samt att bolaget ska ha en revisor och att inga revisorssuppleanter ska väljas.

Beslut om styrelse- och revisionsarvoden

Aktieägare representerande 28 procent av aktierna, motsvarande 46 procent av rösterna i bolaget föreslår att arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma utgår med sammanlagt 418 500 SEK för helår, att fördelas till ordförande med 139 500 SEK, motsvarande tre prisbasbelopp, till den till ägarna oberoende ledamoten 93 000 SEK, motsvarande två prisbasbelopp, och till övriga ledamöter 186 000 SEK, motsvarande ett prisbasbelopp per person.

Beslut om arvode till bolagets revisor

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägare representerande 28 procent av aktierna, motsvarande 46 procent av rösterna i bolaget föreslår omval av styrelseledamöter Catharina Bäärnhielm, Björn Dahlöf, Jonas Faijerson Säljö, Sverker Jern, Anders Svensson och Klementina Österberg.

Till styrelsesuppleanter föreslås omval av Niklas Bergh och Jan Pilebjer.

Val av revisor

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår aktieägare representerande 28 procent av aktierna, motsvarande 46 procent av rösterna i bolaget, omval av revisionsbolaget Frejs Revisorer AB. Frejs Revisorer AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Mikael Glimstedt fortsatt vara huvudansvarig revisor.

13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i bolaget föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid utnyttjandet av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknads-mässiga, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av optionsrätter.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket m.fl.

Antal aktier och röster

Per kallelsedagen finns 722 248 A-akter med tio röster per aktie och 18 459 054 B-aktier med en röst per aktie, vilket innebär att det totala antalet aktier i bolaget är 19 181 302 och att det totala antalet röster är 25 681 534. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på bolagsstämman: styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övriga handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress, Erik Dahlbergsgatan 11A, 411 26 Göteborg, och på bolagets hemsida, www.cerenoscientific.se, från och med 5 juni 2019. Samtliga handlingar skickas till de aktieägare som begär det hos bolaget och som samtidigt uppger sin adress. Samtliga handlingar kommer även läggas fram på stämman.

Göteborg i maj 2019
Cereno Scientific AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD

Tel: +46 733 74 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Parallellt med utvecklingen av CS1 utvecklar Cereno Scientific CS014, en substans i preklinisk fas med lovande och innovativa egenskaper inom kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Prenumerera

Dokument & länkar