Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1 inleds idag

Report this content

Idag, den 15 september 2021, inleds teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1 i Cereno Scientific AB (publ) (“Cereno” eller “Bolaget”). Teckningsperioden pågår till och med den 29 september 2021. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till ett pris om 2,85 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 98,4 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte skall förfalla utan värde krävs det att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 29 september 2021, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 27 september 2021.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1:
 

Teckningsperiod: 15 september 2021 – 29 september 2021.

Teckningskurs: 2,85 SEK per aktie av serie B.

Emissionsvolym: 34 519 281 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 34 519 281 aktier av serie B och kan tillföras upp till cirka 98,4 MSEK, före emissionskostnader. 

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO1: 27 september 2021.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 29 september 2021, alternativt avyttras senast den 27 september 2021, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 29 september 2021.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats, www.cerenoscientific.com, samt Mangolds webbplats, www.mangold.se.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats, www.cerenoscientific.com, och på Mangolds webbplats, www.mangold.se. 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Cereno i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5030 1595

E-post: emissioner@mangold.se
 

För ytterligare information avseende Cereno, kontakta:
Daniel Brodén, CFO
Tel: +46 768 66 77 87
E-post: info@cerenoscientific.com

 

Om Cereno Scientific

Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) och trombosindikationer. CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper, alla relevanta för PAH. CS1s epigenetiska mekanism är ett helt nytt behandlingssätt för kardiovaskulära sjukdomar. Dessutom har Cereno två lovande prekliniska utvecklingsprogram som heter CS014 och CS585 vilka är inriktade mot behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVenture Hub i Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på den svenska Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information på www.cerenoscientific.se.

Prenumerera

Dokument & länkar