Kallelse till extra bolagstämma i Cereno Scientific

Report this content

Aktieägarna i Cereno Scientific AB, org. nr 556890-4071, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 april 2018 kl. 11:00 i Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, i Göteborg. Registrering till stämman börjar kl. 10.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

dels
vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per fredagen den 13 april 2018,

dels
anmäla sitt deltagande per brev under adressen Cereno Scientific AB ”Extra bolagsstämma 19 april 2018”, Erik Dahlbergsgatan 11A, 411 26 Göteborg, per telefon till +46 (0) 733 74 03 74 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00 eller till info@cerenoscientific.com, senast fredagen den 13 april 2018.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste direktregistrera aktierna i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga på stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd per fredagen den 13 april 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida från och med den 29 mars 2018, www.cerenoscientific.se. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1)     Stämman öppnas;

2)     Val av ordförande vid stämman;

3)     Upprättande och godkännande av röstlängd;

4)     Val av en eller två justeringsmän;

5)     Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;

6)     Godkännande av dagordning;

7)     Beslut om antagande av ny bolagsordning;

8)     Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler;

9)     Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB;

10)  Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;

11)  Stämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag

2. Val av ordförande vid bolagsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Mikael Kowal utses till stämmans ordförande.

7. Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar anta ny bolagsordning varigenom punkterna 4 respektive 5 i bolagsordningen ändras enligt nedan.

Punkt 4 - Aktiekapital

Tidigare lydelse (innan stämman):

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Ny lydelse:

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

Punkt 5 – Antal aktier

Tidigare lydelse (innan stämman):

Antal aktier i bolaget skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 st.

Ny lydelse:

Antal aktier i bolaget skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 st.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

8. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i bolaget föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid utnyttjandet av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av optionsrätter.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

Per kallelsedagen finns 722 248 A-akter med tio röster per aktie och 10 268 252 B-aktier med en röst per aktie, vilket innebär att det totala antalet aktier i bolaget är 10 990 500 och det totala antalet röster är 17 490 732. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övriga handlingar

Förslagen till beslut under punkterna 2, 7 och 8 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, samt på bolagets hemsida från och med 5 april 2018. Samtliga övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt lag, skickas till de aktieägare som begär det hos bolaget och som samtidigt uppger sin adress. Samtliga handlingar kommer även att läggas fram på stämman.

Göteborg i mars 2018
Cereno Scientific AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD

Tel: +46 73 374 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför stor risk att drabbas av nya blodproppar. Cereno Scientifics läkemedelskandidat CS1, förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en omformulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolaget är Göteborgsbaserat med kontor i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures.Cereno Scientifics B-aktie är noterad på AktieTorget sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

För mer information, se www.cerenoscientific.se.