Kommuniké från årsstämma i Cereno Scientific AB

Idag, den 10 juni 2020, hölls årsstämma i Cereno Scientific AB (”Cereno”). Nedan följer en resumé av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat‐ och balansräkning.

Resultatdisposition
Stämman beslutade om att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och därmed att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Ansvarsfrihet
Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av sex ledamöter och två suppleanter, samt att styrelsearvoden skall utgå med 141 900 SEK till styrelsens ordförande, motsvarande tre prisbasbelopp; med 94 600 SEK till den till ägarna oberoende ledamoten, motsvarande två prisbasbelopp; och med 47 300 SEK vardera till övriga ledamöter, motsvarande ett prisbasbelopp per person. Vidare utsåg stämman en revisor och beslut fattades om att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor
Stämman beslutade att Catharina Bäärnhielm, Klementina Österberg, Sverker Jern, Björn Dahlöf, Jonas Faijerson Säljö, samt Anders Svensson omväljs som ordinarie styrelseledamöter, varav den sistnämnda är den oberoende ledamoten, samt att Niklas Bergh och Jan Pilebjer omväljs som styrelsesuppleanter. Stämman beslutade att till revisor omväljs Frejs Revisorer AB representerad av auktoriserade revisorn Mikael Glimstedt.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid utnyttjandet av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av optionsrätter.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Beslut om justeringsbemyndigande
Stämman beslutade att styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen i sitt ställe utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Göteborg, 10 juni 2020
Cereno Scientific AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Brodén – CFO
Tel: +46 768 66 77 87
E-mail: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar en pipeline av förebyggande behandlingsmetoder mot hjärt- och kärlsjukdomar och sällsynta sjukdomar genom epigenetisk modulering med hjälp av HDAC-hämmare (HDACi). Företagets första program, CS1, är ett dubbelverkande antitrombotiskt fas II-läkemedel riktat mot venös trombos och prevention av stroke vid förmaksflimmer. Cereno Scientific utvärderar också potentialen för epigenetisk modulering av sällsynta sjukdomar relaterade till lungfibros, trombos, inflammation och högt blodtryck i lungkretsloppet. FDA har beviljat bolagets huvudkandidat CS1 särläkemedelsstatus för indikationen Pulmonell Arteriell Hypertension (PAH). Cereno Scientific har även ett utvecklingsprogram för HDAC-hämmare i preklinisk fas. Bolaget har sina lokaler i AstraZenecas BioVenture Hub. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN SE0008241558.

Prenumerera

Dokument & länkar